Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Kế hoạch của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về tố chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuơng trình hành động số 390 của Đảng ủy TKV về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty, Đảng ủy Công ty xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung quan điểm chỉ đạo nhằm đề cao vai trò của tập thể cấp ủy gắn với trách nhiệm của ngưòi đứng đầu và cấp ủy viên ở từng cấp với tư duy đổi mới, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung uơng lần thứ III, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của TKV, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng tháng, quý, năm để triển khai thực hiện hiệu quả trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng các tô chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tạo nên sức mạnh tống họp trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Mục tiêu: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cuòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng Công ty phát triến bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty và các đoàn thế quần chúng đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh trở lên. Phấn đấu kết nạp 75 đảng viên mới; trên 90% số đảng viên, số Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao hằng năm đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng tong doanh thu bình quân giai đoạn 2020-2025 tăng trên 3%/năm. Lợi nhuận vượt mức kế hoạch từ 3% đến 5%/năm; nộp đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo quy định. Năng suất lao động tăng từ 2% đến 3%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 2%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, phúc lợi và hỗ trợ nhà ở cho người lao động.

Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giảm tối đa tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố thiết bị. Không đế xảy ra TNLĐ có tính chất nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại 1, loại 2. Phòng ngừa, ngăn chặn không đế xảy ra tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào Công ty. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đao, chỉ đao triển khai thực hiện toàn diện các nhiêm vụ về công tác xây dựng Đảng với 6 nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong điều kiện mới; Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể; Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triên toàn diện.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với 6 nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm như: Triển khai chương trình hành động số 177 của Đảng ủy Công ty về thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tích cực tạo nền tảng cơ sở hạ tầng và nhân lực chuyến đôi số, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số. Đôi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; nghiên cứu hoàn thiện và lựa chọn công nghệ cơ giới hóa phù họp; Đẩy mạnh công tác đầu tư, đảm bảo trình tự, thủ tục, tiến độ tất cả các dự án, nhất là các dự án có tính chất quan trọng trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính của Công ty; Tiếp tục đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu; áp dụng các giải pháp đế giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và sự cố do chủ quan gây ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo công tác an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhât là đại dịch Covid-19; Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng; Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai Kế hoạch số 391của Đảng ủy Công ty về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt việc tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng. Phối họp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương có liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hồ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững và tham gia các công tác an sinh xã hội trên các địa bàn TKV có hoạt động sản xuất kinh doanh như: chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, công tác xã hội từ thiện...

                                                                                       Hoài Thương

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG