Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Kế hoạch của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về tố chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuơng trình hành động số 390 của Đảng ủy TKV về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Căn cứ tình hình thực tiễn của Công ty, Đảng ủy Công ty xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung quan điểm chỉ đạo nhằm đề cao vai trò của tập thể cấp ủy gắn với trách nhiệm của ngưòi đứng đầu và cấp ủy viên ở từng cấp với tư duy đổi mới, bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung uơng lần thứ III, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lựa chọn những nội dung phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của TKV, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của từng tháng, quý, năm để triển khai thực hiện hiệu quả trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng các tô chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tạo nên sức mạnh tống họp trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Mục tiêu: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tăng cuòng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và xây dựng Công ty phát triến bền vững; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty và các đoàn thế quần chúng đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh trở lên. Phấn đấu kết nạp 75 đảng viên mới; trên 90% số đảng viên, số Chi bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có Chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao hằng năm đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng tong doanh thu bình quân giai đoạn 2020-2025 tăng trên 3%/năm. Lợi nhuận vượt mức kế hoạch từ 3% đến 5%/năm; nộp đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo quy định. Năng suất lao động tăng từ 2% đến 3%/năm; đảm bảo đủ việc làm cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng trên 2%/năm; chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, phúc lợi và hỗ trợ nhà ở cho người lao động.

Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giảm tối đa tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố thiết bị. Không đế xảy ra TNLĐ có tính chất nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại 1, loại 2. Phòng ngừa, ngăn chặn không đế xảy ra tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào Công ty. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung lãnh đao, chỉ đao triển khai thực hiện toàn diện các nhiêm vụ về công tác xây dựng Đảng với 6 nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Tập trung xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiếm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trong điều kiện mới; Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị, đoàn thể; Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triên toàn diện.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với 6 nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm như: Triển khai chương trình hành động số 177 của Đảng ủy Công ty về thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tích cực tạo nền tảng cơ sở hạ tầng và nhân lực chuyến đôi số, tham gia vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số. Đôi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư; nghiên cứu hoàn thiện và lựa chọn công nghệ cơ giới hóa phù họp; Đẩy mạnh công tác đầu tư, đảm bảo trình tự, thủ tục, tiến độ tất cả các dự án, nhất là các dự án có tính chất quan trọng trong dây chuyền công nghệ sản xuất chính của Công ty; Tiếp tục đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu; áp dụng các giải pháp đế giảm thiểu số vụ tai nạn lao động và sự cố do chủ quan gây ra. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo công tác an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Chủ động, tích cực triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, nhât là đại dịch Covid-19; Quan tâm thực hiện công tác bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển hài hòa với môi trường và cộng đồng; Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai Kế hoạch số 391của Đảng ủy Công ty về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa về hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tốt việc tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng. Phối họp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các địa phương có liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về chương trình hồ trợ giảm nghèo nhanh, bền vững và tham gia các công tác an sinh xã hội trên các địa bàn TKV có hoạt động sản xuất kinh doanh như: chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói, giảm nghèo”, công tác xã hội từ thiện...

                                                                                       Hoài Thương

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG