Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)

Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức của công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của đảng và quy định của pháp luật. Cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan lãnh đạo điều hành công ty và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và bộ máy lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ngày 01/7/2021, Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021.

 

Yêu cầu việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị hằng năm. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, hành vi bao che, ngăn cản việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt ở những bộ phận, vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận phản ánh tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định. Cấp ủy người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể của công ty, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình hành động của đảng ủy công ty.

Trong năm 2021, các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp về công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp, chủ động thông tin, định hướng tuyên truyền và phòng chống tham nhũng, chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên hệ thống thông tin tuyên truyền của TKV và công ty. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin với người lao động về hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ trương về đầu tư, việc trích lập và sử dụng các loại quỹ, việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của TKV và công ty, công tác tại cơ cấu tổ chức sản xuất, các quyền lợi và lợi ích khác liên quan đến người lao động và doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Bố trí phòng tiếp công dân, bố trí lịch định kỳ tiếp công dân phù hợp với quy mô, đặc thù và diễn biến dịch COVID-19 nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân được triển khai kịp thời, thường xuyên và công khai.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ công ty phù hợp với cơ chế quản lý của TKV nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, khắc phục những bất cập, để mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình đảm bảo công khai minh bạch. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí. Năm 2021 phấn đấu tiết kiệm 2 % các chỉ tiêu ở mọi lĩnh vực sản xuất, công tác đảm bảo tiết kiệm đúng mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế.Tăng cường công tác quản lý vật tư và phối hợp sử dụng các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trong nội bộ tập đoàn. Xây dựng cơ chế phù hợp nhằm chăm lo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp ít người trả lương cao.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ra soát hệ thống các quy định, văn bản quản lý nội bộ của công ty đảm bảo đồng bộ không chồng chéo, phù hợp với cơ chế quản lý của TKV và quy định của pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, khối lượng công việc để đảm bảo mục tiêu đã được tập đoàn giao theo kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, quản lý kĩ thuật công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ than trên các tuyến đường vận chuyển, lưu kho trong quá trình tiêu thụ; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chế biến, pha trộn than nhập khẩu, công tác tiêu thụ, công tác sửa chữa máy móc, thiết bị công tác tại cơ cấu tổ chức sản xuất, quản lý lao động. Tập trung triển khai sáu chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ của tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện của công ty. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, từng bước thực hiện tự động hóa trong sàng tuyển than, tự động hóa tuyến bằng tay, trong sáng tuyển, pha trộn và chế biến thành, vận chuyển và tiêu thụ than theo quy trình, công nghệ theo hướng hiện đại; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận hoặc dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc kiểm tra, giám sát phải đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo.

Các chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, đề suất kiến nghị của đơn vị về ban chỉ đạo công ty theo quy định.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG