Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)

Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức của công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của đảng và quy định của pháp luật. Cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan lãnh đạo điều hành công ty và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và bộ máy lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ngày 01/7/2021, Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021.

 

Yêu cầu việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên liên tục, lâu dài, là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy, người đứng đầu đơn vị hằng năm. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí, hành vi bao che, ngăn cản việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đặc biệt ở những bộ phận, vị trí, lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận phản ánh tiêu cực, phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; kiên quyết xử lý kịp thời, đúng quy định. Cấp ủy người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể của công ty, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung chương trình hành động của đảng ủy công ty.

Trong năm 2021, các đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả bằng nhiều hình thức phong phú các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp về công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp, chủ động thông tin, định hướng tuyên truyền và phòng chống tham nhũng, chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trên hệ thống thông tin tuyên truyền của TKV và công ty. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị, đảm bảo hiệu quả và thiết thực.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin với người lao động về hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ trương về đầu tư, việc trích lập và sử dụng các loại quỹ, việc thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ của TKV và công ty, công tác tại cơ cấu tổ chức sản xuất, các quyền lợi và lợi ích khác liên quan đến người lao động và doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tiếp công dân, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Bố trí phòng tiếp công dân, bố trí lịch định kỳ tiếp công dân phù hợp với quy mô, đặc thù và diễn biến dịch COVID-19 nhằm đảm bảo công tác tiếp công dân được triển khai kịp thời, thường xuyên và công khai.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ công ty phù hợp với cơ chế quản lý của TKV nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, khắc phục những bất cập, để mạnh phân cấp, phân quyền và nâng cao vai trò kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình đảm bảo công khai minh bạch. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí. Năm 2021 phấn đấu tiết kiệm 2 % các chỉ tiêu ở mọi lĩnh vực sản xuất, công tác đảm bảo tiết kiệm đúng mục đích, phù hợp với điều kiện thực tế.Tăng cường công tác quản lý vật tư và phối hợp sử dụng các sản phẩm, hàng hóa dịch vụ trong nội bộ tập đoàn. Xây dựng cơ chế phù hợp nhằm chăm lo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mục tiêu doanh nghiệp ít người trả lương cao.

Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngăn chặn hiệu quả tình trạng tham nhũng vặt, nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Ra soát hệ thống các quy định, văn bản quản lý nội bộ của công ty đảm bảo đồng bộ không chồng chéo, phù hợp với cơ chế quản lý của TKV và quy định của pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, khối lượng công việc để đảm bảo mục tiêu đã được tập đoàn giao theo kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản trị tài nguyên, quản lý kĩ thuật công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ than trên các tuyến đường vận chuyển, lưu kho trong quá trình tiêu thụ; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc chế biến, pha trộn than nhập khẩu, công tác tiêu thụ, công tác sửa chữa máy móc, thiết bị công tác tại cơ cấu tổ chức sản xuất, quản lý lao động. Tập trung triển khai sáu chương trình trọng điểm về khoa học công nghệ của tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện của công ty. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, từng bước thực hiện tự động hóa trong sàng tuyển than, tự động hóa tuyến bằng tay, trong sáng tuyển, pha trộn và chế biến thành, vận chuyển và tiêu thụ than theo quy trình, công nghệ theo hướng hiện đại; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận hoặc dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc kiểm tra, giám sát phải đúng chức năng, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh hình thức, chồng chéo.

Các chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, đề suất kiến nghị của đơn vị về ban chỉ đạo công ty theo quy định.

                                                          Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG