Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận

Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của lãnh đạo các cấp, Đảng bộ Công ty đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tổng hợp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 08 Nghị quyết chuyên đề; ban hành và triển khai thực hiện 08 Nghị quyết chuyên đề năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 28/4/2021 của Đảng ủy TKV V/v Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.

 

Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền thông tin nhanh về Đại hội XIII của Đảng và thông tin thời sự trong, ngoài TKV thông qua bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng do Đảng ủy Tập đoàn biên tập, phát hành; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Tổ chức thực Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100% cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên trong Công ty đã viết bài thu hoạch và nộp về Chi bộ, Đảng ủy Công ty sau khi nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng kế hoạch.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Công ty; quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tuyên truyền đề cương Quyết định 238 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Triển khai một số nhiệm vụ thực hiện công văn mật số 199-CV/ĐU, ngày 11/01/2021 của Đảng ủy TKV về việc một số nhiệm vụ triển khai thực hiện thông báo kết luận giao ban công tác nội chính tháng 11/2020 của Ban Nội chính Trung ương. Hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo của các cấp. Xây dựng video clip tuyên truyền về hoạt động phong trào thi đua LĐSX, công tác trong Công ty chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước .

Tuyên truyền với nhiều hình thức sâu rộng trên tất cả các hệ thống, phương tiện truyền thông các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch COVID - 19 của Chính phủ, của địa phương, của TKV và của Công ty. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, người lao động triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và Công ty đã ban hành về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vận động và yêu cầu cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của Bộ Y tế về 5K, khai báo di chuyển, đi lại, thay đổi thói quen sinh hoạt tại nơi làm việc; yêu cầu CBCNV hạn chế ra khỏi địa bàn nơi cư trú, không ra khỏi tỉnh  nhất là đến các vùng có dịch; cài đặt Bluzone để theo dõi tiếp xúc.

Tạm dừng, không tổ chức các hội nghị, sự kiện tập trung đông người, chỉ đạo tổ chức giao ban, nhận lệnh sản xuất và sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể tại đơn vị bằng hình thức phù hợp trong các giai đoạn dịch diễn biến phức tạp. Tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên, người lao động hưởng ứng Chương trình “Vắc xin cho công nhân” tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tích cực triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kết quả các Chi bộ đã đăng ký 28 mô hình tập thể, 33 mô hình cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp đơn vị. Đảng ủy Công ty lựa chọn, đề xuất đăng ký 01 tập thể, 01 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” với Đảng ủy TKV. Tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2021 theo kế hoạch của Đảng ủy TKV.

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng và triển khai chương trình trọng tâm năm 2021 của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Tổ chức đối thoại với 82 CBCNV Phân xưởng Dịch vụ - Đời sống về thực hiện xã hội hoá phục vụ suất ăn giữa ca, ăn định lượng và bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Công ty, hội nghị được tổ chức vào ngày 25/5/2021. Các ý kiến đều được lãnh đạo công ty giải quyết thấu tình, đạt lý, thoả đáng tâm tư nguyện vọng chính đáng, đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước đối với người lao động. Toàn thể CBCNV Phân xưởng Dịch vụ - Đời sống tin tưởng, yên tâm, thoải mái với các giải pháp của lãnh đạo Công ty.

 

Bùi Thành Vận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG