Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Đăng ngày 25/5/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐƯK, ngày 10/5/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 và căn cứ tình hình thực tiễn của TKV, ngày 19/5/2021, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Qua đó, nhằm mục đích lan tỏa rộng rãi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 trong toàn Đảng bộ TKV. Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động TKV tích cực tham gia Giải, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn.

Thông qua việc hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021, góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công, cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III. Từ đó giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động TKV nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và định hướng cụ thể của Đảng ủy Tập đoàn; thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, cổ vũ toàn Đảng bộ Tập đoàn thi đua thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn cần bám sát, nghiêm túc triển khai Kế hoạch; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021, để Giải Búa liềm vàng trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người viết bài cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở, nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các đơn vị thuộc Đảng bộ TKV và toàn xã hội.

Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 được chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... với những trọng tâm về:

+ Công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

+ Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

+ Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

+ Tăng cường xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; về tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận về xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước; về tăng cường thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TKV, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, có định hướng tư tưởng đúng đắn, phát hiện vấn đề mới, có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đến đời sống xã hội, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của doanh nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Khuyến khích các bài viết về gương người tốt việc tốt, tấm gương “người thợ mỏ - người chiến sỹ”; bài viết về các đảng bộ bộ phận, chi, đảng bộ cơ sở tiêu biểu nói chung, hoặc nổi bật trong một lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng hay thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác lãnh chỉ đạo, phối hợp hiệu quả với địa phương nơi có các đơn vị của TKV đứng chân...

Các tác phẩm tham dự Giải phải được đăng, phát trên Trang thông tin tổng hợp Tập đoàn: vinacomin.vn. Thời gian: Tính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 01/10/2021 (các tác phẩm đăng, phát sau ngày 01/10/2021 sẽ không đủ điều kiện để gửi tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021).

Các thông tin cần trao đổi trong quá trình triển khai, liên hệ đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Tuyên giáo - Truyền thông, Ban TG,TT&TH, số điện thoại: 0987.306.791

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giao Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp Tập đoàn tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 trong toàn Đảng bộ Tập đoàn. Triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động TKV, tham gia viết bài tham dự Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021. Lập chuyên mục riêng trên Trang thông tin tổng họp Tập đoàn vinacomin.vn với tên gọi “Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 ”, để đăng tải và lan tỏa các bài viết của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Đôn đốc, tiếp nhận các tác phẩm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn; tổng hợp, thẩm định tác phẩm dự thi đảm bảo theo quy định của Thể lệ Giải. Tổng hợp kết quả tham gia Giải ở Đảng bộ Tập đoàn, báo cáo Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Yêu cầu Đoàn thanh niên TKV triển khai tuyên truyền sâu rộng, bằng hình thức phù hợp (có văn bản chỉ đạo; đăng tải, lan tỏa trên trang fanpage “Đoàn thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ...), nhất là với đối tượng đoàn viên thanh niên của Tập đoàn tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.

Các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc có hình thức chỉ đạo bằng văn bản, phát động hưởng ứng tham gia Giải (gửi báo cáo về Đảng ủy TKV, qua Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp). Thời gian hoàn thành: sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kế hoạch này. Cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động tham gia viết các tác phẩm tham dự Giải, với số lượng tác phẩm nhiều nhất có thể, không thấp hơn mức yêu cầu đối với các chi, đảng bộ cụ thể như sau:

+ Mỗi chi bộ cơ sở trực thuộc: Có ít nhất 01 bài tham dự.

+ Các đảng bộ:

*  Dưới 100 đảng viên: Có ít nhất 02 bài tham dự

*  Từ 100 đảng viên trở lên đến dưới 200 đảng viên: Có ít nhất 04 bài tham dự

*  Từ 200 đảng viên trở lên đến dưới 300 đảng viên: Có ít nhất 06 bài tham dự

*  Từ  300 đảng viên trở lên đến dưới 400 đảng viên: Có ít nhất 08 bài tham dự

*  Trên 400 đảng viên trở lên: Có ít nhất 10 bài tham dự.

Đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Việc triển khai tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, đánh giá xếp loại các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn năm 2021.

Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG