Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 09/3/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 01/3/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo ở các cấp ủy đảng trong Đảng bộ TKV, Ban Thường vụ Đảng ủy TKV ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Với mục đích đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ TKV, đưa nội dung này trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động TKV; đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của TKV.

Qua đó, Đảng ủy TKV yêu cầu triển khai nghiêm túc, đồng bộ trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc sơ kết, đánh giá cần bám sát các nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo kết quả, số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất về phương pháp thống kê, tính chính xác, khách quan, cập nhật.

Nội dung sơ kết việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021 theo tinh thần Kế hoạch số 386-KH/ĐU, ngày 18/11/2016 của Đảng ủy TKV gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (có đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch này).

Việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ TKV được tiến hành từ cấp cơ sở, do cấp ủy cơ sở chủ trì. Cụ thể:

- Ngày 04/03/2021: Đảng ủy TKV ban hành Kế hoạch kèm theo đề cương báo cáo sơ kết, phụ lục số liệu gửi các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc.

- Trước ngày 11/3/2021: Các chi, đảng ủy cơ sở gửi báo cáo sơ kết về Đảng ủy TKV (qua Ban Tuyên giáo, Truyền thông và tổng hợp).

- Trước ngày 25/3/2021: Hoàn thành việc sơ kết tại các chi, đảng ủy cơ sở.

- Cuối tháng 03/2021: Đảng ủy Tập đoàn tổ chức sơ kết.

Trên cơ sở Kế hoạch này của Đảng ủy Tập đoàn, các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tổ chức hội nghị sơ kết với quy mô, hình thức phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Cẩm Thúy

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021
  Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG