Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021

Đăng ngày 01/3/2021

 

Bước vào năm 2021, năm rất có ý nghĩa và quan trọng, diễn ra Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong khi dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, kéo dài; dự báo nhu cầu thị trường than, khoáng sản chỉ tương đương năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐU, ngày 05/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 03-NQ/ĐU, ngày 28/12/2020 của Đảng ủy Than QN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Than QN phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 như sau:

 1. Phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021

Chú trọng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; luôn chủ động nắm bắt, phân tích thông tin, dự báo sát, đúng tình hình từ sớm và chuẩn bị các phương án, điều kiện đảm bảo để xử lý kịp thời, quyết liệt, hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.

Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, doanh thu, lợi nhuận, việc làm và thu nhập cho người lao động. Tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống thất thoát vốn/tài sản công.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật số; Công khai, minh bạch trong công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị; giữ vững an ninh trật tự, an toàn trong lao động sản xuất; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.

 1. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2021
 • Than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn; than tiêu thụ 42 triệu tấn (trong nước 40,77 triệu tấn, xuất khẩu 1,23 triệu tấn); nhập khẩu than 1,4 triệu tấn. Đất bóc 167.26 triệu m3; Mét lò đào 252.93 km.
 • Sản phẩm Alumina 1.3 triệu tấn; tinh quặng đồng 99,65 ngàn tấn; đồng tấm 25 ngàn tấn, kẽm thỏi 12 ngàn tấn,...
 • Sản xuất điện 10 tỷ Kwh.
 • Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất thuốc nổ 75,1 ngàn tấn; cung ứng thuốc nổ 115,2 ngàn tấn: sản xuất Nitrat Amon l70 ngàn tấn.
 • Sản xuất cơ khí, dịch vụ thương mại, cân đối thực hiện theo kế hoạch đã giao từ đầu năm, phù hợp với quy mô của Tập đoàn.
 1. Phối hợp lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
 • Phối hợp chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy đồng bộ với quy hoạch chuyên môn giai đoạn 2020-2025; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 diện Tập đoàn. Đảng ủy Than QN quản lý theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên ngành dọc (Trong đó chú trọng đồng bộ quy hoạch cán bộ cấp cao của Tập đoàn với quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy Than QN).
 • Phối hợp chặt chẽ thực hiện Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chinh trị "Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền", tổ chức kiểm tra đột xuất không báo trước đối với một số đơn vị.
 • Phối hợp trong công tác bổ nhiệm cán bộ diện cộng quản từ chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty trở lên; mở các lớp bồi dưỡng cán bộ; tuyển sinh đào tạo các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.
 1. Phối hợp trong công tác xây dựng Đảng
  1. Công tác tuyên giáo
 • Phối hợp trong việc nắm bắt dư luận để có giải pháp kịp thời, tạo sự ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối, giải pháp của cấp ủy cấp trên; thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy TQN, của Đảng ủy Tập đoàn. Tuyên truyền hình ảnh "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, gắn với triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 • Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tuyên truyền rõ những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở, toàn Đảng bộ TQN và của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đồng thời nêu rõ những giải pháp và các hoạt động của tỉnh Quảng Ninh, của Tập đoàn, của Đảng ủy TQN, giáo dục văn hóa thợ mỏ, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, tinh thần tương thân, tương ái, quyết tâm vượt khó của thợ mỏ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
 • Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021, tuyên truyền các hoạt dđộng văn hóa – thể thao, công tác xã hội, nạn nhân chất độc da cam/dioxin...
 • Tập trung nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong quá trình tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu; các giải pháp của Tập đoàn về thực hiện kế hoạch SXKD trong tình hình mới.
 • Triển khai việc học lập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Triển khai công tác giáo dục lý luận chính trị đảm bảo đáp ứng nguồn phát triển đảng, kịp thời chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới và đáp ứng yêu cầu trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Tổ chức các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh và Đảng ủy Khối DN Trung ương. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
  1. Công tác tổ chức đảng và đảng viên

Phối hợp công tác cán bộ trong việc quy hoạch, trong việc kiện toàn các chức danh cấp ủy, trong quản lý cán bộ diện cộng quản.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu các đơn vị, tinh gọn bộ máy quản lý phòng ban/phân xưởng; rà soát, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với đơn vị hành chính của cơ quan chuyên môn.

 • Phối hợp mở các lớp nhận thức về đảng và các lớp đảng viên mới.
  1. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục phối hợp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phối hợp triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 đã đề ra; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư, tố cáo, khiếu nại nếu có.

 1. Công tác Văn phòng cấp ủy

Chủ động thông tin về tình hình của hai đảng bộ và những nội dung của Ban Thường vụ hai bên chỉ đạo có liên quan trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Văn phòng Đảng ủy - Hội đồng thành viên Tập đoàn và Văn phòng Đảng ủy Than QN tổng hợp kết quả công tác phối hợp và những vướng mắc phát sinh cần xử lý từ các cơ sở, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ hai Đảng ủy.

 1. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
 • Công tác dân vận: Phối hợp kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi, giải quyết kịp thời những đòi hỏi chính đáng của người lao động. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng mô hình "Dân vận khéo”.
 • Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng: Tăng cường phối hợp lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cơ sở, phát huy dân chủ, truyền thống văn hóa công nhân mỏ - truyền thống ngành Than - Khoáng sản, nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ", đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng TKV phát triển bền vững; góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TQN, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021
  Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG