Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

Ngày 02/3/2017, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 – 2020. Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:

Công tác quán triệt, triển khai:

Sau khi Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết 18, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu thực tế của các đơn vị. Cùng với việc tổ chức quán triệt, học tập, các cấp ủy đã chủ động in sao văn bản để gửi, phổ biến đến tận cho bộ trực thuộc.

Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2019 của BTV Khối DNTWW hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Việc học tập quán triệt Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK của Ban thường vụ Đảng ủy Khối, NQ 18 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Các cấp ủy xem đây là một trong những nội dung quan trọng để xây dựng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Kết quả thực hiện:

Về việc nâng cao nhận thức về vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo đơn vị:

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay; các cấp ủy và đội ngũ bí thư chi bộ nắm chắc hơn yêu cầu, nội dung, quy trình và cách thức tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ và cấp ủy chi bộ

100% Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn đã có kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các chi bộ trực thuộc; quy định về thời gian, nội dung sinh hoạt theo từng thời điểm trên cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị.

Các đồng chí được phân công phụ trách các chi bộ hằng tháng đều dự sinh hoạt chi bộ để theo dõi, kiểm tra, vừa là để chỉ đạo triển khai công tác chung của đảng bộ tới cán bộ, đảng viên

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ:

Đảng ủy cơ sở đã quy định thời gian sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng trước ngày mùng 5, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ từ 85% trở lên

Tất cả đâng viên khi dự sinh hoạt chi bộ đều mang sổ tay đảng viên

Chế độ sinh hoạt theo Quy định của Điều lệ Đảng, nhìn chung được duy trì tương đối tốt, ngoài sinh hoạt theo định kỳ đã có nhiều cấp ủy và chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề.

Việc thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan đơn vị; phổ biến chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên được cập nhật kịp thời. Thông qua sinh hoạt chi bộ nắm được tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng.

Công tác chuẩn bị của chi ủy và vai trò của bí thư chi bộ: Bí thư chi bộ là người chủ trì/hội ý chi ủy để thống nhất và chuẩn bị nội dung cho sinh hoạt chi bộ. Bí thư là người hướng dẫn để hội nghị chi bộ thảo luận các vấn đề chính, nội dung sinh hoạt thường tập trung vào việc: Thông báo những chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước cảu cấp trên và của đơn vị, những khó khăn, thuận lợi cần khắc phục và phát huy

Thông tin tình hình thời sự nổi bật, đánh gái tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, bàn nhiệm vụ tháng sau, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ.

Về sinh hoạt chuyên đề:

Cấp ủy đang triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Tại thời điểm này Tập đoàn tập trung sắp xếp lại tổ chức sản xuất, tinh giản biên chế, cơ cấu lại lược lượng lao động, nội dung sinh hoạt chi bộ đã tập trung vào vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp, tinh giản biên chế bộ máy tổ chức, công tác AT VSLĐ để sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn.

Tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, kết luận sau sinh hoạt chi bộ:

Nhìn chung các buổi sinh hoạt chi bộ, các ý kiến tham gia đều được thể hiện đầy đủ trong sổ ghi biên bản sinh hoạt chi bộ

Các kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ đã được chi ủy, bí thư chi bộ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để phân công cho cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng đơn vị triển khai thực hiện.

Hệ thống sổ sách quản lý đảng viên, sổ ghi chép, biên bản, nghị quyết chi bộ đã được thực hiện lề nếp, đúng quy định.

Đảng ủy Tập đoàn đã thống nhất mẫu Sổ tay đảng viên trong toàn đảng bộ.

Về nâng cao chất lượng bí thư chi bộ và cấp ủy viên chi bộ:

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, các Quy định hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Trung Ương, Đảng ủy khối, Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy cơ sở

Từ nhiệm kỳ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở 2017 – 2020 và 2020 – 2023 đã được thực hiện mục tiêu bố trí chức danh bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị (trưởng phòng hoặc quản đốc tương đương trở lên).; lụa chọn, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Đến 31/10/2020, Đảng bộ Tập đoàn có 27 chi, đảng bộ với 6.116 đảng viên.

Chất lượng chi ủy viên: Đảng bộ Tập đoàn có 320 chi bộ.

Số lượng chi ủy viên 955, trình độ Đại học trở lên.

Có 26 chi bộ trực thuộc là PGĐ = 8,2%; 260 cấp trưởng đơn vị = 82,03%, còn lại 31 bí thư trực thuộc đảng ủy cơ sở là do cấp phó đảm nhiệm = 9,77%, có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên.

Qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện NQ số 15 các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong Tập đoàn đã nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên. Thông qua đó nêu cao ý thức trong việc gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, các quy định của đơn vị

Đến nay trên 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã thực hiện bố trí chức danh bí thư cấp ủy là cấp trưởng đơn vị; do đó nội dung sinh hoạt chi bộ đã được đổi mới.

Triển khai thực hiện nghị quyết 18 giai đoạn 2021 – 2025

Tiếp tục thực hiện NQ 18 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục tuyên truyền quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cải tiến việc ban hành nghị quyết, nâng cao chất lượng nghị quyết của chi bộ, nghị quyết phải xác định đúng vấn đề tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của đơn vị trong từng giai đoạn.

Tiếp tục xây dựng, nâng cao đội ngũ cấp ủy viên chi bộ, nhất là bí thư chi bộ. Phấn đấu từ nhiệm kỳ 2020 – 2023 trở đi, bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng đơn vị, 100% bí thư chi bộ được đào tạo có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao vai trò của cấp ủy, duy trì sinh hoạt nền nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sinh hoạt.

 

                                                                                                     Lương Nụ - VP

 

                                                                                            

 

 Các tin liên quan:
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021
  Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG