Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty

Căn cứ Thông báo số 67-TB/ĐU, ngày 03/6/2020 v/v Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty, cho thấy trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đại hội XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, gắn liền với hoạt động sản xuất, công tác của cán bộ đảng viên toàn Đảng bộ. Qua đó phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ đảng viên, công nhân viên tham gia vào quá trình thực hiện nghị quyết đại hội.

 

          23/23 Chi bộ đã xây dựng và thực hiện đúng quy chế, lề lối làm việc của cấp ủy, chi bộ; xây dựng và cụ thể hóa Kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XXXII có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng vào các khâu trọng yếu, những việc cần làm ngay.

          Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng kế hoạch, qua đó chấn chỉnh được những hạn chế, tồn tại nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

          Để tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty trong thời gian tới, Đảng uy Công ty Tuyển than Cửa Ông yêu cầu và đề nghị các các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và các nội quy, quy chế của Tập đoàn và Công ty.

          Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII và chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, chủ động thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra; đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và quản lý của chuyên môn, phát huy sức mạnh của các tổ chức trong đơn vị; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tậm đối với các bộ phận, các khâu còn tồn tại hạn chế như công tác an ninh an toàn, quản lý lao động, vật tư.

          Xây dựng chương trình đào tạo gắn với quy hoạch cán bộ, xác định yêu cầu cụ thể trong từng lĩnh vực để đào tạo mới và đào tạo lại. Rà soát, đánh giá xếp loại, bố trí hợp lý cán bộ, thực hiện dân chủ, công khai công tác cán bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ có phẩm chất đạo đức uy tín, sức khỏe, giỏi chuyên môn và có lập trường tư tưởng vững vàng trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng.

          Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ đảng viên nhất là đảng viên trẻ, bồi dưỡng kiến thức gắn với hoạt động thực tiễn. Nâng cao chất lượng đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

          Thường xuyên lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nhận thức và niềm tin cho thanh niên, coi đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Bồi dưỡng đưa vào Đảng những đoàn viên và những quần chúng ưu tú đang làm việc ở đơn vị. Củng cố chất lượng, tăng số lượng đảng viên, tạo sức mạnh cho Chi bộ, Đảng bộ.

          Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo đúng quy định của Đảng và quy chế làm việc của từng tổ chức mà đảng viên, cán bộ là thành viên.

                                                                                Phan Thủy (772)

 

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG