Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú

Căn cứ Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú;

 

          Nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên đang công tác trong việc thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức Đảng, cộng đồng dân cư, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác với tổ chức đảng nơi đảng viên đang cư trú trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên. Đồng thời phát huy được sự phối hợp chặt chẽ, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trong việc nhận xét của tổ chức đảng nơi đảng viên đang cư trú đảm bảo khoa học, đúng quy trình, quy định.

          Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ra văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện trách nhiệm của Đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng, nhân dân và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú.

          Cụ thể, Đảng ủy Công ty sẽ phổ biến, quán triệt và hướng dẫn nội dung thực hiện quy định đến toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, hướng dẫn các chi ủy, chi bộ trực thuộc lập danh sách đảng viên theo nơi cư chú; chủ động gửi văn bản liên hệ với đảng ủy cơ sở và chi ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo đúng quy định; Kịp thời thông báo cho chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết số đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú khi có biến động về đảng viên; chủ trì, phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú, kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình trong thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên.

          Đối với các chi bộ, tổ chức quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên thực hiện quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị. Đồng thời, rút kinh nghiệm những thiếu sót, hạn chế của Đảng viên trong chi bộ trong việc thực hiện quy định số 76-QĐ/TW trước đây; Rà soát nơi cư trú hiện nay của Đảng viên, lập danh sách và mở sổ theo dõi danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu sinh hoạt đảng tại nơi cư trú; Phân công nhiệm vụ cấp ủy phụ trách việc phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; tham mưu, giới thiệu để biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc sinh hoạt chuyên đề khi cần.

          Đối với đảng viên, yêu cầu thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nhiệm vu theo quy định tại Điều 1, Điều 2 của quy định 213-QĐ/TW, chủ động báo cáo với cấp ủy chi bộ nơi công tác, chi bộ nơi cư trú và thực hiện các hướng dẫn khi có thay đổi về nơi ở của bản thân hoặc khi thay đổi nơi công tác.

          Các cấp ủy đảng trong tổ chức đảng bộ Công ty tổ chức quán triệt, triển khai và nghiêm túc thực hiện quy định 213-QĐ/TW và nội dung hướng dẫn Đảng ủy Công ty đã ban hành tới các tổ chức và Đảng viên, báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo hàng tháng, quý, năm về cấp trên theo quy định.

                                                                    Phan Thủy (796)

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG