Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Đặt nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ theo nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc – Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty đã xây dựng chương trình công tác năm 2020 theo chuyên đề năm 2020 và “Năm dân vận khéo”.

 

          Thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Công ty; rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với những quy định mới; tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người lao động nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Dân vận khéo” và phát huy quyền làm chủ của mình.

          Tăng cường bồi dưỡng kiến thức về thực hiện dân chủ cơ sở cho các thành viên Ban chỉ đạo và cán bộ phụ trách. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của CBCNV.

          Quan tâm nâng cao chất lượng và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu các tổ chức. Thực hiện “Nói đi đôi với làm” để quần chúng tin tưởng noi theo.

          Kế hoạch công tác cụ thể được xây dựng chi tiết thành 4 quý, trong đó Quý 1 tập trung xây dựng chương trình công tác và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Quý 2, củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của các đơn vị và Công ty, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị. Quý 3, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị theo kế hoạch. Quý 4, hướng dẫn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các đơn vị tổ chức đánh giá, chấm điểm và tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2020, báo cáo tổng kết và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

          Căn cứ chương trình công tác, các thành viên Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện quy chế dân chủ tại các đơn vị, kịp thời phản ánh và giải quyết các vấn đề phát sinh

Việc phát quy quy chế dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần được phát huy rộng khắp. Để CBCNV ngày càng nhận thức rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia đóng góp xây dựng đơn vị, xây dựng công ty, tập đoàn ngày càng lớn mạnh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thêm vững chắc.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc sẽ tác động tích cực đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị, của Công ty; ổn định đời sống, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần không nhỏ trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

                                                          Phan Thủy (729)Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG