Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông vừa triển khai kế hoạch số 1864-KH/ĐU, ngày 14/2/2020 về thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Theo đó, với mục đích, quán triệt, triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong Công ty về chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và  người lao động trong Công ty về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, xây dựng Đảng bộ Công ty và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nội dung học tập: Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát nội dung hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo TW về học tập chuyên đề năm 2020, quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, học tập, thảo luận, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ đảng viên, CNVC và người lao động trong Công ty.

Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết theo hướng dẫn tại công văn số 855-CV/ĐUK ngày 06/7/2017 của Đảng ủy Khối v/v xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của TW khóa XII của Đảng, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, Công ty. Cấp ủy các đơn vị tiếp tục phát động trong cán bộ, đảng viên, người lao động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý...; thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong Công ty, văn hóa công sở.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2020 phải gắn với Kế hoạch 1260-KH/ĐU, ngày 05/12/2018 của Đảng ủy Công ty về thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tuyên dương Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng gắn với từng nội dung chuyên đề năm 2020, tuyên truyền về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở TW và địa phương, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền và nhân rộng gương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương các Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

                                                                   Phan Thủy Các tin liên quan:
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG