Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Công tác tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân...

          Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền của Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, ngày 30/1/2020, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai kế hoạch số 1582-KH/ĐU tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Tập đoàn và trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025; Cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong toàn tập đoàn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đại biểu Đảng bộ tập đoàn lần thứ II. Cũng thông qua các hoạt động tuyên truyền, tăng sức mạnh đoàn kết, tạo dựng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, CNVC và NLĐ trong tập đoàn đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của đảng ủy khối và của Tập đoàn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các nội dung tuyên truyền chính gồm:

Tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; sự phát triển lớn mạnh của Đảng qua các kỳ đại hội; những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam trong tình hình mới.

Ý nghĩa tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TKV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… của đất nước, trong bối cảnh diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

Hoạt động và kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả việc xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” gắn với xây dựng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”...

Ngoài ra cần tuyên truyền những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của TKV và người công nhân lao động ngành Than; những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nội dung tuyên truyền sẽ được triển khai thành ba đợt cụ thể là: Đợt một từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020, đợt 2 trong tháng 7 đến tháng 8/2020, đợt 3 sẽ tập trung vào trước thời điểm diễn ra đại hội.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội phải đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Khối lần thứ III.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Phát triển”. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, qua đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                   Phan Thủy

 Các tin liên quan:
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG