Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019

ừa qua, BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức hội nghị Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019. Đến dự có đ/c Phùng Văn Vịnh - Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Hội đồng thành viên; đ/c Bùi Ngọc Sơn - Phó Ban TCNS Tập đoàn.

 

Thực hiện hướng dẫn số 1481-HD/ĐU ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Công ty năm 2019; tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty kiểm điểm với các nội dung chủ yếu như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của doanh nghiệp; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn giao; Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc; Kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng.

Năm 2019, Đảng ủy Công ty đã triển khai quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị của công ty và triển khai đến các chi bộ, ĐBBP. BCH xây dựng và từng bước triển khai hiệu quả 13 nghị quyết chuyên đề thống nhất lãnh đạo các mặt công tác năm 2019 và các năm tiếp theo trong hệ thống chính trị của Công ty, tiêu biểu như: Nghị quyết của BCH Đảng bộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019; về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ, giai đoạn 2019 – 2025;...

Năm 2019, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới: Trong công tác tổ chức (giải thể các chi bộ, ĐBBP, thành lập chi bộ mới ), về cán bộ ( công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bố trí và luân chuyển cán bộ), về đảng viên (công tác quản lý và phát triển đảng viên) và công tác kiểm tra, giám sát (tập huấn nghiệp vụ và thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, kiểm tra trong hệ thống chính trị Công ty).

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty có nhiều khó khăn do nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong năm, BCH Đảng bộ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Cơ quan điều hành đã xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động, bổ sung nhiều quy chế, quy định về công nghệ, kỹ thuật, công tác quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với cơ chế điều hành của Tập đoàn và thực tiễn của Công ty. Các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy và phối hợp thực hiện các giải pháp điều hành của chuyên môn. Triển khai và vận động người lao động thực hiện tạo thành phong trào thi đua liên tục, sâu rộng thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu có trọng tâm, trọng điểm, từng bước có hiệu quả. Năm 2019, tiếp tục hoàn thiện cơ bản công nghệ bùn nước của các nhà máy tuyển, đề án hoàn thiện công nghệ chế biến than tại nhà máy Tuyển than 3, thực hiện lộ trình tự động hóa Nhà máy tuyển than 2. Thực hiện tái cơ cấu lại lực lượng lao động, sáp nhập, giải thể để giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy và phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị các đơn vị.

BCH Đảng bộ đã chấp hành và nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, kiện toàn cấp ủy: Bầu bổ sung 01 đồng chí Phó Bí thư, 01 đồng chí Ủy viên BTV, chỉ định 01 đồng chí ủy viên BCH. Đồng thời ra Nghị quyết điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ủy viên BCH Đảng bộ phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế. Sinh hoạt nề nếp, đúng quy định của BTV, BCH hàng tháng, quý để sơ kết, đánh giá thực hiện nhiệm trong tháng, quý trước và xây dựng, mục tiêu, nhiệm vụ quý, tháng sau và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trên từng lĩnh vực.

Duy trì tốt sự phối hợp với các Đảng bộ Doanh nghiệp trong vùng than Cẩm Phả và địa phương tạo thuận lợi cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD, giữ vững an ninh chính trị trong Công ty và địa bàn đứng chân.

Các đồng chí UVBCH và tập thể BCH đoàn kết, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong Đảng bộ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có tham nhũng, tiêu cực trong Công ty. BCH đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát, tổ chức triển khai thực hiện 1 chương trình kiểm tra, 1 chương trình giám sát chuyên đề, chỉ đạo UBKT Đảng ủy xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát đồng bộ, tập huấn nghiệp vụ thống nhất giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty. Kịp thời động viên, khen thưởng, nêu gương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện các cuộc vận động ….

Trong thời gian tới, tập thể BCH Đảng bộ Công ty sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội điểm của Đảng bộ TKV, các hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, TKV và Công ty trong năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty và tình hình của Tập đoàn năm 2020 và các năm tiếp theo...

Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty đã nhất trí xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý đạt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xếp loại tổ chức đảng đạt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG