Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nồi hơi và bình chịu áp lực

Thực hiện văn bản số 2990/BCT-ATMT ngày 07/5/2024 của Bộ Công Thương “V/v tăng cường công tác an toàn trong sử dụng nồi hơi, thiết bị bình chịu áp lực”. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý vận hành nồi hơi và bình chịu áp lực đối với một số đơn vị trong TKV, cho thấy các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, sử dụng nồi hơi và bình chịu áp để phục vụ sản xuất, sinh hoạt của CBCNV cũng như đảm bảo an toàn trong sản xuất. Để phát huy các kết quả đã đạt được và nâng cao công tác quản lý vận hành hành nồi hơi và bình chịu áp lực, TKV yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

 

Căn cứ vào hướng dẫn sử dụng của nhà chế tạo, các quy chuẩn hiện hành và đặc điểm riêng của thiết bị, xây dựng và ban hành nội quy, quy trình vận hành an toàn cho nồi hơi, bình chịu áp lực; xây dựng lịch bảo dưỡng, sửa chữa trong đó nêu rõ thời gian, chi tiết phải kiểm tra để bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phù hợp với các thông số kỹ thuật, điều kiện vận hành thực tế và ban hành các mẫu sổ theo dõi vận hành thiết bị theo hướng dẫn của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực QCVN 01: 2008/BLĐTBXH và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển QCVN 67: 2017/BGTVT; huấn luyện đ ào tạo, hướng dẫn công nhân vận hành thực hiện theo quy trình vận hành đã ban hành.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đầu ca, theo dõi vận hành thiết bị trong ca theo quy trình, quy chuẩn và ghi sổ theo dõi tự kiểm tra, sổ nhật ký vận hành, sổ bàn giao ca và lý lịch thiết bị đầy đủ theo quy định.

Đồng thời, đơn vị sử dụng nồi hơi, bình chịu áp lực phải có quyết định giao nhiệm vụ cho người có năng lực, trách nhiệm để quản lý nồi hơi, bình chịu áp lực, theo quy định của Quy chuẩn QCVN 01: 2008/BLĐTBXH.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát để trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, không gian làm việc thông thoáng, các điều kiện vận hành nồi hơi và bình chịu áp lực an toàn.

Thực hiện đầy đủ việc đào tạo và cấp thẻ an toàn VSLĐ nhóm 3 cho công nhân vận hành nồi hơi và bình chịu áp lực theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; rà soát, tổ chức đào tạo và cấp bằng nghề.

CTV Vũ Hằng
 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác quản lý, sử dụng nồi hơi và bình chịu áp lực
  Thay đổi khu vực sửa chữa Cầu trục số 1 - PX Kho bến 1 tại cảng chính
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG