Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, vừa qua, Chi bộ Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2023. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - UVBCH Đảng bộ, CVP Đảng ủy Công ty tới dự.
Đ/c Lâm Viết Vương - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty chủ trì thông qua
nội dung quán triệt một số văn bản của các cấp ủy đảng, báo cáo tóm tắt kết quả
thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023.
Về sinh hoạt chuyên đề tháng 9, Chi bộ đã lựa chọn nội dung “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về thực hiện dân chủ ở cơ sở
tại nơi làm việc.
Hằng năm, Công ty sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định Dân chủ ở cơ sở
tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Quy định này được phổ biến đến toàn
thể CBCNV trong toàn Công ty. Công ty thực hiện công khai, minh bạch các chủ
trương, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi của người lao động theo
quy định.
Chi bộ Khối Nghiệp vụ tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy
định, văn bản chỉ đạo Công ty về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai thực
hiện nhiệm vụ chính trị của Khối. Quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên được phát
huy trên các lĩnh vực. Chi bộ không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến
nghị từ tổ đảng lên Cấp ủy chi bộ và không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.
Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định DCCS: Quy
chế làm việc của BCH chi bộ Khối nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ BCH chi bộ
và các đảng viên trong chi bộ, quản lý, sử dụng đảng phí và các nguồn thu khác
của chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Nghiệp vụ,
nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 14/10/2022; Chương trình kiểm tra, giám sát năm
2023; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/ĐU, ngày 03/1/2023
của BCH Đảng bộ Công ty về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị
năm 2023.
- Việc quán triệt, tuyên truyền về Quy định DCCS: Thực hiện Công văn của
Giám đốc Công ty, v/v tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản sau HNNLĐ Công
ty. Các tổ đảng thuộc Chi bộ Khối nghiệp vụ đã chủ động phổ biến Tập văn bản,
trong đó có Quyết định về Ban hành Quy định DCCS tại Công ty Tuyển than Cửa
Ông-TKV. Kết quả: 100% CBCNV được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Tập
văn bản Hội nghị người lao động hàng năm. Tại kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng
3 hàng năm, Chi bộ đã phổ biến, quán triệt Quy định DCCS tới từng đảng viên.
Với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát,
dân thụ hưởng”. Qua việc thực hiện Quy định DCCS, đã trực tiếp phổ biến, quán
triệt đến toàn thể cán bộ trong đơn vị tình hình nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời
sống xã hội, công tác an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt
 
động khác, để vận động CBCNV hiểu và chia sẻ với khó khăn của Công ty khi
thực hiện tái cơ cấu. Đồng thuận phối kết hợp giữa chuyên môn và các tổ chức
đoàn thể quần chúng tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất.
Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở là tiền đề quan trọng tạo sự đoàn kết thống
nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần củng cố niềm tin, sự
đồng thuận của toàn thể cán bộ, đảng viên, đối với cấp ủy, chi bộ
Phát huy dân chủ, trí tuệ, vai trò của đảng viên thông qua việc góp ý dự
thảo, các quy chế quy định... Nhiều ý kiến phản ảnh của CBNV về đời sống, việc
làm của người lao động, việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ ăn giữa ca, việc
thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể vv… đã được công đoàn
tham gia với lãnh đạo Công ty để giải quyết kịp thời, ổn định tư tưởng cho NLĐ.
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã tạo điều kiện cho người lao động nâng cao
hiểu biết về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật, nghiêm chỉnh chấp
hành nội quy, quy chế của Công ty. Thể hiện sự tôn trọng và phát huy quyền làm
chủ của người lao động, thay đổi phong cách, lề lối làm việc;
Công tác kiểm tra, giám sát tăng tính công khai, minh bạch, phát huy hiệu
quả trong công tác phòng chống tham nhũng trong đơn vị.
Chi bộ Khối Nghiệp vụ đã xây dựng chương trình công tác thực hiện quy
định DCCS; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đưa nội dung Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp vào chương trình/kế hoạch hoạt động công tác năm 2023;
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận thông qua đẩy mạnh phong trào thi
đua lao động sản xuất, nhân rộng và lan tỏa những tập thể và cá nhân tiên tiến,
điển hình.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào
thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện Chỉ thị 05. Tổ chức tuyên truyền, phổ
biến đến 100% CBCNV toàn đơn vị và quán triệt thực hiện nghị quyết, các văn
bản chỉ đạo trong tập văn bản Hội nghị Người lao động, qua đó để thực hiện tốt
các quy định góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.
Chăm lo tốt đời sống CBCNV, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao
động. Xây dựng quy định trả tiền lương, tiền thưởng đảm bảo công bằng, quan
tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Thực hiện tốt quy định dân
chủ cơ sở. Tham gia giám sát suất ăn giữa ca, chế độ ăn bồi dưỡng hiện vật của
CBCNV. Rà soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao
động; ổn định việc làm, đời sống và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho
người lao động.
100% Cán bộ, đảng viên, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,
không vi phạm nội quy, quy chế của Công ty.
Để tiếp tục lãnh đạo triển khai các giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở tại
nơi làm việc, cần triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
 
- Bám sát chủ trương Nghị quyết của Đảng uỷ Công ty, nắm chắc tình hình
để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. Tiếp tục
tích cực triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, các cấp chính
quyền địa phương, của Công ty đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh
SXKD và nhiệm vụ công tác của đơn vị. Tích cực triển khai nghiêm túc, quyết
liệt các văn bản chỉ đạo của Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương, của
TKV và của Công ty đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, đẩy mạnh SXKD và
phòng chống dịch hiệu quả trong tình hình mới.
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quy định DCCS góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-
2025 và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; kiên quyết ngăn chặn,
đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số
05-CT/TW theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính
trị khoá XIII.
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Quyết định số 09/QĐ-TTCO, ngày
05/01/2023, của Giám đốc Công ty về Ban hành quy định DCCS tại Công ty
Tuyển than Cửa Ông-TKV để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các
chỉ tiêu SXKD-ĐSXH năm 2023. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai
hiện quy định DCCS tại đơn vị; củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện quy định
DCCS của Công ty. Tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và
người lao động nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác, chủ động tham gia
các phong trào thi đua yêu nước và phát huy quyền làm chủ của mình. Coi trọng
nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhân cái đẹp dẹp cái
xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra của BCĐ thực hiện quy định DCCS năm
2023, tổ chức kiểm tra độc lập chuyên đề thực hiện Quy định dân chủ ở cơ sở tại
Chi bộ.
- Giao các tổ Đảng chỉ đạo việc tham gia góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt
chi bộ, đảm bảo mỗi cuộc sinh hoạt Chi bộ phải có ý kiến của cán bộ và đảng
viên.
- Tuyên truyền đẩy mạnh chia sẻ các trang thông tin nội bộ Công ty, các tin,
bài đăng trên các trang Facebook Người thợ, Dấu son, Lửa hồng, Công đoàn
Tuyển than Cửa Ông, Đoàn Thanh niên Tuyển than Cửa Ông... để chủ động nắm
bắt thông tin xã hội. Cần đi sâu tìm hiểu tại các đơn vị để nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng chính đáng của CBCNV và tham mưu đề xuất các giải pháp giải quyết theo
đúng nội quy, quy chế, quy định, đảm bảo chế độ, chính sách cho NLĐ.
- Tiếp tục phát huy tính dân chủ, công khai minh bạch trong Đảng, đoàn thể,
cơ quan chuyên môn về những nội dung, những việc mà cán bộ công nhân viên
cần biết, cần bàn để kiểm tra, giám sát, tự giác chấp hành thực hiện, tự chủ trong
công tác tự quản.
 
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; chú trọng
việc xây dựng các mô hình điển hình và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu
xuất sắc trong thực hiện quy định DCCS.
- Duy trì giữ vững các danh hiệu của tổ chức: Đảng, đoàn thể hoàn thành tốt
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG