Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Tháng 8 năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của don vi. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.

 

Cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của lãnh đạo các cấp và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Công ty ban hành.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Tập đoàn, mạng nội bộ và đài truyền thanh của Công ty, bảng tin của các đơn vị,... đồng thời tăng cường chia sẻ và ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Năm bắt thông tin kịp thời, phát huy có hiệu quả các trang mạng xã hội Công ty và các đơn vị đang quản lý. Tiếp tục triển khai kế hoạch thông tin tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt định hướng công tác tư tưởng sau vụ việc tại Huyện CưKuin - Đắk Lắk;...

Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng Giải báo chí Vi sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVI năm 2023- 2024; cuộc thi tìm hiểu “Truyền thống 60 năm Ngành kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân khu 3 của Đảng bộ, LLVT tỉnh, tăng cường viết và chia sẻ các tin, bài về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023).

Tổ chức thành công lễ kết nạp đảng viên đợt 02/9/2023; Hội nghị kỷ niệm 63 năm thành lập Công ty 20/8 (1960-2023); tổng kết Tháng thi đua thực hiện công tác AT, VSLĐ tháng 7 năm 2023; đánh giá thực hiện chương trình 01 triệu sáng kiến và trao danh hiệu “ Thợ mỏ sáng tạo” năm 2022.

Tiếp tục triển khai các quy định quy trình của Ban Chấp hành, UBKT Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ủy Công ty; chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2023 trong toàn Đảng bộ, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể Công ty và các Chi bộ. Tăng cường công tác tự kiểm tra tại các Chi bộ nhất là người đứng đầu tổ chức Chủ động ngăn ngừa, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời xử lý các hành vĩ vi phạm để răn đe, phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường giám sát các Chi bộ, đảng viên thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các Đoàn Tổ kiểm tra, giám sát, thanh tra các cấp.

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tỉnh hình mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hải hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV. Vận động CBCNV thực hiện tốt công tác An toàn - An ninh, chấp hành nghiêm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc ra vào các cổng trạm.

Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD được Tập đoàn giao. Tăng cường bám sát các chi tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dãy chuyển của Công ty và phối hợp tốt với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phủ hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và cân đối lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp. Triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động.

Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư dùng tiến độ để phục vụ sản xuất Ra soát, chấn chỉnh công tác PCTT- TKCN, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý III/2023 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo dùng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tăng cường công tác quản trị chi phí và các chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm chi phí không có đơn vị bị bội chi. Tăng cường công tác quản lý tài chính, dòng tiền, thu hồi công nợ, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định trong Công ty. Ra soát, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm nâng cao năng suất lao động, ổn định việc làm, đời sống và giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác AT-VSTP tại các nhà ăn trong công ty. Thưởng động viên kịp thời cho CBCNV toàn Công ty nhân kỳ niệm 63 năm ngày thành lập Công ty 20/8 (1960-2023) và kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh 02/9 (1945-2023).

Phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đã thái vào mỏ.

Tháng 9, tình hình SXKD của Công ty dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết vào mùa mưa bão không thuận lợi cho sản xuất, dự báo một số mô cấp than cho Công ty không ổn định ca về số lượng và chất lượng.

Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và các Nghị quyết chuyên để năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025; phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tăng cường công tác quản trị chi phi, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Quỷ III và cả năm 2023.

Đôn đốc và đẩy nhanh tiến độ triển khai, tổng hợp thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2023 theo kế hoạch của Đảng ủy Công ty và chỉ đạo của Đảng ủy TKV. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 113-CT/ĐU, ngày 10/8/2023 của BTV Đảng uỷ TKV về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hiệu quả do mưa bão. Thực hiện nhiệm vụ chính trị Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chỉ phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 9 và Quý III/2023 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phần đầu tiêu thụ ở mức cao nhất.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II. Tăng cường truyền truyền, triển khai công tác AT, VSLĐ đối với các công trình thuê ngoài. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng.

                                                Phan Thủy (TTVH)

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG