Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy

Năm 2022 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động SXKD của Tập đoàn, các đơn vị thành viên và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, tâm tư của người lao động.

Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn, người lao động toàn Tập đoàn đã ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực, trong đó phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được quan tâm hàng đầu, tạo động lực để mỗi người lao động ngành Than vượt mọi khó khăn thử thách, tìm mọi giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng luôn về đích trước thời hạn kế hoạch như sản lượng khai thác, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận, các chỉ tiêu sản xuất than, điện, khoáng sản ..., đồng thời Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam luôn đi đầu tiên phong thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tổng số CNVCLĐ trong Tập đoàn trên 95 nghìn lao động gồm 65 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có 08 công đoàn cơ sở khối sự nghiệp, 57 công đoàn cơ sở khối sản xuất, thương mại và dịch vụ, tổ chức Công đoàn các cấp đã luôn sát cánh cùng chuyên môn để động viên khích lệ người lao động luôn giữ vững bản lĩnh tinh thần của những người thợ mỏ, không ngừng đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động, với phương châm hướng tới những mục tiêu hoạt động thiết thực nhất vì sự phát triển của Tập đoàn, vì sự ổn định việc làm, đời sống của người lao động.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, người lao động ngành Than đã đóng góp to lớn vào việc không ngừng nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm, dịch vụ, giảm giá thành sản xuất, sản phẩm, tiết giảm chi phí, làm lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, đóng góp quan trọng vào sự ổn định phát triển của Tập đoàn, trong năm qua phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã liên tục phát triển, đội ngũ đoàn viên và NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua như phong trào thi đua 01 triệu sáng kiến, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19, có được nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác phòng chống dịch Covid 19.

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ năm 2022, không ngừng đổi mới để tiếp tục phát triển phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 02/03/2017 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 - 2020, chiến lược 2025 tầm nhìn đến 2030. Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022: “Sáng tạo - Thiết thực - Vượt khó - Thích ứng an toàn”. Công đoàn TKV phối hợp với Tổng giám đốc Tập đoàn phát động thi đua năm 2022 trong toàn Tập đoàn “Đoàn kết sáng tạo thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2022”, với mục tiêu tổng quát “An toàn - Phát triển - Hiệu quả ” phát động thi đua “Ngày công cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao”.

Tiếp tục thực hiện đổi mới trong công tác thi đua, ngay từ tháng 12/2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 29/HD-CĐTKV ngày 19/01/2022 về thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Công văn số 38/CĐTKV-CSPL&QHLĐ ngày 07/4/2022 về việc triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến”; Công văn số 178/CĐTKV- CSPL&QHLĐ ngày 05/5/2022 về việc thực hiện chỉ tiêu tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến”.

Tích cực hưởng ứng “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” do Tổng Liên đoàn phát động để hoàn thành Giai đoạn 1 của Chương trình 01 triệu sáng kiến. Chương trình đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký, phấn đấu có ít nhất 10% tổng số đoàn viên công đoàn tham gia. Chương trình là sự thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên và các cấp công đoàn trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng thời, có thêm cơ sở ghi nhận sự đổi mới hoạt động công đoàn, là cơ sở để thương lượng với người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện làm việc của người lao động.

Việc bình xét, tôn vinh, khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” năm 2022 cho các cá nhân có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực được Công đoàn TKV thực hiện với các tiêu chuẩn cụ thể như:

- Đối với đoàn viên là công nhân trực tiếp sản xuất: Trong năm có từ 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 50 triệu đồng trở lên hoặc 03 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên.

- Đối với đoàn viên là nhân viên các phòng ban, cán bộ quản lý cấp phòng ban, phân xưởng và tương đương (không giữ chức vụ lãnh đạo): Trong năm có từ 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên.

- Đối với đoàn viên là cán bộ lãnh đạo quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương trở lên): Trong năm có từ 01giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên hoặc có giải pháp cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương công nhận.

- Đối với các giải pháp ở các đơn vị không xác định được cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phạm vi ảnh hưởng rộng đến cấp Tập đoàn, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nhận hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của tỉnh, Bộ xác nhận thì tác giả của các sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng.

Những cá nhân đạt được danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” sẽ là cơ sở để Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo.

 1. Kết quả thực hiện

Với tinh thần không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm để làm chủ khoa học công nghệ, đội ngũ CNVCLĐ ngành Than đã không ngừng sáng tạo và đã có nhiều đề tài sáng kiến, cải tiến liên tục, nhiều giải pháp, ý tưởng hay, công trinh, đề tài/dự án nghiên cứu khoa hoc,...của cán bộ, CNVCLĐ đã được đăng ký thực hiện, tao nên không khí thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn; nhiều đề tài/dự án nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn quản lý, sản xuất, mang lại hiệu quả giá trị kinh tế - xã hội cao. Nhìn chung, các phong trào đều xuất phát từ nội dung cốt lõi của phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm góp phần cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không ngừng phát triển, ổn định đời sống, ổn định việc làm, điều kiện, môi trường làm việc của người lao động.

Thông qua phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” đã xuất hiện hàng ngàn đề tài, sáng kiến, giải pháp với giá trị làm lợi hàng chục ngàn tỷ đồng và các lợi ích xã hội khác mà không thể tính ra giá trị bằng tiền. Các đơn vị trong toàn Tập đoàn luôn duy trì tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” bằng nhiều hình thức, biện pháp như đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Nhiều đơn vị duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, tập trung vào các nội dung chính “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ” và cụ thể hoá phù hợp với nhiệm vụ, chuyên đề, bằng những khẩu hiệu hành động quyết tâm như “lao động sáng tạo, năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, thu nhập cao hơn”, “chất lượng và dịch vụ là yếu tố quyết định tạo nên thương hiệu cho doanh nghiệp”.

Trong nhiều năm qua, phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tổ chức Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng được đổi mới thiết thực và hiệu quả hơn, xác định rõ vai trò trách nhiệm, công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã luôn chủ động phối hợp với chuyên môn tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực, tổ chức nhiều hoạt động hướng về người lao động, trong các hoạt động phong trào thi đua thì phong trào thi đua lao động sáng tạo luôn được triển khai rộng rãi đến người lao động hưởng ứng tham gia, bằng nhiều nội dung, hình thức tổ chức, trong đó nổi bật qua các cuộc thi như: Hội thi Đào lò nhanh; Hội thi thợ giỏi, Hội thi tay Bàn tay vàng ngành Cơ khí... gắn với việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn, các phong trào thi đua hàng năm do chuyên môn và Công đoàn các cấp đơn vị phối hợp tổ chức phát động đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi trên các công trình, dự án, nhà máy và tại các cơ quan đơn vị trong toàn Tập đoàn.

 1. Ưu điểm
 • Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nói riêng và phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo đã được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức phát động thi đua rộng khắp trong toàn ngành đã góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhờ áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa đã nâng năng suất lao động, lợi ích kinh tế từ việc áp dụng các giải pháp đổi mới công nghệ, tự động hóa, tin học hóa của toàn Tập đoàn ước đạt khoảng 500 tỷ đồng/năm.
 • Các đơn vị chủ động phối hợp cùng cơ quan chuyên môn phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân lao động nghiên cứu đổi mới công nghệ xác định coi khoa học và công nghệ là lực lượng hàng đầu đảm bảo tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, tiết kiệm chi phí, gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả cũng như tăng cường đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường. Nhờ việc tích cực đẩy mạnh, công tác nghiên cứu, đầu tư nâng cao tiề m lực, phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp các đơn vị trong Tập đoàn nắm bắt những công nghệ tiên tiến trên thế giới để đầu tư, áp dụng phù hợp vào sản xuất; điều chỉnh, cải tạo hợp lý hóa các dây chuyền sản xuất đã và đang vận hành; chủ động chế tạo nội địa hóa một số phụ tùng, thiết bị phục vụ sản xuất thay thế nhập khẩu.
 • Tiêu biểu trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có nhiều đơn vị thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất trong công nhân viên chức lao động mang lại hiệu quả cao như Công đoàn các đơn vị: Than Hà Lầm; Than Vàng Danh; Than Mạo Khê; Than Uông Bí; Than Nam Mẫu; Than Mông Dương; Công ty than Hạ Long; Công ty than Thống Nhất; Than Cao Sơn; Than Đèo Nai; Tổng công ty CN Hóa Chất mỏ; Chế tạo máy; Tuyển than Cửa Ông.
 • Thông qua phong trào thi đua hàng năm có nhiều công trình, đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được cán bộ, đoàn viên, người lao động nghiên cứu, ứng dụng tại nơi sản xuất góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, chi, giảm giá thành nâng sản phẩm. Năm 2022 đã có 4.198 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng hiệu quả tại nơi làm việc có giá trị làm lợi 201 tỷ đồng; có 1.231 công trình sản phẩm có giá trị làm lợi trên 36,88 tỷ đồng. Có 53 đề tài, sáng kiến của cá nhân đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2022.

- Phong trào thi đua “Thợ mỏ sáng tạo” đã có 259 đề tài sáng kiến của các cá nhân thuộc 27 đơn vị công đoàn cơ sở tham gia trên các lĩnh vực về công nghệ khai thác than hầm lò, khai thác lộ thiên, khai thác khoáng sản, sàng tuyển, cơ khí, điện lực, hóa chất mỏ...đã có 234 đề tài, sáng kiến được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam công nhận, tặng bằng khen và khen thưởng danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”.

 1. Hạn chế tồn tại:

- Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật phát triển chưa đều, mới chỉ tập trung ở một số đơn vị có phong trào tốt nơi có sự quan tâm của lãnh đạo và vai trò tích cực của tổ chức công đoàn.

- Các đề tài, sáng kiến thường tập trung nhiều ở đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nội dung sáng kiến chủ yếu ở lĩnh vực khai thác than; số lao động trực tiếp, thợ lành nghề tuy có nhiều ý tưởng sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất nhưng ít được phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo.

- Một số sáng kiến, giải pháp viết không theo mẫu quy định, nội dung sơ xài, không có cơ sở để đánh giá giá trị làm lợi cũng như hiệu quả kinh tế.

- Công tác quản lý, theo dõi sáng kiến ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, nên việc nhân rộng điển hình, khen thưởng, động viên, tôn vinh chưa kịp thời. Năm 2022 chỉ có 27/65 đơn vị có các hồ sơ đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xét duyệt danh hiệu “ Thợ mỏ sáng tạo”.

 1. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

- Tập trung thực hiện các giải pháp của Nghị quyết 22-NQ/ĐU ngày 13/1/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Xây dựng Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành vào năm 2025.

 • Tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp; vận động người lao động tích cực tham gia thực hiện và hoàn thành tiến độ, chất lượng các công trình, sản phẩm, đặc biệt là các công trình khắc phục khó khăn trong sản xuất. Khơi dậy và phát huy phong trào thi đua yêu nước của công nhân mỏ, thực hiện khát vọng phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; cụ thể hóa mục tiêu thi đua của Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 vào chương trình hành động của các cấp công đoàn trong 5 năm tới.
 • Lan tỏa phong trào sáng kiến, sáng tạo trong công nhân lao động toàn Tập đoàn; các cấp công đoàn tiếp tục có các giải pháp để hỗ trợ các Câu lạc bộ KHKT, các Tổ hỗ trợ sáng kiến; tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về công tác ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động tổ chức và phối hợp tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo; tuyên dương, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong phong trào sáng kiến, sáng tạo để thu hút được đông đảo công nhân lao động hưởng ứng tham gia.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2023 và các mục tiêu thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đoàn đại biểu công nhân cán bộ ngành than và 87 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

 • Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo điểm nhấn trong phong trào thi đua để chào mừng thành công Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Vận động người lao động đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới, thực hiện hiệu quả chương trình Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Sáng kiến - Sáng tạo - Sáng, xanh, sạch của Tập đoàn.
 • Tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cậu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí do Tổng Liên đoàn Lao động phát động, gắn với phong trào thi đua 5 nhất “Chất lượng tốt nhất - Tiến độ nhanh nhất - Chi phí tiết kiệm nhất - Thi công an toàn nhất - Nhiều sáng kiến hiệu quả nhất; và phong trào thi đua 3 tiết kiệm “Tiết kiệm sức lao động - Tiết kiệm thời giờ - Tiết kiệm tiền của”. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thi đua hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản và thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn.
 • Tiếp tục triển khai phong trào thi đua giành danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo của Công đoàn TKV tới đông đảo công nhân lao động, với mục tiêu 100% các công đoàn cơ sở có đăng ký tham gia phong trào Thợ mỏ sáng tạo và năm 2023 có ít nhất 250 cá nhân được xét tặng danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo.

 

 Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG