Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy

Thực hiện Công văn số 1022-CV/ĐU, ngày 30 5/2023 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ban Thương vụ Công đoàn Công ty yêu cầu các cấp Công đoàn trong Công ty triển khai tuyên truyền trước, trong, sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ TW với các nội dung sau:
Trước Hội nghị: Tuyên truyền về bối cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và
thực tiễn của Nghị quyết số 27-NQ TW; quá trình, kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết, trong đó tập trung tuyên truyền đậm nét về thành tựu đạt được trong
xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức đối
với Tập đoàn nói chung và Công ty nói riêng; những khó khăn, tồn tại và nguyên
nhân; những bài học kinh nghiệm rút ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW.
Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà
nước, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng uỷ TKV về xây dựng,
phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhất là các
quan điểm lớn được đề cập trong: Văn kiện Đại hội XIII; Kết luận số 90-KL/TW,
ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/05/2019 của
Ban Bí thư, sự gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết số 27-NQ/TW với Nghị quyết
Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học, công nghệ; Nghị quyết Trung ương
8 Khoa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 33-
NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; Nghị quyết 06-
NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung trong về tăng
cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh
nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương: Kết luận số 18-KL/ĐU, ngày
28/10/2021 của Đảng uỷ TKV về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ĐU,
ngày 17/7/2018 của Đang uý TKV về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển
nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh, bổ
sung một số nội dung để phù hợp với giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 76-
NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng uỷ TKV về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các Nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Đảng ủy Công ty triển khai các chủ trương
của các cấp về xây dựng giai cấp công nhẫn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ, nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn mới. - Vị
 
trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây dựng đội
ngũ trí thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước, của TKV và Công ty,
trong đó khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là trọng trách của Đảng, Nhà nước,
trách nhiệm của cấp uỷ các cấp và có hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn và
Công ty. Làm rõ bốn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với Tổ
quốc, với sự phát triển của Tập đoàn và Công ty. Biểu dương, tôn vinh các tri thức,
kỹ sư, công nhân thợ bậc cao, thợ lành nghề có nhiều cống hiến, đóng góp thiết
thực, hiệu quả đối với sự phát triển bền vững của Công ty và TKV.
- Tuyên truyền công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW của Đảng uỷ TKV và Công ty như: Xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị
tổng kết.
Trong thời gian diễn ra Hội nghị Tuyến truyền diễn biến và kết quả Hội nghị
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQTW với hình thức phù hợp.
Sau Hội nghị Tình hình trong nước và quốc tế, dự báo những thuận lợi, khó
khăn và yêu cầu đặt ra trong xây dựng đội ngũ trí thức thời gian tới, làm rõ mục
tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời
kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá,
nhất là các giải pháp, cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy, phát
huy vai trò của đội ngũ trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện
trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu nước ta thành nước phát triển theo định
hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Thông tin về nội dung kết luận văn
bản chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình
hình mới. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương
trình hành động, kế hoạch thực hiện và việc cụ thể hoá, quá trình triển khai dựa kết
luận văn bản chỉ đạo mới của Đảng vào thực tiễn của Tập đoàn và Công ty.
- Tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, gương tri thức diễn hình tiên
tiến, tấm gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ"; góp phần tạo động lực để đội
ngũ trí thức trong TKV đoàn kết, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, cống hiến cho
Tập đoàn và đơn vị. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thủ
địch, xuyên tục và lợi dụng đội ngũ trí thức để chống phá Đảng, Nhà nước; kịp thời
phê phán hiện tượng suy thoái tư tưởng chính trị trong một bộ phận tri thức hiện
nay.
Các cấp Công đoàn Công ty phối hợp tăng cường việc tuyên truyền về Hội
nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khoá X lồng ghép cùng với sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên
đề, các hội nghị giao ban, nhất lệnh sản xuất, sinh hoạt cộng đoàn các cấp. Đẩy
mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin nội bộ của của Công ty như "Lửa
Hồng", "Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông”, “Công đoàn Công ty
Tuyến than Của Ông" và các trung mạng xã hội của đơn vị, nhằm lan toà đến đông
đảo cán bộ đoàn viên, công nhân viên, người lao động toàn Công ty. Trong đó tập
 
trung tuyên truyền kết quả nổi bật trong lãnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa X. Đồng thời đẩy mạnh tuyên
truyền, động viên, biểu dương, tôn vinh những diễn hình tiến tiến, gương người tốt
việc tốt trong đội ngũ trí thức, kỹ sự trẻ, thợ bậc cao, thợ lành nghề đã có những
đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đơn vị và Công ty.
Tăng cường theo dõi, nắm tinh hình tư tưởng, dư luận xã hội, đặc biệt là của
đội ngũ trí thức, đội ngũ kỹ sư trẻ, đội ngũ thợ bậc cao, thơ lãnh nghe nhằm khích
lệ, động viên lực lượng này phát huy tinh thần sáng tạo, “kỷ luật và đồng tâm", tích
cực lao động, học tập, tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong lao động
sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và Công ty
trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
Quán triệt tới cán bộ đoàn viên, người lao động tuyệt đối không đăng tải các
phát ngôn từ những trí thức có “vấn đề" về lịch sử chính trị; những tin, bài sai lệch,
kích động, không đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước về xây dựng đội ngũ trí thức, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vị
trí, vai trò của kinh tế Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước. 2.4. Tích cực phối hợp
với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể của đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền nhằm thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động
hưởng ứng các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục tuyên truyền thực
hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng. Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020– 2025; Nghị quyết Đại hội và
các Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Đảng
ủy Công ty. Nghị quyết số 51-NQ/ĐU, ngày 28/02/2019; Nghị quyết số 09-NQ
ĐU, ngày 07/01/2021; Nghị quyết số 27, 28 và 29-NQ/ĐU, ngày 07/01/2022; Nghị
quyết số 38 và 40-NQ/ĐU, ngày 04/11/2023. Nghị quyết Đại hội Công đoàn các
cấp; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028...


Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG