Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy

Nhằm truyền tải chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023 đến các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn và đoàn viên, người lao động. Thực hiện Hướng dẫn số 305/HD- CĐTKV ngày 14/6/2023 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 trong các cấp công đoàn, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa; xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Cụ thể, tập trung tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, về biển, đảo; bảo vệ các quyền, lợi ích hợp
pháp. chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển,
đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững.
Các hoạt động hưởng ứng được tổ chức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có
sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức đoàn viên công đoàn, người lao
động và doanh nghiệp.
Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 được Chương trình Môi trường Liên
hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions
to Plastic Pollution) (đây cũng là chủ đề của Tháng hành động vì môi trường năm
2023), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhira" (Beat Plastic
Pollution).
Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2023 với chủ đề "Hành tinh đại
dương: Thủy triều đang thay đổi" (Planet Ocean: Tides are Changing). - Tuần lễ
Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 01 - 08 tháng 6) năm 2023 với chủ đề “Khai
thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo".
 
Thời gian: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ ngày 01 đến ngày 30 tháng
6 năm 2023 trong toàn Công ty.
Nội dung cụ thể như sau:
Công đoàn phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể quần chúng tổ chức
các hoạt động tuyên truyền về môi trường như:
Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức cho đoàn viên và người
lao động về chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường, bao gồm:
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật tài nguyên, môi trường biển và
hải đảo.
- Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai
đoạn 2021 - 2025” tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng
Chính phủ;
- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;
- Đề án “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết
định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/ 2020 của Chính phủ ban hành Kế
hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-
NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Hướng dẫn số 94-HD-BTGTW ngày 23/12/2022 của Ban Tuyên giáo
Trung ương về Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023, trong đó,
tiếp tục tuyên truyền và thực hiện hiệu quả “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ phê duyệt
tại Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 03/4/2023.
Phối hợp cùng chuyên môn tham gia giám sát, chỉ đạo việc thu gom, vận
chuyến, xử lý chất thải và việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường; khuyến khích thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức
 
thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, tập trung vào
mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả.
Phát động các phong trào thi đua để vận động công nhân lao động làm vệ
sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác
thải nhựa tại nguồn, giữ gìn cảnh quan nơi làm việc, cơ quan, phân xưởng; đẩy
mạnh phong trào “nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một
lần”; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản
phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân
thiện với môi trường; tích cực hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn
2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào
“Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”.
Căn cứ điều kiện thực tế có thể tổ chức các hoạt động như: Ra quân làm vệ
sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; tuyên truyền cho NLĐ về bảo vệ môi
trường. Chỉ đạo Công đoàn bộ phận Trung tâm Thể thao văn hóa hưởng ứng
“Ngày thứ bảy xanh" tại khu tập thể của các VĐV bóng đá nữ do Công ty quản lý,
theo công văn số 228/CĐTKV- CSPL & QHLĐ ngày 16/5/2023 và công văn số
233/CĐTKV-CSPL&QHLĐ ngày 17/5/2023 của Công đoàn Than – Khoáng sản
Việt Nam.
Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tại nơi làm việc, nhà giao ca và các
địa điểm phù hợp.


Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG