Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)

Căn cứ quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp;
Căn cứ quyết định số 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi quyết định số 4290/QĐ- TLĐ ngày
01/3/2022 của TLĐ về thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; quyết định
4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của TLĐ về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công
đoàn; tiêu chuẩn điều kiện, quy trình bổ nhiệm truởng ban Tài chính, trưởng phòng
kế toán; phân công chánh văn phòng, phó văn phòng phụ trách bộ phận tài chính,
phân công người làm kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn
cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị
kế toán công đoàn.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lưu ý các đơn vị một số vấn đề về
chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc chung
- Cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra
công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất. Cán bộ
công đoàn không chuyên trách tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra công đoàn
cấp nào được hưởng phụ cấp trách nhiệm của công đoàn cấp đó. Trong một cấp
công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách
nhiệm cao nhất.
- Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 45% số thu đoàn phí công đoàn để lại
cơ sở dùng cho chi phụ cấp, chi lương, các khoản đóng góp theo lương của cán bộ
công đoàn chuyên trách (nếu có). Trường hợp chi không hết thì bổ sung chi thăm
hỏi đoàn viên công đoàn.
- Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.
2. Chi phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cơ sở
2. 1. Đối tượng.
(a) Chủ tịch công đoàn.
(b) Phó chủ tịch công đoàn.
(c) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, ủy viên ban chấp hành, kế toán, Trưởng ban
nữ công.
(d) Ủy viên uỷ ban kiểm tra, Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên ban nữ
công.
(e) Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ
phận, Tổ trưởng, Thủ quỹ.
 
(f) Tổ phó công đoàn.
2.2. Nguồn chi
- Chi phụ cấp từ chi phí quản lý hành chính: kế toán, thủ quỹ công đoàn tại
công đoàn cơ sở.
- Chi phụ cấp từ chi khác: ủy viên ủy ban kiểm tra, trưởng ban nữ công quần
chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở.
- Chi phụ cấp trách nhiệm từ nguồn 45% đoàn phí để lại công đoàn cơ sở:
các đối tượng còn lại.
2.3. Hệ số phụ cấp và cách tính phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở
- Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở: Hệ số phụ cấp được quy định
theo khoản 2.a, điều 3 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên
đoàn.
- Các đối tượng còn lại (b,c,d,e,f) phân cấp cho ban chấp hành công đoàn cơ
sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi
tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng được
chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó
chủ tịch, ủy viên BCH, ủy viên UBKT, ...) và đánh giá kết quả hoạt động của các
đối tượng hưởng phụ cạp.
- Cách tính phụ cấp:
+ Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, mức phụ cấp
hằng tháng = (Hệ số phụ cấp) X (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
+ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước,
mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp) X (Mức lương tối thiểu vùng theo quy
định của Nhà nước).
3. Chi phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện
theo điều 4 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên đoàn.
- Phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
thực hiện theo điều 7 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên
đoàn.
- Phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán, chức danh kế toán trưởng và thủ
quỹ của công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo khoản 2.4. điều 1 quyết định số
7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn.
4. Đối với các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách trực thuộc cấp trên
cơ sở, công đoàn cơ sở tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra Công đoàn
TKV
Có trách nhiệm báo cáo Công đoàn TKV qua Ban Tổ chức - Kiểm tra để
thống nhất cấp chi trả phụ cấp trách nhiệm (do cán bộ công đoàn chuyên trách
 
tham gia BCH, UBKT nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao
nhất.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị các Công đoàn Tống Công
ty, Công ty và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp công đoàn các
cấp từ ngày 01/01/2023 theo quy định.


Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG