Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)

Căn cứ quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp;
Căn cứ quyết định số 7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sửa đổi quyết định số 4290/QĐ- TLĐ ngày
01/3/2022 của TLĐ về thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; quyết định
4301/QĐ-TLĐ ngày 04/3/2022 của TLĐ về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công
đoàn; tiêu chuẩn điều kiện, quy trình bổ nhiệm truởng ban Tài chính, trưởng phòng
kế toán; phân công chánh văn phòng, phó văn phòng phụ trách bộ phận tài chính,
phân công người làm kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn
cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị
kế toán công đoàn.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lưu ý các đơn vị một số vấn đề về
chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc chung
- Cán bộ công đoàn chuyên trách tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra
công đoàn nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao nhất. Cán bộ
công đoàn không chuyên trách tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra công đoàn
cấp nào được hưởng phụ cấp trách nhiệm của công đoàn cấp đó. Trong một cấp
công đoàn, cán bộ giữ nhiều chức danh chỉ được hưởng một mức phụ cấp trách
nhiệm cao nhất.
- Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 45% số thu đoàn phí công đoàn để lại
cơ sở dùng cho chi phụ cấp, chi lương, các khoản đóng góp theo lương của cán bộ
công đoàn chuyên trách (nếu có). Trường hợp chi không hết thì bổ sung chi thăm
hỏi đoàn viên công đoàn.
- Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.
2. Chi phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cơ sở
2. 1. Đối tượng.
(a) Chủ tịch công đoàn.
(b) Phó chủ tịch công đoàn.
(c) Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, ủy viên ban chấp hành, kế toán, Trưởng ban
nữ công.
(d) Ủy viên uỷ ban kiểm tra, Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên ban nữ
công.
(e) Phó Chủ tịch công đoàn bộ phận, ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ
phận, Tổ trưởng, Thủ quỹ.
 
(f) Tổ phó công đoàn.
2.2. Nguồn chi
- Chi phụ cấp từ chi phí quản lý hành chính: kế toán, thủ quỹ công đoàn tại
công đoàn cơ sở.
- Chi phụ cấp từ chi khác: ủy viên ủy ban kiểm tra, trưởng ban nữ công quần
chúng, ủy viên ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở.
- Chi phụ cấp trách nhiệm từ nguồn 45% đoàn phí để lại công đoàn cơ sở:
các đối tượng còn lại.
2.3. Hệ số phụ cấp và cách tính phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở
- Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở: Hệ số phụ cấp được quy định
theo khoản 2.a, điều 3 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên
đoàn.
- Các đối tượng còn lại (b,c,d,e,f) phân cấp cho ban chấp hành công đoàn cơ
sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi
tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng được
chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó
chủ tịch, ủy viên BCH, ủy viên UBKT, ...) và đánh giá kết quả hoạt động của các
đối tượng hưởng phụ cạp.
- Cách tính phụ cấp:
+ Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, mức phụ cấp
hằng tháng = (Hệ số phụ cấp) X (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước).
+ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước,
mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp) X (Mức lương tối thiểu vùng theo quy
định của Nhà nước).
3. Chi phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
- Phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện
theo điều 4 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên đoàn.
- Phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
thực hiện theo điều 7 quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Tổng Liên
đoàn.
- Phụ cấp kiêm nhiệm nhiệm vụ kế toán, chức danh kế toán trưởng và thủ
quỹ của công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo khoản 2.4. điều 1 quyết định số
7201/QĐ-TLĐ ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn.
4. Đối với các đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách trực thuộc cấp trên
cơ sở, công đoàn cơ sở tham gia ban chấp hành, uỷ ban kiểm tra Công đoàn
TKV
Có trách nhiệm báo cáo Công đoàn TKV qua Ban Tổ chức - Kiểm tra để
thống nhất cấp chi trả phụ cấp trách nhiệm (do cán bộ công đoàn chuyên trách
 
tham gia BCH, UBKT nhiều cấp chỉ được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm cao
nhất.
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị các Công đoàn Tống Công
ty, Công ty và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp công đoàn các
cấp từ ngày 01/01/2023 theo quy định.


Các tin liên quan:
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG