Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Thực hiện công văn số 317-CV/BTGĐUK, ngày 09/5/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền trước, trong và sau. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị với các nội dung cụ thể như sau:
* Trước Hội nghị
- Bối cảnh ra đời, nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của Nghị quyết số 27
NQ- VIỆT TW; quá trình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó tập
trung tuyến truyền đậm nét về thành tựu đạt được trong xây dựng, phát triển đội
ngũ trí thức và những đóng góp của đội ngũ trí thức đối với Tập đoàn và các đơn vị
nói riêng và với các doanh nghiệp Nhà nước và xã hội nói chung; những khó khăn,
tồn tại và nguyên nhân (cả chủ quan, khách quan); những bài học kinh nghiệm rút
ra sau 15 năm thực hiện Nghị quyết.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng,
Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy TKV về xây
dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, nhất
là các quan điểm lớn được đề cập trong: Văn kiện Đại hội XIII; Kết luận số 90-
KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị và Kết luận số 52-KL/TW, ngày
30/05/2019 của Ban Bí thư; sự gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết số 27-NQ/TW với
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ và Nghị
quyết Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam;
Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung
ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn
hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương; Kết luận số 18-KL/ĐU,
ngày 28/10/2021 của Đảng ủy TKV về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-
 
NQ/ĐU, ngày 17/7/2018 của Đảng ủy TKV về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát
triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh,
bổ sung một số nội dung để phù hợp với giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 76-
NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy TKV về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công
tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
- Vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức và công tác xây
dựng đội ngũ trí thức đối với sự phát triển bền vững của đất nước và của TKV;
trong đó khẳng định xây dựng đội ngũ trí thức là trọng trách của Đảng, Nhà nước,
trách nhiệm của cấp ủy các cấp và cả hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn. Làm
rõ bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với Tổ quốc, với sự
phát triển của Tập đoàn và các đơn vị; biểu dương, tôn vinh các trí thức có nhiều
cống hiến, đóng góp thiết thực, hiệu quả đối với sự phát triển của các đơn vị và
TKV.
- Công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Đảng
ủy TKV như: xây dựng báo cáo, tổ chức hội nghị tổng kết...
* Trong thời gian diễn ra Hội nghị: tuyên truyền diễn biến và kết quả Hội
nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW.
* Sau Hội nghị:
- Tình hình trong nước và quốc tế, dự báo những thuận lợi, khó khăn và yêu
cầu đặt ra trong xây dựng đội ngũ trí thức thời gian tới; làm rõ mục tiêu, quan điểm
chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhất là các
giải pháp, cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy, phát huy vai trò
của đội ngũ trí thức và xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện trong giai
đoạn mới, hướng đến mục tiêu nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã
hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.
- Thông tin về nội dung kết luận/văn bản chỉ đạo mới của Đảng và Nhà nước
về xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới.


Các tin liên quan:
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG