Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện pháp luật về AT, VSLĐ; nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, biện pháp làm việc an toàn, kỷ luật lao động của TKV và của Công ty.
Đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ rủi ro và biện pháp cải thiện
điều kiện làm việc, tích cực chăm sóc sức khỏe người lao động.
Không để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, sự cố thiết bị loại I,
loại II và sự cố cháy nổ do chủ quan gây nên; hạn chế thấp nhất TNLĐ nặng,
nhẹ và sự cố loại 3.
Phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm tốt
công tác AT,VSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mô hình sản xuất và tình hình thực tế của
đơn vị, của Công ty. Các đơn vị xây dựng nội dung hưởng ứng Tháng hành động
về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 đảm bảo thiết thực và thu hút được
sự quan tâm của người lao động, tránh hình thức, lãng phí nhằm đạt hiệu quả
cao.
1. Thời gian: Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm
2023 của Công ty được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.
2. Phạm vi tổ chức:
a) Công ty: Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng
công nhân được tổ chức tập trung tại Hội trường Văn phòng I Công ty vào hồi
07 giờ 30 phút ngày 05/05/2023 (thứ sáu).
Thành phần gồm: Ban lãnh đạo Công ty; Trưởng các ban của Đảng, Công
đoàn, Chủ tịch Hội CCB Công ty; Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,
chuyên trách/bán chuyên trách an toàn của đơn vị; Trưởng phòng, Phó trưởng
phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn khối và CBCNV, ATVSV tiêu biểu.
b) Đơn vị: Tham gia lễ mít minh trực tuyến qua phần mềm MSTeam.
Thành phần tham dự lễ mít tinh tại các điểm cầu gồm: Phó quản đốc phụ
trách an toàn, Chi hội trưởng CCB, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng sản xuất, An
toàn vệ sinh viên và công nhân viên tiêu biểu.
3. Chủ đề Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 được phát
động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn
và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, “Kết nối
công nhân, xây dựng tổ chức”.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
 
2
 
1. Thành lập Ban chỉ đạo
a) Cấp Công ty: Ban chỉ đạo (BCĐ) Công ty do Phó Giám đốc phụ trách
công tác AT, VSLĐ là Trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn Công ty là Phó trưởng
ban; Trưởng phòng An toàn & BHLĐ là Ủy viên thường trực; Phó Chủ tịch
Công đoàn Công ty, Bí thư ĐTN Công ty và Trưởng phòng ban chức năng khác
là thành viên.
b) Các đơn vị thành lập BCĐ phù hợp với quy mô, đặc thù sản xuất để triển
khai hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công
nhân năm 2023 tại đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Tháng hành động về AT,
VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
a) Cấp Công ty: Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động AT,
VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 để hướng dẫn các đơn vị trong Công ty
thực hiện, triển khai đến người lao động.
b) Cấp đơn vị: Căn cứ Kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT, VSLĐ
- Tháng công nhân của Công ty, tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị để xây
dựng chương trình triển khai tới người lao động phù hợp và hiệu quả.
3. Nội dung tổ chức
a) Trước Tháng hành động AT,VSLĐ - Tháng công nhân (trước ngày
01/05/2023)
- Kiện toàn Hội đồng AT, VSLĐ; mạng lưới An toàn, vệ sinh viên; lực
lượng CBCNV làm công tác an toàn theo chế độ chuyên trách, bán chuyên trách
tại các đơn vị.
- Chuẩn bị sách, tranh, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động về công tác
AT, VSLĐ - PCCN cho các đơn vị. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách pháp lý;
xây dựng các biện pháp phòng ngừa, thủ tiêu sự cố.
- Triển khai huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ cho nhóm 4 theo quy định tại
Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, huấn luyện công tác phòng cháy chữa
cháy bước 1, bước 2 và thực hành diễn tập tình huống cháy, nổ lần 1, lần 2 năm
2023 theo kế hoạch đã lập.
- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện AT, VSLĐ, chú trọng huấn
luyện kỹ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn tại từng vị trí sản xuất, từng
người lao động để chủ động kiểm soát loại trừ các nguy cơ, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp; triển khai nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp
loại trừ dưới hình thức trả lời phương án trắc nghiệm, để người lao động hiểu và
chủ động thực hiện.
- Tổ chức thi viết báo, vẽ tranh, chụp ảnh, quay Video, Clip về công tác
AT, VSLĐ năm 2023 trong toàn Công ty.
 
3
 
- Tuyên truyền các tin bài về công tác AT, VSLĐ trên các phương tiện
truyền thông Công ty, tỉnh Quảng Ninh và TKV. Nêu gương các cá nhân, tập thể
thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ; nguyên nhân, diễn biến và hình thức xử lý các
vụ vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn.
- Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, đầu tư công
nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất nhằm tăng năng
suất lao động, giảm hao phí lao động và nâng cao mức độ đảm bảo an toàn.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉnh sửa hệ thống sổ sách, văn bản quản lý
về công tác AT, VSLĐ đúng Luật AT, VSLĐ và quy định quản lý của TKV,
phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Thực hiện rà soát đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ
theo Điều 3, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016.
- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên,
kiểm tra chéo, các kiến nghị của người lao động.
- Kết hợp với các đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, thực hiện nội dung
Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
b) Trong Tháng hành động AT,VSLĐ - Tháng công nhân (từ ngày 01/5 đến
ngày 31/5/2023)
- Tổ chức mít tinh, phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ -
Tháng công nhân tại Hội trường Văn phòng I Công ty và trực tuyến tại văn
phòng các đơn vị.
- Triển khai cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải
pháp đảm bảo AT, VSLĐ - PCCC”.
- Tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV của Công ty có người bị tai nạn
lao động hiện đang làm việc và công tác trên địa bàn.
- Đôn đốc các đơn vị trong Công ty thực hiện kế hoạch AT,VSLĐ 6 tháng
đầu năm 2023.
- Có phương án phun nước chống bụi, làm sạch mặt bằng sản xuất và duy
trì thực vệ sinh công nghiệp tại các đơn vị.
- Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lồng ghép với bồi
dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho mạng lưới AT,VSV trong quý II/2023.
- Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ theo
Quyết định số 2407/QĐ-TTCO, ngày 18/08/2022, Quy định Nội dung tổ chức
thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
c) Các hoạt động duy trì thực hiện thường xuyên trong năm 2023
- Tiếp tục duy trì các hoạt động của Tháng hành động về AT,VSLĐ -
Tháng công nhân trong cả năm 2023, tổ chức chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 
4
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo ý thức, nề nếp tuân thủ
các quy trình, quy định, nội quy về AT, VSLĐ; duy trì công tác hướng dẫn
người lao động nhận diện nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ để người lao động chủ
động phát hiện và loại trừ các nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp.
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từ cấp Công ty đến cấp
phân xưởng, phát huy vai trò của mạng lưới ATVSV trong việc phát hiện sớm
các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục
kịp thời.
- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về AT, VSLĐ và khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT,VSLĐ theo quy định của Công ty.
KINH PHÍ
1. Chuyên môn
a) Chi kinh phí cho các hoạt động được tổ chức trong Tháng hành động về
AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023, cụ thể:
- Thi tranh vẽ, báo tường, ảnh chụp, Video, Clip.
- Thi trực tuyến nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và các giải pháp phòng
ngừa đảm bảo AT,VSLĐ - PCCC.
- Công tác tuyên truyền.
- Thăm hỏi CNVCLĐ bị TNLĐ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
b) Khen thưởng
Thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc Tháng hành
động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023.
2. Công đoàn
a) Khen thưởng tổ sản xuất, công tác; CNVCLĐ và AT,VSV tiêu biểu xuất sắc.
b) Khen thưởng Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc.
c) Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến nhận diện,
đánh giá nguy cơ rủi ro và các giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT,VSLĐ -
PCCC.
 
CTV Trần Huy Tùng


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG