Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện pháp luật về AT, VSLĐ; nội quy, quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn, biện pháp làm việc an toàn, kỷ luật lao động của TKV và của Công ty.
Đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các nguy cơ rủi ro và biện pháp cải thiện
điều kiện làm việc, tích cực chăm sóc sức khỏe người lao động.
Không để xảy ra tai nạn lao động (TNLĐ) chết người, sự cố thiết bị loại I,
loại II và sự cố cháy nổ do chủ quan gây nên; hạn chế thấp nhất TNLĐ nặng,
nhẹ và sự cố loại 3.
Phát động phong trào thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm tốt
công tác AT,VSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, mô hình sản xuất và tình hình thực tế của
đơn vị, của Công ty. Các đơn vị xây dựng nội dung hưởng ứng Tháng hành động
về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 đảm bảo thiết thực và thu hút được
sự quan tâm của người lao động, tránh hình thức, lãng phí nhằm đạt hiệu quả
cao.
1. Thời gian: Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm
2023 của Công ty được tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023.
2. Phạm vi tổ chức:
a) Công ty: Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng
công nhân được tổ chức tập trung tại Hội trường Văn phòng I Công ty vào hồi
07 giờ 30 phút ngày 05/05/2023 (thứ sáu).
Thành phần gồm: Ban lãnh đạo Công ty; Trưởng các ban của Đảng, Công
đoàn, Chủ tịch Hội CCB Công ty; Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận,
chuyên trách/bán chuyên trách an toàn của đơn vị; Trưởng phòng, Phó trưởng
phòng chức năng, Chủ tịch Công đoàn khối và CBCNV, ATVSV tiêu biểu.
b) Đơn vị: Tham gia lễ mít minh trực tuyến qua phần mềm MSTeam.
Thành phần tham dự lễ mít tinh tại các điểm cầu gồm: Phó quản đốc phụ
trách an toàn, Chi hội trưởng CCB, Bí thư Chi đoàn, Tổ trưởng sản xuất, An
toàn vệ sinh viên và công nhân viên tiêu biểu.
3. Chủ đề Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 được phát
động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn
và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, “Kết nối
công nhân, xây dựng tổ chức”.
CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ
 
2
 
1. Thành lập Ban chỉ đạo
a) Cấp Công ty: Ban chỉ đạo (BCĐ) Công ty do Phó Giám đốc phụ trách
công tác AT, VSLĐ là Trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn Công ty là Phó trưởng
ban; Trưởng phòng An toàn & BHLĐ là Ủy viên thường trực; Phó Chủ tịch
Công đoàn Công ty, Bí thư ĐTN Công ty và Trưởng phòng ban chức năng khác
là thành viên.
b) Các đơn vị thành lập BCĐ phù hợp với quy mô, đặc thù sản xuất để triển
khai hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động về AT, VSLĐ - Tháng công
nhân năm 2023 tại đơn vị.
2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Tháng hành động về AT,
VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
a) Cấp Công ty: Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động AT,
VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023 để hướng dẫn các đơn vị trong Công ty
thực hiện, triển khai đến người lao động.
b) Cấp đơn vị: Căn cứ Kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT, VSLĐ
- Tháng công nhân của Công ty, tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị để xây
dựng chương trình triển khai tới người lao động phù hợp và hiệu quả.
3. Nội dung tổ chức
a) Trước Tháng hành động AT,VSLĐ - Tháng công nhân (trước ngày
01/05/2023)
- Kiện toàn Hội đồng AT, VSLĐ; mạng lưới An toàn, vệ sinh viên; lực
lượng CBCNV làm công tác an toàn theo chế độ chuyên trách, bán chuyên trách
tại các đơn vị.
- Chuẩn bị sách, tranh, áp phích, băng rôn tuyên truyền cổ động về công tác
AT, VSLĐ - PCCN cho các đơn vị. Hoàn thiện hệ thống hồ sơ, sổ sách pháp lý;
xây dựng các biện pháp phòng ngừa, thủ tiêu sự cố.
- Triển khai huấn luyện AT, VSLĐ định kỳ cho nhóm 4 theo quy định tại
Nghị định số 44/NĐ-CP, ngày 15/5/2016, huấn luyện công tác phòng cháy chữa
cháy bước 1, bước 2 và thực hành diễn tập tình huống cháy, nổ lần 1, lần 2 năm
2023 theo kế hoạch đã lập.
- Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện AT, VSLĐ, chú trọng huấn
luyện kỹ năng nhận biết các nguy cơ mất an toàn tại từng vị trí sản xuất, từng
người lao động để chủ động kiểm soát loại trừ các nguy cơ, phòng ngừa tai nạn
lao động và bệnh nghề nghiệp; triển khai nhận diện nguy cơ rủi ro và biện pháp
loại trừ dưới hình thức trả lời phương án trắc nghiệm, để người lao động hiểu và
chủ động thực hiện.
- Tổ chức thi viết báo, vẽ tranh, chụp ảnh, quay Video, Clip về công tác
AT, VSLĐ năm 2023 trong toàn Công ty.
 
3
 
- Tuyên truyền các tin bài về công tác AT, VSLĐ trên các phương tiện
truyền thông Công ty, tỉnh Quảng Ninh và TKV. Nêu gương các cá nhân, tập thể
thực hiện tốt công tác AT, VSLĐ; nguyên nhân, diễn biến và hình thức xử lý các
vụ vi phạm quy trình, quy phạm kỹ thuật an toàn.
- Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, đầu tư công
nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất nhằm tăng năng
suất lao động, giảm hao phí lao động và nâng cao mức độ đảm bảo an toàn.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉnh sửa hệ thống sổ sách, văn bản quản lý
về công tác AT, VSLĐ đúng Luật AT, VSLĐ và quy định quản lý của TKV,
phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Thực hiện rà soát đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ
theo Điều 3, Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/5/2016.
- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra cấp trên,
kiểm tra chéo, các kiến nghị của người lao động.
- Kết hợp với các đơn vị trên địa bàn để tuyên truyền, thực hiện nội dung
Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
b) Trong Tháng hành động AT,VSLĐ - Tháng công nhân (từ ngày 01/5 đến
ngày 31/5/2023)
- Tổ chức mít tinh, phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ -
Tháng công nhân tại Hội trường Văn phòng I Công ty và trực tuyến tại văn
phòng các đơn vị.
- Triển khai cuộc thi trực tuyến “nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và giải
pháp đảm bảo AT, VSLĐ - PCCC”.
- Tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV của Công ty có người bị tai nạn
lao động hiện đang làm việc và công tác trên địa bàn.
- Đôn đốc các đơn vị trong Công ty thực hiện kế hoạch AT,VSLĐ 6 tháng
đầu năm 2023.
- Có phương án phun nước chống bụi, làm sạch mặt bằng sản xuất và duy
trì thực vệ sinh công nghiệp tại các đơn vị.
- Tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn lồng ghép với bồi
dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho mạng lưới AT,VSV trong quý II/2023.
- Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ theo
Quyết định số 2407/QĐ-TTCO, ngày 18/08/2022, Quy định Nội dung tổ chức
thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.
c) Các hoạt động duy trì thực hiện thường xuyên trong năm 2023
- Tiếp tục duy trì các hoạt động của Tháng hành động về AT,VSLĐ -
Tháng công nhân trong cả năm 2023, tổ chức chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
 
4
 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo ý thức, nề nếp tuân thủ
các quy trình, quy định, nội quy về AT, VSLĐ; duy trì công tác hướng dẫn
người lao động nhận diện nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ để người lao động chủ
động phát hiện và loại trừ các nguy cơ rủi ro về AT, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp.
- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát từ cấp Công ty đến cấp
phân xưởng, phát huy vai trò của mạng lưới ATVSV trong việc phát hiện sớm
các sai phạm, các nguy cơ mất an toàn để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục
kịp thời.
- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về AT, VSLĐ và khen thưởng cho các
tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác AT,VSLĐ theo quy định của Công ty.
KINH PHÍ
1. Chuyên môn
a) Chi kinh phí cho các hoạt động được tổ chức trong Tháng hành động về
AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023, cụ thể:
- Thi tranh vẽ, báo tường, ảnh chụp, Video, Clip.
- Thi trực tuyến nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro và các giải pháp phòng
ngừa đảm bảo AT,VSLĐ - PCCC.
- Công tác tuyên truyền.
- Thăm hỏi CNVCLĐ bị TNLĐ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
b) Khen thưởng
Thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc Tháng hành
động về AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023.
2. Công đoàn
a) Khen thưởng tổ sản xuất, công tác; CNVCLĐ và AT,VSV tiêu biểu xuất sắc.
b) Khen thưởng Công đoàn bộ phận có thành tích xuất sắc.
c) Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trực tuyến nhận diện,
đánh giá nguy cơ rủi ro và các giải pháp phòng ngừa đảm bảo AT,VSLĐ -
PCCC.
 
CTV Trần Huy Tùng


Các tin liên quan:
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV giám sát chế độ ăn ăn cho người lao động
  Công đoàn TKV, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV thăm, tặng quà các cháu nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
  Công đoàn TKV hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2024 Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5
  Công đoàn TKV Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Gặp mặt thông báo chế độ và quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu trí năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2024
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên Công đoàn đợt 1 năm 2024
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG