Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số: 10 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên TKV, v/v thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ) năm 2023; Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số: 205/NQLT-TTCO-CĐ-ĐTN-CCB, ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc, Cộng đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Công ty về thực hiện công tác AT, VSLĐ năm 2023;
Ngày 28 tháng 03 năm 2023, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công
ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành Kế hoạch liên tịch Số: 718/KHLT-TTCO-CĐ
v/v phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT,VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động
mạng lưới an toàn vệ sinh viên quý II và quý III năm 2023, nhằm mục tiêu nâng
cao nhận thức, ý thức trong việc chấp hành nội quy, quy trình kỹ thuật an toàn, kỷ
luật lao động, công tác "tự chủ an toàn". Nhận diện các nguy cơ rủi ro tại nơi làm
việc để có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong lao
động sản xuất, giảm tối đa số vụ tai nạn lao động và sự cố thiết bị, sự cố cháy nổ
do chủ quan gây ra.
Phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, biện pháp, kết luận đảm bảo an
toàn, vệ sinh lao động của Giám đốc Công ty tại Hội nghị kiểm điểm công tác
AT,VSLĐ năm 2022; bảo vệ môi trường. Triển khai các nội dung của Ban chỉ đạo
TKV về Tháng hành động AT,VSLĐ năm 2023 với chủ đề "Tăng cường xây dựng
quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng
thẳng tại nơi làm việc”.
Theo đó, Công đoàn Công ty sẽ phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động
thi đua thực hiện KHLT này (lồng ghép với sơ kết hoạt động công đoàn, sơ kết
hoạt động sản xuất kinh doanh quí I/2023); phát động Tháng Công nhân - Tháng
hành động AT,VSLĐ (tháng 5/2023) và Tháng thi dua (tháng 7/2023) đảm bảo
hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động 100% người lao
động thực hiện tốt Luật AT,VSLĐ; chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật lao động;
quy trình, quy định kỹ thuật an toàn thông qua các hình thức: Tại buổi lễ phát
động, sơ tổng kết, treo băng zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền tại các buổi nhật lệnh sản
xuất, sinh hoạt chuyên đề tại các đơn vị; trên hệ thống truyền thanh nội bộ; bảng
tin, mạng nội bộ và zalo, facebook Công đoàn Tuyển than Cửa Ông; facebook Lửa
hồng của Công ty; trên các phương tiện truyền thống của tỉnh Quảng Ninh và
TKV...
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác AT,VSLĐ, điều kiện làm việc tại
các đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra công tác AT,VSLĐ theo chuyên đề
trọng tâm: Rà soát các hệ thống văn bản, hồ sơ, sổ sách; kiểm tra kiến thức an toàn
bằng hình thức trắc nghiệm, sát hạch để nâng cao kiến thức về an toàn và kỹ năng
phòng tránh rủi ro của người lao động; Kiểm tra giám sát bộ phận được giao nhiệm
 
vụ giám sát thực hiện ăn giữa ca, bồi dưỡng hiện vật cho người lao động; thực hiện
hoá ứng xử trong đơn vị...
Triển khai các nội dung hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về
AT, VSLĐ; Tháng Thi đua năm 2023 với những hoạt động thiết thực. Chăm lo,
nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động; thăm hỏi, động viên
CBCNV bị TNLĐ; khen thưởng, tặng quà CBCNV và các tổ sản xuất, công tác có
thành tích, điển hình trong lao động sản xuất, đảm bảo AT,VSLĐ...
Chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị cải tạo cảnh quan môi trường, thực
hiện mô hình nhà máy trong công viên (trồng, chăm sóc hoa và cây xanh tại các
đơn vị), quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo và đánh giá hoạt động mạng lưới
ATVSV. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của ATVSV của các đơn vị; phối
hợp kiện toàn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động, nâng cao trách
nhiệm, sự tham gia của cán bộ công đoàn và mạng lưới ATVSV. Cử các đồng chí
UVBCHCĐ Công ty dự sinh hoạt tổ công đoàn, mạng lưới ATVSV, BCH công
đoàn bộ phận.
Chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia có hiệu quả cuộc thi
tranh, ảnh, báo tường, video clip tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao
động- phòng cháy chữa cháy năm 2023; cuộc thi trực tuyến “Nhận diện, đánh giá
nguy cơ rủi ro, giải pháp phòng ngừa về AT,VSLĐ”.
Phối hợp tổ chức tổ chức thi ATVSV giỏi cấp Công ty và tham gia thi
ATVSV giỏi cấp TKV năm 2023.
Tổ chức học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, tìm hiểu về công tác AT, VSLĐ dành
cho cán bộ phụ trách và người làm công tác AT, VSLĐ theo chế độ chuyên trách,
bán chuyên trách. Thăm quan học tập cơ sở, nhà máy làm tốt công tác AT, VSLĐ.
Phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại về công tác AT, VSLĐ.
Công đoàn bộ phận phân xưởng, khối phòng ban Công ty phối hợp với
chuyên môn và các đoàn thể quần chúng các đơn vị thành lập tiểu ban chỉ đạo; tổ
chức phát động, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị có nội
dung thiết thực, theo tháng, quý và tổ chức kiểm tra tại các ca, bộ phận sản xuất
của đơn vị (chú trọng chất lượng kiểm tra, không hình thức); khắc phục kịp thời
các nguy cơ mất an toàn sau kiểm tra; bố trí công nhân làm việc cho phù hợp với
điều kiện sức khỏe, thực tế đơn vị và đảm bảo an toàn.
Vận động, giáo dục CBCNV chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và các nội
quy, quy trình an toàn, quy chế của Tập đoàn, quy định của Công ty; thực hiện các
biện pháp bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo các tổ trưởng sản
xuất phối hợp với tổ trưởng công đoàn, ATVSV tăng cường đánh giá, kiểm soát
các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp phòng
ngừa, loại bỏ các nguy cơ mất an toàn tại nơi làm việc. Nêu cao vai trò, trách
nhiệm của cán bộ quản lý, chỉ huy sản xuất các đội trong việc chỉ đạo, cử người
kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người lao động làm việc tại các vị trí sản xuất tuân thủ
các quy định về AT,VSLĐ. Đồng thời xử lý nghiêm những người làm bừa, làm ẩu,
cắt xén, làm sai quy trình.
 
Công đoàn bộ phận phối hợp với chuyên môn chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phân
xưởng, phối hợp với phòng chức năng thường xuyên rà soát, chỉnh sửa các nội
quy, quy trình kỹ thuật, hồ sơ pháp lý trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa
thiết bị cho phù hợp điều kiện thực tế của đơn vị; kiểm tra, rà soát, sửa chữa, bổ
sung đầy đủ ca bô che chắn, lan can, sàn thao tác của các thiết bị, hệ thống điện,
chiếu sáng, mặt bằng nhà xưởng, điều kiện làm việc từng vị trí sản xuất. Duy trì
thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 vv... khắc
phục kịp thời các tồn tại (nếu có); báo cáo Giám đốc, Công đoàn Công ty những
việc ngoài khả năng giải quyết của đơn vị.
Tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tâm lý, tư tưởng của đoàn viên, người
lao động; phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh.
Đăng ký đảm nhận công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ và an
toàn. Vận động CBCNV tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa
trong sản xuất; hưởng ứng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến (giai đoạn 2) do
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ giới
hoá, tự động hoá, tin học hoá, chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý để nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD); nâng cao thu nhập, đảm bảo an toàn và cải
thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của ATVSV; nâng cao chất lượng sinh hoạt
tổ công đoàn, mạng lưới ATVSV, BCH công đoàn bộ phận. Chú trọng nâng cao
chất lượng kiến nghị của ATVSV.
Căn cứ kết quả thực hiện công tác AT,VSLĐ của các đơn vị trong quý II và
quý III/2023, Giám đốc Công ty sẽ thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt các
nội dung của KHLT theo qui chế của Công ty.
Công đoàn Công ty thưởng các công đoàn bộ phận làm tốt công tác
AT,VSLĐ, có đăng ký, báo cáo kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị,
mức thưởng: Tập thể từ: 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/đơn vị/đợt.
Thưởng các cá nhân CBCNV và ATVSV có thành tích xuất sắc trong công
tác AT, VSLĐ từ: 200.000 đến 500.000 đồng/người/đợt.
Thưởng các công trình, mục tiêu trọng điểm có ý nghĩa nâng cao hiệu quả
SXKD và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: Mức thưởng từ
2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng/công trình.
Công đoàn bộ phận các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn
xây dựng kế hoạch, biện pháp nội dung cụ thể, phát động thi đua với hình thức phù
hợp tới toàn thể CBCN để thực hiện KHLT. Các đồng chí chủ tịch công đoàn bộ
phận thường xuyên tổng hợp báo cáo nội dung tự kiểm tra công tác AT,VSLĐ của
đơn vị gửi về Ban chỉ đạo Công ty.
 
Phan Thủy (TTVH)


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG