Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK, ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc những nội dung trọng tâm như sau:
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết
Trung ương Đảng khóa XIII, nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn.
Bám sát chỉ đạo và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tập
đoàn, căn cứ điều kiện thực tế, các chi, đảng uỷ cơ sở trực thuộc lựa
chọn hình thức phù hợp để tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt,
tuyên truyền đầy đủ, kịp thời và cụ thể hóa một cách hiệu quả các nghị
quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng khóa XIII, của Đảng bộ Khối Doanh
nghiệp Trung ương và Đảng ủy TKV trong năm 2023.
Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại
hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây
dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ
các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cuộc vận động, phong trào thi đua
yếu nước của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương,
của Đảng ủy Tập đoàn và các đơn vị.
Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 trên cơ sở cụ thể hỏa, tiếp tục
làm sâu sắc các nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của
Đảng; bâm sát vào chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập
đoàn và các đơn vị. Lựa chọn từ 01 đến 02 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
để triển khai thực hiện, tập trung vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy
mạnh xây dựng Đảng và xây dựng doanh nghiệp, xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XIII.
Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức
cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” làm cơ sở để cán
bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện.
Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, học tập và làm theo những nội
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán
bộ, đảng viên, người lao động toàn Đảng bộ Tập đoàn thông qua việc
đổi mới, sử dụng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều
kiện thực tế của đơn vị như: sinh hoạt chuyên đề; hội thi; triển lãm; biên
 
soạn tài liệu; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,
Internet, trang mạng xã hội...
Đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, người lao
động của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc nâng cao và nhận thức sâu
sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và
tác phẩm“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,
vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kịp thời tổ
chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với
đơn vị và với Tập đoàn bằng những hình thức khác nhau, phù hợp điều
kiện thực tế của đơn vị. Đánh giá kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị
số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và
phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh trong tình hình
mới”, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục triển khai Chỉ thị số
23-CT/TW trong thời gian tới.
Bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Trung ương và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35
Đảng ủy TKV để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-
NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai
trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự
báo chính xác tình hình, xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng tư
tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Chú trọng đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin
của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng, Nhà nước và Tập
đoàn.
Chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục lý
luận chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; bổ
sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm, nội dung mới của các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; gắn với điều kiện thực tế của đơn vị,
TKV trong nội dung giáo dục lý luận chính trị năm 2023. Tăng cường chỉ
đạo công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, phát huy vai
trò của thế hệ trẻ trong tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các
phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học lý luận chính trị trên
mạng xã hội...
Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của
Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống
 
giáo dục quốc dân”; Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban
Bí thư “về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị”.
Đẩy mạnh tuyên truyền về lý luận chính trị, trọng tâm là: tuyên
truyền về những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của văn kiện
Đại hội XIII và các nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng; mô hình
mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt thực hiện các
chỉ thị, nghị quyết Trung ương, nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp
nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên
gương mẫu; đồng thời phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc của đơn vị, nhất về công tác xây dựng đảng và thực
hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế,
thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo không
khí phấn khởi thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng
của đất nước và của Tập đoàn trong năm 2023.
Các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tiếp tục chỉ đạo và tăng cường
công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch
sử truyền thống của Tập đoàn, đơn vị đến cán bộ, đảng viên, người lao
động, đặc biệt với thế hệ trẻ bằng những hình thức đa dạng, phù hợp
với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân
tộc, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của toàn thể cán bộ, đảng viên,
người lao động Tập đoàn, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối
Doanh nghiệp Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV nhiệm kỳ
2020 - 2025.
Bám sát và triển khai thực hiện hiệu quả Hướng dẫn số 1025-
HD/ĐU, ngày 01/02/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về tuyên truyền Nghị
quyết số 73-NQ/ĐU, ngày 30/12/2022 của Đảng ủy TKV và kỷ niệm các
ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023.
Phan Thuỷ (TTVH)


Các tin liên quan:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG