Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (Cẩm Thúy)

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐĐTLĐ, ngày 30/01/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được xác định trong Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 18-CT/TW), Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
Quán triệt, chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán
bộ, đoàn viên công đoàn về công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công
đoàn.
Xác định rõ trách nhiệm cho từng cấp công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ
nêu trong Chỉ thị nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ
nét về chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn; thúc đẩy đổi
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn Việt Nam theo Nghị quyết 02-
NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công
đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW phải thực hiện nghiêm túc, thiết
thực, hiệu quả, tránh hình thức. Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện; đôn
đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, kết quả công tác giám sát, phản
biện xã hội.
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị
- Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức quán triệt,
tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt tại các cấp công đoàn thuộc hệ
thống Công đoàn TKV, đặc biệt là các đồng chí phụ trách công tác chính sách, pháp
luật và quan hệ lao động. Quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị
trí của công tác giám sát, phản biện - một bộ phận quan trọng của hoạt động đại diện
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong tình
hình mới. Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị với triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở
cơ sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Các cấp công đoàn quán triệt, học tập, tuyên truyền Chỉ thị. Xây dựng kế
hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị và nhiệm vụ giám sát, phản biện hằng năm đảm bảo
đổi mới nội dung, phương thức theo hướng: chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ,
khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng giám sát theo
chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách lớn, trọng yếu, ưu tiên những
vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao
động, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.
2. Tuyên truyền, phổ biến về công tác giám sát, phản biện xã hội
 
Ban Tuyên giáo - Nữ Công Công đoàn TKV, các cán bộ phụ trách công tác
tuyên giáo tại công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng
dẫn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn về phát huy
dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội; xây dựng chuyên trang, chuyên
mục đưa tin tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW; chuyên
trang, chuyên mục hỏi - đáp phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác
giám sát, phản biện xã hội. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền. Tăng cường đăng tải
các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước, văn bản của tổ chức công đoàn; các tài
liệu, bài viết, thông tin liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ
chức công đoàn. Công khai kết quả giám sát, phản biện xã hội trên các phương tiện
truyền thông.
3. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy
phạm pháp luật về hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn,
văn bản của Tổng Liên đoàn về công đoàn thực hiện giám sát, phản biện xã hội
- Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, các đơn vị có
liên quan thực hiện các hoạt động tổng kết, rà soát, nghiên cứu và đề xuất cơ quan có
thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
phối hợp, tạo điều kiện tham gia vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội.
Rà soát, đánh giá kết quả cụ thể hóa và triển khai thi hành Điều 10 Hiến pháp
năm 2013; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 và các văn bản
quy phạm pháp luật khác có liên quan tới công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ
chức công đoàn.
Lấy ý kiến đóng góp, đề xuất sửa đổi Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày
02/6/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công đoàn thực hiện giám sát
và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QD/TW của Bộ Chính trị.
- Rà soát các chương trình phối hợp về hoạt động giám sát, phản biện xã hội
của tổ chức công đoàn đã được ký kết để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tăng
cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa tổ chức công đoàn và các
đơn vị khác trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã
hội. Xây dựng và đề xuất ký kết bổ sung chương trình phối hợp với một số cơ quan
nhà nước có hoạt động triển khai phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội.
4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của
đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.
Sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực, bản lĩnh và chuyên môn phù hợp làm công
tác giám sát, phản biện xã hội. Thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng
nâng cao chất lượng cán bộ. Lựa chọn các nội dung phức tạp, nhạy cảm tiến hành
giám sát, phản biện xã hội.
5. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị và các văn
bản liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn
Căn cứ vào đặc điểm, tình hình, phối hợp với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc
 
Việt Nam hoặc các cơ quan phù hợp cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ
thị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động giám
sát, phản biện xã hội trong hệ thống Công đoàn trong tỉnh; kịp thời đôn đốc, hướng
dẫn thực hiện đảm bảo thông suốt, hiệu quả.
- Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trong báo cáo
giám sát, phản biện xã hội gửi công đoàn cấp trên và các cơ quan chức năng cùng
cấp.
Công đoàn TKV Giao Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động Công
đoàn TKV chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban
Thường vụ Công đoàn TKV cụ thể hóa việc chỉ đạo triển khai Kế hoạch gắn với
triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch công tác chính sách, pháp luật hằng năm.
Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV phối hợp với Ban Chính sách
Pháp luật và Quan hệ Lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giám
sát, phản biện xã hội của tổ chức công đoàn thông qua các kênh truyền thông của các
cấp công đoàn như: trang thông tin điện tử, zalo, facebook...
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các ban Công đoàn TKV phối hợp triển
khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị.
Các cấp công đoàn căn cứ Kế hoạch chủ động tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế
hoạch thực hiện. Định kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch gắn với báo
cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội gửi về Công đoàn TKV (qua Ban
Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động) trước ngày 15/10/2023.


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG