Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Hướng dẫn số 77/HD-TLĐ, ngày 18/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tới Công đoàn các đơn vị trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:

 

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; truyền thống vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn TKV và các đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn TKV; các phong trào thi đua yêu nước, kết hợp tuyên truyền việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động của TKV và các đơn vị.

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

 1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước bằng các hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của đơn vị
  1. Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)
 • Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua.
 • Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
 • Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-ICL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37- QD/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Ket luận số 12- KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tố chức đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, sự quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NLĐ; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, vì vậy đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đấy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.
 • Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tố chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biếu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
 • Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, công nhân cán bộ tiêu biểu xuất sắc..
 • Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 1. Giỗ T Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
 • Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
 • Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.
 1. Tuyên truyền kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)
 • Tuyên truyền khẳng định giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 • Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc, trong đó có lực lượng công nhân lao động với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội đối với người có công với nước.
 • Thành tựu của đất nước, các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh sau 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chủ trương, đường lối và những giải pháp chiến lược phát trong những năm tiếp theo.
 • Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 1. Tuyên truyền k niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2023) gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
 • Tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động (1/5) gắn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết ni công nhân, xây dựng t chức" và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; tổ chức các chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”; tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phúc lợi đoàn viên. Tố chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Tổ chức chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động; gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; tổ chức truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), các hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn TKV và các đơn vị.
 • Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền để đoàn viên, người lao động nhận diện cảnh giác với âm mưu lôi kéo, tác động của các thế lực thù địch.
 1. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023)
 • Tuyên truyền đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khang định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
 • Nêu bật những chiến thắng và chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tinh thần đoàn kết chiến đấu và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
 • Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những Nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc.
 • Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tố quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
 1. Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)
 • Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
 • Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Công đoàn; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp công đoàn trong TKV.
 • Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

7. Tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023).

 • Tuyên truyền về lịch sử và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 94 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
 • Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các cấp công đoàn. Các cấp Công đoàn lựa chọn các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế tại ngành, địa phương, như các cuộc thi tìm hiểu, hội nghị, tọa đàm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
 • Chủ động, tích cực tuyên truyền, nhận diện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, sai lệch về tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.
 • Quán triệt tuyên truyền các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn; thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; thực hiện có hiệu quả chủ đề hoạt động công đoàn năm 2023 là “Tập trung phát triên đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.
 • Tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

1.8. Tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng thảng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023)

 • Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"; đồng thời nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.
 • Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về văn hóa TKV.
 • Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.
 • Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.
 1. Các ngày kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; các ngày lễ quốc tế, các ngày kỷ niệm khác của Đảng, Nhà nuóc và ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tố chức Công đoàn Việt Nam

Các cấp công đoàn căn cứ vào định hướng tuyên truyền của cấp ủy đảng và điều kiện thực tế của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên công đoàn, người lao động; kịp thời phát hiện, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đến chế dộ, chính sách của đoàn viên công đoàn và người lao động.

 1. Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Thực hiện theo kế hoạch số 510/KH-CĐTKV, ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

 1. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Công đoàn các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, triển khai các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm sau:

 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, gặp mặt, giao lưu; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, về nguồn; thăm hỏi, giúp đỡ đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng; tổ chức hội nghị tuyên dương cán bộ, đoàn viên, người lao động điển hình, tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của tổ chức công đoàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao..
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn, đại hội công đoàn các cấp vào các hoạt động của tổ chức công đoàn.
 • Quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử trong và ngoài hệ thống công đoàn một cách sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYÈN

 1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh!
 2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) !
 3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) !
 4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023) !
 5. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt !
 6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023) !
 7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) !
 8. Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt !
 9. Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023) !
 10. CNVCLĐ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 !
 11. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
 12. CNVCLĐ phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
 13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
 14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
 15. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
 16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, xây dựng kế hoạch và triển khai tố chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tố chức công đoàn trong năm 2023. Định kỳ báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo TLĐ) để tổng hợp báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Công đoàn, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại địa phương, báo chí địa phương và Ngành đưa tin các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm; kịp thời phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt phục vụ công tác tuyên truyền; tham gia phát hiện, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên mạng xã hội.

Khuyến khích, vận động cán bộ công đoàn sử dụng các phương tiện thông tin (facebook, zalo, youtube...) để chia sẻ thông tin, hình ảnh, các sản phấm truyền thông về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; thường xuyên viết tin, bài...đăng tải trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Công đoàn các đon vị trực thuộc căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn TKV, Công đoàn các đơn vị triển khai nội dung, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và tố chức công đoàn bảo đảm đúng nội dung định hướng chính trị, tư tưởng theo chỉ đạo, cụ thể hoá vào nội dung chương trình công tác phù hợp tình hình thực tế của đơn vị và định kỳ báo cáo kết quả về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công).

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG