Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI (Cẩm Thúy)

Căn cứ kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Chỉ thị số 44-CT/ĐU ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

 

Căn cứ kế hoạch số 385/KH - CĐTKV ngày 15/8/2022 của Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Nghị quyết liên tịch số 164/NQLT-TGĐ-CĐTKV ngày 21/9/2022 giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phối hợp tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu.

 • Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xâỵ dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn; nêu cao tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, người lao động trong việc thảo luận, xây dựng văn kiện đại hội công đoàn các cấp và chuẩn bị tốt nhân sự để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 • Từ nay đến đại hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, vừa phải đặt trọng tâm thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam, thực hiện tốt chế độ chính sách, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, việc làm, tiền lương, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa; đồng thời tổ chức có trọng điểm các phong trào thi đua, tạo thế và lực mới để bước vào nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 1. Phương châm đại hội: “Bản lĩnh - Sáng tạo - Thiết thực”
 2. Nội dung đại hội.
 • Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023; xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Bầu Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 1. Thi gian, địa điểm.
  1. Thời gian đại hội: Dự kiến tổ chức tháng 7/2023.
  2. Địa điểm tổ chức: Thủ đô Hà Nội.
 2. Thành phần dự Đại hội.
  1. Đại biểu khách mời:
 1. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
 2. Lãnh đạo công đoàn các đơn vị bạn;
 3. Lãnh đạo Tập đoàn;
 4. Các đ/c nguyên Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV qua các thời kỳ;
 5. Các đ/c nguyên ủy viên BCH Công đoàn TKV khóa V.
  1.  Đại biểu triệu tập: dự kiến 300 đại biểu.
 1. Công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội và các bộ phận điều hành giúp việc.
  1. Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội:
 1. Tiểu ban nội dung.
 2. Tiu ban nhân sự.
 3. Tiểu ban tổ chức, tuyên truyền và phục vụ.
  1. Thành lập bộ phận điều hành, giúp việc Đại hội:
 1. Đoàn chủ tịch Đại hội.
 2. Ban thư ký Đại hội.
 3. Ban thẩm tra tư cách đại biểu.
 4. Ban kiểm phiếu.
  1. Tài liệu phát hành tại Đại hội:
 1. Chương trình đại hội; (2) Quy chế đại hội; (3) Thể lệ bầu cử; (4) Báo cáo chính trị của Đại hội; (5) Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát khóa V; (6) báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp và báo cáo kết quả triển khai chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; (7) Dự thảo nghị quyết đại hội; (8) Báo cáo tổng họp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Đại hội XIII và Báo cáo tổng hợp ý kiến về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; (9) Các tham luận; (10) Đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
 1. Kinh phí tổ chức.

Kinh phí tổ chức đại hội từ nguồn ngân sách công đoàn và chuyên môn hỗ trợ (có dự toán riêng).

 1. Tiến độ thực hiện các nội dung.

+ Tháng 12/2022 trình Ban chấp hành Công đoàn TKV thông qua các nội dung: Dự thảo đề cương báo cáo chính trị đại hội; báo kiểm điểm Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát (lần 1); kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Tháng 1/2023 trình Ban Chấp hành thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị đại hội; báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát (lần 1).

+ Tháng 2/2023 trình Ban Chấp hành thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát (lần 2). Dự thảo báo cáo kết quả triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (lần 1). Gửi dự thảo báo cáo chính trị đại hội CĐTKV để tham gia tại đại hội công đoàn các đơn vị. Xây dựng đề cương báo cáo chính trị bằng hình ảnh (lần 1).

+ Tháng 3/2023 trình Ban Chấp hành thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị đại hội; báo cáo kiểm điểm cùa Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát (lần 3); Dự thảo báo cáo chính trị bằng hình ảnh (lần 1); Báo cáo chuyên đề, báo cáo kết quả triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (lần 2).

+ Tháng 4, 5/2023 trình Ban Chấp hành thông qua các nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát. Báo cáo chính trị bằng hình ảnh; báo cáo kết quả triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Tổng hợp ý kiến tham gia Điều lệ CĐVN sửa đổi, bổ sung của các CĐCS trực thuộc; Phương án, đề án cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Quy trình nhân sự BCH, UBKT Đại hội VI, Công đoàn TKV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

+ Tháng 6/2023 trình Ban Chấp hành thông qua các nội dung: Chương trình Đại hội, đề cử các cơ quan giúp việc đại hội (Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban TTTCĐB, Ban kiểm phiếu); Quy chế làm việc của Đại hội; các vấn đề tiếp thu, sửa đổi theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Tổng Liên đoàn; thống nhất triệu tập đại biểu dự đại hội; thông qua nội dung đại hội, báo cáo chính thức đại hội; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát... Báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn thông qua.

+ Tháng 7: Tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 1. Tổ chức thực hiện:
  1. Nôi dung trọng tâm:
 • Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Nghị quyết liên tịch giữa Tổng giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Văn phòng, các ban Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và các tiểu ban phục vụ đại hội lập kế hoạch công tác cụ thể; chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc mà đoàn viên, người lao động quan tâm; xem xét kết luận đơn thư tố cáo, phản ánh về nhân sự tham gia Ban chấp hành công đoàn các cấp trước khi tiến hành tổ chức đại hội.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức đại hội với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.
  1. Phân công nhiệm vụ:

(1) Ban Tổ chức - Kiểm tra:

 • Giúp việc tiểu ban nhân sự; tham mưu về các điều kiện để Ban thường vụ quyết định về nội dung và nhân sự đại hội các đơn vị; xây dựng đề án phân bổ đại biểu; phương án, quy trình giới thiệu nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp đại biểu dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; giúp Tiểu ban nội dung xây dựng báo cáo chuyên đề về tổ chức gắn với chương trình số 1563/CTr-TLĐ ngày 09/10/2019 về xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng chương trình, kịch bản điều hành Đại hội; nhân sự cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội (Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu); báo cáo kết quả Đại hội công đoàn các cấp; xây dựng quy chế làm việc của Đại hội; chuẩn bị cho Ban thẩm tra tư cách đại biểu; xây dựng nội dung, kịch bản điều hành công tác bầu cử Đại hội; Chuẩn bị nội dung, chương trình của phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 • Xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018 - 2023; giúp việc Ban thẩm tra tư cách đại biểu, có trách nhiệm kết luận hoặc đề xuất kết luận các vụ việc, đơn thư tố cáo nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại biểu dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đề xuất nhân sự UBKT Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 1. Ban Tuyên giáo - Nữ công:
 • Xây dựng báo cáo chuyên đề tuyên giáo - nữ công gắn với kết quả chương trình 01/Ctr-TLĐ ngày 26/8/2020 về đẩy mạnh công tác truyền thông đến năm 2023;
 • Phối hợp với Văn phòng xây dựng báo cáo chính trị bằng hình ảnh; triển lãm thành tựu Đại hội V; giúp việc tiểu ban tuyên truyền - tổ chức và phục vụ triển khai các hoạt động truyền thông, trang trí khánh tiết và phục vụ Đại hội;
 • Chuẩn bị biểu trưng Đại hội.
 1. Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động:
 • Xây dựng báo cáo chuyên đề chính sách pháp luật và quan hệ lao động gắn với kết quả chương trình: (1) chương trình 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2018 - 2023; (2) chương trình số 1734/Ctr-TLĐ ngày 14/11/2019 về năng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019 - 2023; (3) chương trình số 1306/Ctr-TLĐ ngày 15/8/2019 về Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển vền vững đất nước giai đoạn 2019 - 2023.
 • Đề xuất phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, hiệu quả, thiết thực tại các đơn vị và tổng kết khen thưởng; lựa chọn một số công trình hoàn thành để gắn biển chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
 1. Văn phòng:
 • Giúp việc tiểu ban nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc của bộ phận văn kiện; tổng hợp ý kiến tham gia vào Báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam khóa V; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp; chuẩn bị Nghị quyết Đại hội, biên bản Đại hội, phiếu biểu quyết, phiếu xin ý kiến Đại hội; hướng dẫn nội dung thảo luận tại các tổ và phân công tham luận tại Đại hội; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Tập đoàn.
 • Xây dựng báo cáo liên quan đến hoạt động tài chính gắn với kết quả chương trình số 740/Ctr-TLĐ ngày 11/07/2020 về xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới và chương trình 02/Ctr- BCH ngày 20/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.
 • Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức đại hội.
 1. Công đoàn các Tổng công ty, Công ty và đơn vị trực thuộc:
 • Tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để định hướng dư luận, ổn định tư tưởng của đoàn viên, người lao động. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công nhân viên chức lao động;
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận các công trình chào mừng Đại hội; Đại hội phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ; là dịp để các cấp Công đoàn nâng cao hơn nữa các chương trình phúc lợi, chăm lo cho đoàn viên và người lao động.

Trên cơ sở kế hoạch này, các Ban Công đoàn TKV, Công đoàn các Tổng công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc cần bám sát nội dung để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo về Thượng trực Công đoàn TKV (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG