Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)

Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới thể diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, do ảnh hưởng của xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu... Trong nước. Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về thị trường ngân hàng, trái phiếu, tài chính, tiền tệ, nợ công an ninh năng lượng lương thực... Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5-6% và đề ra các giải pháp ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế,
Đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, năm tới dự
báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá vật
tư, xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; thị trường xuất nhập khẩu
truyền thống bị thu hẹp; thị trường than, khoáng sặn diễn biến khó lường, tác động
tiêu cực của biến đổi khí hậu; điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu, xa hơn,
công tác tuyển dụng cán bộ, công nhân kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.
Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng nhân
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của TKV, đặc biệt là kỷ niệm 60 năm ngày
thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023), 55 năm Bác Hỗ gặp mặt Đoàn đại
biểu công nhân cán bộ Ngành Than 15/11 (1968 - 2023), 87 năm Truyền thống
Công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than 12/11 (1936-2023), 75 năm
truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16/10 (1948-2023), thi đua chào mừng Đại
hội Công đoàn các cấp nhiệm kỷ 2023 - 2028.
Tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị
quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tổ
chức tuyền truyền sâu rộng vào những ngày lễ kỷ niệm của đất nước, TKV và các
nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, bộ ngành, Đảng ủy Khối và của
Tập đoàn; tuyên truyền, lan toả các phong trào thi đua sôi nổi, các giải pháp chỉ
đạo trọng tâm trong triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 bằng nhiều
hình thức linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.
Tập trung nắm bắt kịp thời tỉnh hình dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng
của cấn bộ, đàng viên, người lao động trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của
Đảng bộ, chủ động để ra các giải pháp thiết thực nhằm tạo sự đồng thuận tích cực
trong xã hội và thống nhất trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người
lao động trong Tập đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.
Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chi thị, quy chế, quy định của
Trung ương. tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật
đảng. Tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Bám sát Chương
trình
 
KTGS nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình thực tiễu để xây dựng kế hoạch, phương
hưởng, nhiệm vụ và thực hiện chương trình KTGS năm 2023.
Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, chỉ đạo của
Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác Dân vận, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu
nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các chỉ, đăng bộ trực thuộc;
chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đăng ký thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2023,
nhân rộng các điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua lao động sản xuất.
Tăng cường lãnh chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ
sở tại nơi làm việc gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chỉ đạo giải quyết kịp
thời những kiến nghị, vướng mắc phát sinh của người lao động tử cơ sở. Xây dựng
kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC cơ sở, việc tổ chức, thực
hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2023, Lãnh đạo cấp ủy các cấp, Ban
chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hằng Việt Nam
TKV, các đơn vị thành viên đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm nội bộ trong
TKV và trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như trong nước; chủ động xây
dựng kế hoạch liên kết, hợp tác đầu tư, xây dựng cơ sở sản xuất, chế tạo sản phẩm,
hàng hóa, dịch vụ mới. Lãnh đạo các tổ chức đoàn cao vai nhiệm vụ và hiệu quả
hoạt động của mỗi tổ chức, phát huy vai trò thể chính trị nâng trợ chức giảm năng,
sát và phản biện xã hội, huy động tổng hợp hợp sức mạnh tập thể thực hiện nhiệm
vụ chính trị của TKV. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh các
phong trào tham gia quản lý sản xuất, phong trào văn hóa, thể thao, học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Thực hiện tốt công tác an sinh
xã hội và các hoạt động từ thiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị
năm 2023 của Đảng ủy TKV.
Công đoàn TKV: Thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm
việc, phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 các
cấp; tham gia xây dựng các quy chế quản lý trong doanh nghiệp, tham gia tổ chức
đối thoại để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ đồng thời cùng doanh
nghiệp giải quyết những bất cập trong khâu quản lý và thực hiện chế độ chính sách
cho NLĐ. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đảm bảo hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Tập đoàn. Trọng tâm là các
phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", đàm nhận các công trình, phần việc
khó chào mừng Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức các
phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh Tổ chức các hoạt động Tháng 5 - Tháng Công nhân và Tháng 7 - Tháng
thi đua thực hiện công tác ATVSLĐ. Tổ chức thành công Đại hội công đoàn các
cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023
2028; Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, giới thiệu 850 đoàn
viên trụ tủ giới thiệu sang Đảng xem xét kết nạp. Nâng cao chương trình phúc lợi
đoàn viên, tổ chức cho người lao động có thành tích xuất sắc đi tham quan nghỉ
 
mát, nghỉ cuối tuần từ nguồn kinh phi Công đoàn; phấn đấu đạt trên 90% người lao
động trong TKV được đi tham quan, nghỉ mát, du lịch theo NQ của Hội nghị NLĐ
Tập đoàn. Hỗ trợ 150 gia đình công nhẫn khó khăn xây, sửa nhà ở Mái ấm công
đoàn”, bỗ trợ 35 gia đình công nhân bị thiệt mạng và tàn phê do tai nạn lao động
xây, sửa nhà ở tử Quỹ phúc lợi Tập đoàn. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc
nước. Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ
công các cấp, làm tốt vai trò tham mưu cho BCH công đoàn củng cấp về công tác
vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới.
Đoàn Thanh niên TKV: Tích cực triển khai, tổ chức nghiên cứu, học tập,
tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Tuyên truyền các chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương định hướng
thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tăng
cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa thợ mỏ,
truyền thống “Kỷ luật - Đồng tầm”, tác phong công nghiệp, ý thức tự chủ an toàn,
khơi dậy khát vọng cho đoàn viên thanh niên. Triển khai chương trình hành động
kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/ĐT ngày 25/10/2022 của Ban Chấp hành
Đảng bộ Tập đoàn Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong đoàn viên
thanh niên, nhất là đảm nhận các phần việc thanh niên, mô hình thanh niên tham
gia quản lý trong lao động sản xuất; phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đoàn viên
thanh niên trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” nhất là trong công tác chuyển đổi
số doanh nghiệp tại các đơn vị và Tập đoàn. Cụ thể hoá các nội dung công tác an
toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường thông qua các hoạt động phong trào
thanh niên. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị trong và ngoài
tập đoàn trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào thanh niên tình
nguyện... góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết trong và ngoài Tập đoàn, đồng thời
hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phần đấu vì mục tiêu xây dựng Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển bền vững
Tiếp tục đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung Ương, Đảng ủy Khối
DNTW và Uỷ ban Quản lý vốn.
Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh,
tiếp tục tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tác động tiêu cực
của nền kinh tế thế giới đến Tập đoàn, theo dõi biển động giá nguyên vật liệu đầu
vào, diễn biến thị trường tiêu thụ than, khoảng săn trong và ngoài nước, điều hành
giá than cho các hộ tiêu thụ trong nước theo cơ chế thị trường có xét đến việc bình
ổn giá nhằm kiểm chế lạm phát, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước. Triển
khai các giải pháp cho từng đơn vị để thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định, đảm
bảo cung cấp đủ than cho các đối tác bạn hàng theo hợp đồng dài hạn đã ký kết,
 
bảo toàn và phát triển nguồn vốn tại doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập cho
người lao động; tăng trưởng hợp lý.
Đổi mới, tiếp tục sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai
thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản nhằm tăng thời
gian làm việc hữu ích của người lao động, năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí,
đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện
làm việc và phúc lợi cho người lao động.
Chủ động linh hoạt trong công tác sản xuất và tiêu thụ than theo mô hình
“Sản xuất và thương mại than” với phương châm vừa xuất khẩu than vừa nhập
khẩu than theo hưởng sản xuất tối đa các loại than chất lượng cao. Khai thác tối đa
lợi thế của Tập đoàn trong việc pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong
nước để cung cấp cho các hộ tiêu thụ, nhất là than cho sản xuất điện, đảm bảo đủ
lượng than dự trữ. Tiếp tục các giải pháp nhằm tháo gỡ cho một số đơn vị gặp khó
khăn trong những năm qua sớm ổn định sản xuất.
Thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hoá các
kho căng, đảm bảo chất lượng công trình theo hướng hiện đại hoá, vận hành hiệu
quả các dự án đầu tư. Tập trung quyết toán, thanh toán dứt điểm các dự án đầu tư
đã hoàn thành, tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục giải ngân vốn đầu tư kịp thời,
đúng quy định. Tích cực phối hợp với địa phương khắc phục các ảnh hưởng về môi
trường trong sản xuất. Tăng cường kiểm tra và thực hiện các giải pháp về công tác
AT VSLĐ, đặc biệt giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn nghiêm trọng trong sản xuất.
Triển khai tái cơ cấu mô hình tổ chức, tái cơ cấu quản trị nội bộ TKV theo
Đề án tái cơ cấu TKV 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành
việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của TKV. Triển khai sắp xếp các
Ban thuộc Cơ quan Tập đoàn theo Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban
thuộc Cơ quan Tập đoàn sau khi được Hội đồng thành viên thông qua. Phê duyệt
thông Đề án tái cơ cấu 2023-2025 các đơn vị thành viên sau khi Đề án tái cơ cấu
TKV 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
(Phan Thủy-TTVH)


Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG