Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-TLĐ ngày 04/11/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” nội dung cụ thể như sau:
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả
hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là đối với người
lao động có điều kiện làm việc nặng nhọc, độc hại; tạo môi trường giao lưu, gắn kết
tạo mối liên hệ động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao
động.
Thông qua chương trình “Chợ Tết Công đoàn” huy động mạnh mẽ sự tham gia,
chung tay của cấp ủy, người sử sụng lao động và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời
sống vật chất tinh thần cho người lao động, tích cực hưởng ứng cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn doanh
nghiệp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức là chăm lo,
đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và
người lao động.
Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” được triển khai thiết thực, hiệu
quả, sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, công nhân lao động. “Sản phẩm hàng hóa
của các doanh nghiệp tham gia chương trình phải là sản phẩm, hàng hóa đảm bảo
chất lượng, giá cả ưu đãi và phù hợp nhu cầu của công nhân lao động.
Địa điểm: Quảng trường 12/11 thành phố cẩm Phả, Quảng Ninh.
Thành phần:
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban QLVNN, Đảng ủy Khối DNTW;
- Đại biểu lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện các Ban
TLĐ; Đại diện một số công đoàn Khối thi đua;
- Đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; thành phố Cẩm Phả; Liên đoàn Lao
động tỉnh Quảng Ninh; LĐLĐ thành phố cẩm Phả;
- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Thành viên HĐTV Tập đoàn;
Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kiểm soát viên Nhà nước, Kế toán trưởng Tập
đoàn; đại diện các Ban Tập đoàn; Đảng ủy Than Quảng Ninh; Đoàn thanh niên Tập
đoàn; Đoàn TN Than Quảng Ninh.
- Lãnh đạo các Công ty Vùng Cẩm Phả; đại diện các doanh nghiệp tham gia
chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.
- Thường trực, các Ban Công đoàn TKV; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban
 
nữ công, cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn Vùng Cẩm Phả; Chủ tịch hoặc
Phó chủ tịch Công đoàn Vùng Hạ Long; Uông Bí - Đông Triều.
- CNLĐ Vùng Cẩm Phả và các đối tượng đã được phân bổ thăm hỏi tặng quà
Tết tại Kế hoạch Liên tịch chăm lo Tết của Tập đoàn (có thông báo sau).
- Các phóng viên báo chí, truyền hình, truyền thông.
Các hoạt động cụ thể
- Bố trí từ 20 - 30 gian hàng để trưng bày, giới thiệu và bán hàng giảm giá cho
công nhân, lao động. Bao gồm các gian hàng do Tổng Liên đoàn giới thiệu; gian
hàng do Công đoàn TKV và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phối họp với
Liên minh Họp tác xã và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Hiệp hội doanh nghiệp
vừa và nhỏ tỉnh Quảng Ninh giới thiệu. Các gian hàng của các đơn vị dịch vụ trực
thuộc Công đoàn TKV và Tập đoàn.
- Tố chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trò chơi, bốc thăm trúng thưởng;
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, cắt tóc miễn phí cho NLĐ.
Kinh phí thực hiện
- Từ nguồn kinh phí của Công đoàn TKV và Tập đoàn TKV.
- Từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn.
- Từ nguồn kinh phí của các cơ quan, doanh nghiệp tài trợ.
Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động CĐTKV: Là đầu mối triển khai
nội dung kế hoạch “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”; tổng hợp, báo cáo Tổng liên
đoàn xin ý kiến chỉ đạo.
- Xây dựng kịch bản chi tiết điều hành chương trình.
- Tham mưu xây dựng văn bản để phối họp với LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh bố trí
các gian hàng của Liên minh Họp tác xã và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh, Hiệp
hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Quảng Ninh.
- Tham mưu xây dựng văn bản đề nghị Công ty cổ phần than Đèo Nai, Công
ty Môi trường, Công ty Tuyển than Cửa Ông, Bệnh viện Than - Khoáng sản, Công
ty CP Du lịch và thương mại, Công ty than Quang Hanh, Công ty CP than Vàng
Danh phối họp thực hiện các nội dung chương trình.
- Lập dự toán chương trình “Chợ Tết công đoàn”.
Văn phòng CĐTKV: Phối họp các ban của Tập đoàn đón tiếp và bố trí chỗ ăn,
nghỉ cho đại biểu, khách mời theo số lượng xác nhận thông báo của Tổng Liên
đoàn. In giấy mời đại biểu, biển tên, thẻ đại biểu; in phiếu giảm giá DN. Bố trí công
tác lễ tân, phục vụ, mua hoa tặng nhà tài trợ.
Ban Tuyên giáo Nữ công: Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo TLĐ, Đảng,
Nhà nước (nếu có). Chỉ đạo việc thực hiện trang trí khánh tiết. Chuẩn bị 06 tiết mục
văn nghệ và MC dẫn chương trình. Công tác báo chí, truyền thông.
 
Công ty Môi trường: Báo cáo thành phố cẩm Phả bố trí địa điểm tổ chức “Chợ
Tết Công đoàn” và “Chương trình Tốt thợ mỏ”. Hỗ trợ công tác vệ sinh môi trường
tại Chợ Tết Công đoàn.
Công ty Cổ phần than Đèo Nai: Đơn vị đăng cai tổ chức ‘‘Chợ Tết Công đoàn”
và “Chương trình Tết thợ mỏ” Vùng cẩm Phả. Chủ trì phối hợp cùng địa phương và
Công đoàn TKV để thực hiện các nội dung như: Trang trí khánh tiết, đón tiếp đại
biểu, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phục vụ điện, nước sinh hoạt,
trông giữ xe...
Công ty Tuyển than Cửa ông: Bố trí 02 MC và 06 tiết mục văn nghệ phục vụ cho
chương trình khai mạc “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết thợ mỏ”.
Công đoàn Bệnh viện Than - Khoáng sản: Bố trí 02 gian hàng không đồng khám
bệnh và cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ.
Công đoàn Du lịch và Thương mại: Bố trí 04 gian hàng sản phẩm Mứt Tet và
mắm tép chưng (Trong đó 02 gian hàng không đồng).
Công đoàn Công ty than Quang Hanh, Vàng Danh: Mỗi đơn bố trí 01 gian hàng
và 3 nhân viên cắt tóc miễn phí.
Công đoàn các đơn vị Vùng cẩm Phả:
+ Bình xét, lựa chọn 1.500 CNLĐ tham gia “Chợ Tết Công đoàn” và “Tết thợ
mỏ” theo phân bổ của Công đoàn TKV. Cử đại diện CNLĐ lên sân khấu nhận quà
Tết của TLĐ và Tập đoàn theo số lượng phân bổ của BTC.
+ Nhận phiếu mua hàng giảm giá, túi hàng tết, vỏ phong bì của chương trình
“Chợ Tết Công đoàn” và “Tết thợ mỏ” tại Công đoàn TKV (Thời gian có thông báo
cụ thể sau).
+ Đóng tiền vào phong bì chuyển lại cho BTC để phát cho các đối tượng được
nhận quà trên sân khấu (Công đoàn TKV chuyển tiền hỗ trợ, thăm hỏi Tết cho
CNLĐ theo đối tượng phân bổ vào Tài khoản của Công đoàn cơ sở)
+ Bố trí phương tiện đưa đón CNLĐ tham gia chương trình, chuẩn bị khẩu
trang, nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng chống dịch, phối hợp với BTC hướng
dẫn CNLĐ tham gia mua hàng tại “Chợ Tết Công đoàn”.
Yêu cầu công đoàn các đơn vị phối hợp với chuyên môn và các Ban của Công
đoàn TKV căn cứ nội dung của kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, triến khai
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Công đoàn
TKV (qua Ban CSPL&QHLD hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Nguyễn Anh
Tuấn, Trưởng Ban) để kịp thời giải quyết.


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG