Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 385/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 15/02/2022 của Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, v/v tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/5/2022), toàn Công ty đã có 263/180 sáng kiến = 146,11% (theo kế hoạch giao của Công ty cho các đơn vị); vượt Kế hoạch Công đoàn TKV giao và được Công đoàn TKV tuyên dương, khen thưởng.
Với kết quả trên, Giám đốc Công ty đã tặng giấy khen cho 18 tập thể, thưởng
21 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình vượt kế hoạch giao từ 15%
trở lên, với tổng số tiền 93.000.000 đồng. Công đoàn Công ty đã thưởng cho 20 tập
thể có thành tích xuất sắc, hỗ trợ cho tác giả của 263 sáng kiến tham gia Chương
trình và thưởng các thành viên tổ hỗ trợ sáng kiến, với tổng số tiền 119.000.000
đồng.
Để thiết thực chào mừng thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
và đại hội các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028. Hướng tới chào mừng: Đại
hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 -2028, Đại hội Công đoàn
Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần
thứ XIV; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch
Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 60 năm ngày
thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại
biểu CNCB ngành Than 15/11 (1968 - 2023)...
Căn cứ công văn số 527/CĐTKV-CSPL&QHLĐ, ngày 15/11/2022 của Công
đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, v/v đẩy mạnh thực hiện chương trình “01 triệu
sáng kiến” - giai đoạn 2. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, được sự thống
nhất của Giám đốc Công ty, Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh phong trào
thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, vận động CNVCLĐ tiếp tục tham gia
giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm
chiến thắng đại dịch Covid - 19” (sau đây gọi tắt là Chương trình), cụ thể như sau:
1.Thời gian
Các sáng kiến được Công ty công nhận từ ngày 01/6/2022 đến ngày 01/9/2023
(gồm các sáng kiến trong Quý II, III, IV/2022 và quý I, II/2023).
2. Số lượng
Phấn đấu đạt > 300 sáng kiến (KH Công đoàn TKV giao 245 sáng kiến trong
giai đoạn 2) có biểu chỉ tiêu các đơn vị kèm theo. Tổng kết Chương trình cả 2 giai
đoạn đạt > 563 sáng kiến.
3. Khen thưởng
 
Kết thúc giai đoạn 2, tổng kết chương trình: Thực hiện theo kế hoạch liên tịch
số 385/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 15/02/2022 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công
ty.
4. Tổ chức thực hiện
a) Công đoàn Công ty
Xác định Chương trình tiếp tục là hoạt động thi đua trọng tâm của năm 2023
để chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông lần thứ
XXXII, nhiệm kỳ 2023 -2028, Đại hội VI Công đoàn TKV, tiến tới Đại hội XIII
Công đoàn Việt Nam và các sự kiện chính trị lớn.
- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về Chương trình, đa dạng
hóa các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, tập trung vào các mô hình mới,
cách làm sáng tạo thông qua những tấm gương và những sáng kiến cụ thể đóng góp
cho sự phát triển của Công ty và đơn vị.
- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh Chương trình, xây
dựng tiêu chí khen thưởng và có các hình thức biểu dương kịp thời đối với những
sáng kiến, sáng tạo có giá trị hiệu quả kinh tế cao, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tổ chức đánh giá, tổng kết Chương trình, biểu dương, khen thưởng, ghi nhận
và tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu tại công đoàn Công
ty.
b) Các công đoàn bộ phận
- Căn cứ nội dung kế hoạch liên tịch số 385 và công văn này, công đoàn bộ
phận các đơn vị báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn để tạo điều kiện, cụ thể
hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác hằng tháng, cả năm và tổ chức vận động
CNVCLĐ tham gia giai đoạn 2 của Chương trình có hiệu quả.
- Duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình “Tổ hỗ trợ sáng kiến” cấp công
đoàn bộ phận để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn người lao động phát huy sáng kiến,kê
khai, lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến; cập nhập đầy đủ, trung thực về nội
dung, hiệu quả và giá trị làm lợi của sáng kiến (thống nhất kê khai giá trị làm lợi
ước tính trong 01 năm). Rà soát, đánh giá, tổng hợp các sáng kiến có giá trị làm lợi
kinh tế lớn, có sức ảnh hưởng và lan tỏa cao làm cơ sở để đề nghị khen thưởng khi
kết thúc Chương trình.
- Mỗi đề tài, sáng kiến chỉ giới thiệu 01 tác giả có tỷ lệ % đóng góp lớn nhất,
đại diện cho đề tài, sáng kiến đó tham gia Chương trình để đăng ký trên phần mềm.
Khi đánh tên sáng kiến thì cuối mỗi sáng kiến ghi thêm từ: (TT Cửa Ông) (có mẫu
đăng ký tham gia Chương trình gửi kèm theo).
- Thời gian gửi sáng kiến tham gia Chương trình:
 
+ Đối với các sáng kiến đã được công nhận trong quý II và quý III/2022, các
đơn vị gộp chung 2 quý và hoàn thiện bản đăng ký chậm nhất đến 15h00’, ngày
25/11/2022.
+ Đối với các sáng kiến được Công ty công nhận từ quý IV/2022 đến hết quý
II/2023: chậm nhất 01 tuần kể từ khi Công ty có quyết định công nhận và thưởng
sáng kiến hằng quý, các đơn vị hoàn thiện đăng ký tham gia Chương trình gửi về
bộ phận thường trực (Phòng TCLĐ, Phòng CĐ).
- Hình thức gửi: Các đơn vị hoàn thiện bản đăng ký tham gia có chữ ký gửi về
Phòng TCLĐ (bộ phận Thi đua) tổng hợp để gửi Phòng CĐ đăng nhập vào Chương
trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam; bản mềm gửi về địa chỉ email:
1trieusangkienttco@gmail.com, bao gồm file mềm của bản đăng ký tham gia và
đơn đăng ký sáng kiến (có lưu tên file theo hướng dẫn).
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị thường xuyên thông tin, báo cáo
kết quả nội dung thực hiện Chương trình về cơ quan thường trực để kịp thời được
hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc.


Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG