Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)

Căn cứ hướng dẫn số 392/HD-CĐTKV ngày 25/9/2019 về chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cấp trên cơ sở/công đoàn cơ sở. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn chi tiết Hồ sơ chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022, như sau:

 

 

 1. Thang điểm (tối đa 100 điểm)

+ Điểm chấm tối đa của các đơn vị là 95 điểm, gồm:

 • Nhóm tiêu chí 1: 40 điểm
 • Nhóm tiêu chí 2: 40 điểm
 • Nhóm tiêu chí 3:15 điểm

+ Điểm thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn TKV chấm tối đa: 05 điểm.

 1. Hồ sơ chấm điểm kèm theo các phụ lục
  1. Đối với CĐCS có từ 500 đoàn viên trở lên, thực hiện chấm điểm theo Phụ lục 1.

Mục I, nhóm tiêu chí 1 gồm:

+ Khoản 1: Điểm a (có nội dung mới hoặc TƯLĐTT mới đúng quy định); Điểm b (có biên bản hoặc thông báo kết luận sau kiểm tra, giám sát).

+ Khoản 2: Điểm a (có biên bản, báo cáo hoặc thông báo kết luận chứng minh); Điểm b (có quyết định ban hành quy chế và biên bản đánh giá); Điểm c (có KH liên tịch, biên bản HN của đơn vị).

+ Khoản 3: Điểm a (có quy chế và đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp); Điểm b (biên bản, văn bản hoặc công văn cụ thể về nội dung đề xuất); Điểm c (thực hiện đủ, kịp thời các chương trình hỗ trợ của Công đoàn TKV, chi trả hỗ trợ NLĐ kinh phí 3 tháng thuê nhà theo QĐ 08 của CP).

+ Khoản 4: Điểm a (có tài liệu phổ biến, có tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn); Điểm c (có báo cáo, công văn).

+ Khoản 5: Điểm a (biên bản, văn bản hoặc công văn cụ thể về nội dung đề xuất); Điểm b (kế hoạch phối hợp, biên bản kiểm tra công tác ATVSLĐ, biên bản sinh hoạt và QĐ chi trả phụ cấp cho ATVSV); Điểm c (có KH, chương trình, quyết định, biên bản); Điểm d (Quyết định chi trả bồi thường, trợ cấp); Điểm đ (kế hoạch triển khai hoặc báo cáo thực hiện tháng 5, tháng 7).

+ Khoản 6: Điểm b (kế hoạch hỗ trợ điều trị bệnh nghề cho NLĐ, bố trí NLĐ đi điều dưỡng bằng hoặc vượt KH năm 2021); Điểm d (có nội dung kiểm tra theo chuyên đề, có báo cáo định kỳ).

Mục II, nhóm tiêu chí 2 gồm:

+ Điểm a, khoản 1 (QĐ kết nạp đoàn viên, tổ chức lễ kết nạp).

+ Điểm b, khoản 2 (hướng dẫn chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng các công đoàn trực thuộc).

+ Điểm b, khoản 3 (xây dụng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng).

+ Điểm b, khoản 4 (QĐ công nhận quy hoạch các chức danh UVBCH, UVBTV nhiệm kỳ 2022-2027).

+ Khoản 5: Điểm c (chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022); Điểm d (quyết định kiểm tra, giám sát; kết luận kiểm tra; thông báo kết quả giám sát của BCH/BTV, UBKT về chấp hành Điều lệ, tài chính, kết luận kiểm tra đồng cấp và cấp dưới); Điểm đ (quyết định kỷ luật, biên bản xét kỷ luật, kết luận dấu hiệu vi phạm - nếu có).

+ Điểm a, khoản 6 (sổ ghi nghị quyết họp BCH/BTV tháng 4 và tháng 7/2022).

+ Điếm a, khoản 7 (Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính).

Mục III, nhóm tiêu chí 3 gồm:

+ Điểm a, khoản 1 (có kế hoạch triển khai thực hiện NQ 02 của Bộ Chính trị “Đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV và Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028).

+ Khoản 2 (số đoàn viên được kết nạp đảng).

+ Khoản 5: Điểm a (có KH triển khai và kết quả); Điểm b (có KH và QĐ khen thưởng cho tập thể, cá nhân kèm theo); Điểm c (Có cá nhân tham gia giai đoạn 2 chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covỉd-19”; đạt chỉ tiêu theo KH và đăng ký, cáo cáo thực hiện công trình, sản phẩm cấp Công đoàn TKV được khen thưởng, gắn biển); Điểm e (kế hoạch tổ chức hoạt động nhân dịp 8/3 và 20/10); Điểm g (quyết định khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022); Điểm h (tham gia liên hoan tiếng hát thợ mỏ...); Điểm i (kế hoạch tổ chức thi nâng bậc hoặc quyết định nâng bậc lương cho CNLĐ).

 1. Đối với CĐCS dưới 500 đoàn viên, thực hiện chấm điểm theo Phụ lục 2.
 • Mục I, nhóm tiêu chí I gồm:

+ Khoản 1: Điểm a (có nội dung mới hoặc TƯLĐTT mới đúng quy định); Điểm b (có biên bản hoặc thông báo kết luận sau giám sát).

+ Khoản 2: Điểm a (có quyết định ban hành quy chế và biên bản đánh giá); Điểm b (có văn bản, báo cáo hoặc thông báo kết luận); Điểm c (có KH liên tịch của đơn vị).

+ Khoản 3: Điểm a (có quy chế và đánh giá kết quả thực hỉện); Điểm b (biên bản, văn bản hoặc công văn cụ thể về nội dung đề xuất); Điểm c (thực hiện đủ, kịp thời các chương trình hỗ trợ của Công đoàn TKV, chỉ trả hỗ trợ NLĐ kinh phí 3 tháng thuê nhà theo QĐ 08 của CP).

+ Điểm a, khoản 4 (có tài liệu phổ biến, có tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn).

+ Khoản 5: Điểm a (biên bản, văn bản hoặc công văn cụ thể về nội dung đề xuất)', Điểm b (kế hoạch phối hợp, biên bản kiểm tra công tác ATVSLĐ, biên bản sinh hoạt và QĐ chì trả phụ cấp cho ATVSV); Điểm d (quyết định chỉ trả, bồi thường, trợ cấp cho NLĐ); Điểm đ (kế hoạch triển khai hoặc báo cáo thực hiện tháng 5, tháng 7).

+ Điểm b, khoản 6 (kế hoạch hỗ trợ điều trị bệnh nghề cho NLĐ, bố trí NLĐ đi điều dưỡng bằng hoặc vượt KH năm 2021).

 • Mục II, nhóm tiêu chí 2 gồm:

+ Điểm a, khoản 1 (QĐ kết nạp đoàn viên và tổ chức lễ kết nạp).

+ Điểm b, khoản 2 (hướng dẫn chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng các công đoàn trực thuộc).

+ Khoản 3: Điểm a (kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng); Điểm b (QĐ trả phụ cấp cho cán bộ công đoàn).

+ Điểm b, khoản 4 (QĐ công nhận quy hoạch các chức danh UVBCH, UVBTV nhiệm kỳ 2022 - 2027).

+ Khoản 5: Điểm c (chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của năm 2022); Điểm d (quyết định kiểm tra, giám sát; kết luận kiểm tra; thông báo kết quả giám sát của BCH/BTV, UBKT về chấp hành Điều lệ, tài chính, kết luận kiểm tra đồng cấp và cấp dưới).

+ Điểm a, khoản 6 (sổ ghi nghị quyết họp BCH/BTV tháng 4, tháng 7).

+ Điểm a, khoản 7 (Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính).

 • Mục III, nhóm tiêu chí 3 gồm:

+ Điểm a, khoản 1 (có kế hoạch triển khai thực hiện NQ 02 của Bộ Chính trị “Đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV và Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.).

+ Khoản 2 (số đoàn viên được kết nạp đảng).

+ Khoản 5: Điểm b (có KH và QĐ khen thưởng cho tập thể, cá nhân kèm theo)'; Điểm c (Có cá nhân tham gia giai đoạn 2 chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; đạt chỉ tiêu theo KH và đăng ký, cáo cáo thực hỉện công trình, sản phẩm cấp Công đoàn TKV được khen thưởng, gắn biển); Điểm đ (kế hoạch tổ chức hoạt động nhân dịp 8/3 và 20/10); Điểm e (quyết định khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022); Điểm g (tham gia liên hoan tiếng hát thợ mỏ...); Điểm h (kế hoạch tổ chức thi nâng bậc hoặc quyết định nâng bậc lương cho CNLĐ).

 1. Đối vi Công đoàn cấp trên cơ sở, thục hiện chấm điểm theo Phụ lục 3.
 • Mục I, nhóm tiêu chỉ 1 gồm:

+ Khoản 1: Điểm a (Văn bản, biên bản làm việc giữa CĐ và chuyên môn xây dụng, ký kết TƯLĐTT, nêu các đỉểm có lợi hơn so luật quy định); Điểm b (có biên bản sau giám sát, đánh giá và thông báo kết luận).

+ Khoản 2: Điểm a (có quyết định ban hành quy chế và biên bản đánh giá); Điểm b (Có văn bản, báo cáo hoặc thông báo kết luận chứng minh); Điểm c (có kế hoạch liên tịch của đơn vị).

+ Khoản 4: Điểm a, b (Có NQLT, báo cáo kết quả, kế hoạch, chương trình, biên bản kiểm tra đơn vị trực thuộc); Điểm c (kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện tháng 5, tháng 7); Điểm d (kế hoạch tổ chức thăm quan nghỉ mát, hỗ trợ điều trị cho NLĐ).

+ Điểm b, c khoản 5 (hướng dẫn, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS).

+ Điểm b, khoản 6 (văn bản triển khai công tác quản lý đoàn viên, XD công đoàn vững mạnh).

+ Điểm a, khoản 7 (Có kế hoạch, biên bản kiểm tra, giám sát).

+ Điểm a, khoản 8 (sổ ghi nghị quyết họp BCH/BTV tháng tháng 4, tháng 7).

 • Mục II, nhóm tiêu chỉ 2 gồm:

+ Điểm a, khoản 1 (chương trình công tác trọng tâm 2022).

+ Điểm b, khoản 2 (văn bản chỉ đạo đơn vị trực thuộc về kết nạp đoàn viên).

+ Khoản 4: Điểm a (có chương trình và nội dung tập huấn); Điểm b (kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên đề năm 2022).

+ Khoản 5: Điểm a, b (quy chế quản lý cán bộ, kế hoạch, biên bản họp xét xếp loại CĐCS).

+ Khoản 6: Điểm a (chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCH, BTV, UBKT công đoàn năm 2022); Điểm b (quyết định kiểm tra, giám sát; kết luận kiểm tra; thông báo kết quả giám sát của BCH/BTV, UBKT về chấp hành Điều lệ, tài chính, kết luận kiểm tra đồng cấp và cấp dưới); Điểm c (quyết định kỷ luật, biên bản xét kỷ luật; kết luận dấu hiệu vi phạm - nếu có).

+ Điểm a, khoản 7 (Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính).

+ Khoản 9: Điểm a (Văn bản chỉ đạo và kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 9 tháng/2022); Điểm b (KHLT phát động thỉ đua năm 2022, KH thi đua gắn với chào mừng đại hội công đoàn các cấp; VB triển khai phong trào Thợ mỏ sáng tạo).

+ Điểm a, khoản 11 (thực hiện đủ, kịp thời các chương trình hỗ trợ của Công đoàn TKV, chỉ trả hỗ trợ NLĐ kinh phí 3 tháng thuê nhà theo QĐ 08 của CP).

+ Khoản 12: Điểm a (có kế hoạch triển khai thực hiện NQ 02 của Bộ Chính trị “Đổi mới tổ chức công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn TKV và Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028...); Điểm b (tham gia liên hoan tiếng hát thợ mỏ...); Điểm e (quyết định khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022); Điểm f (Kế hoạch tổ chức các hoạt động bình đẳng giới).

 • Mục III, nhóm tiêu chí gồm:

+ Khoản 1 (Có quy chế, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện).

+ Khoản 3: Điểm a (kế hoạch chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại định kỳ dối với CĐCS trực thuộc); Điểm b (tổ chức HN người lao động).

+ Khoản 4: (Có kế hoạch, biên bản kiểm tra, giám sát).

 1. Tổ chức thực hiện.
 • Yêu cầu các đơn vị Scan hồ sơ, tài liệu liên quan bằng bản PDF (lưu ý: tuân thủ theo thứ tự từ 1-2-3.. của từng nhóm tiêu chí của Phụ lục tương ứng theo 03 mục) đối với đơn vị mình và gửi qua Email về Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn TKV, theo địa chỉ thangcdtkv@gmail.com trước ngày 25/11/2022.
 • Hồ sơ, tài liệu được chấp nhận khi các đơn vị Scan và gửi về Công đoàn TKV theo đúng quy định nêu trên.
 • Nếu thiếu hồ sơ, tài liệu nào coi như nội dung đó đơn vị không thực hiện và sẽ bị trừ điểm hoặc không chấm điểm cho nội dung đó.
 • Các Ban, Văn phòng Công đoàn TKV tổ chức đánh giá, chấm điểm báo kết quả tại Hội nghị báo cáo phản ảnh hoạt động công đoàn năm 2022.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG