Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Hướng dẫn số: 493/HD-CĐTKV ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) V/v Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Hướng dẫn số: 517/HD-CĐTKV ngày 9/11/2022 của Ban Thường vụ C Công đoàn TKV V/v chấm điểm đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022. Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-CĐTKV, ngày 5/11/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn TKV, V/v ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; Căn cứ tình hình thực tế.

 

Công đoàn Công ty hướng dẫn đánh giá, xếp loại và bình xét khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2022, cụ thể như sau:

        - Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong công tác chỉ đạo và hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay. Là cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn. Công đoàn Công ty chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả thực hiện việc đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận trong năm.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động được thực hiện mỗi năm một lần. Quy trình các bước đánh giá, xếp loại cần phải cụ thể. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức công đoàn là căn cứ để đánh giá, xếp loại Ban Chấp hành (BCH) công đoàn hàng năm trong thực hiện trách nhiệm và quyền được giao, đồng thời làm căn cứ để phân bổ tỷ lệ bình xét "Tổ Công đoàn xuất sắc", "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc", "Giấy khen" của BCH Công đoàn Công ty hàng năm.

- Việc bình xét khen thưởng trong tổ chức công đoàn phải đảm bảo công khai, chính xác, công bằng và kịp thời; đúng số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng. Xét khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân; thành tích ở mức độ nào thì khen thưởng ở mức đó. Chú trọng khen thưởng cá nhân là nhân viên, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác.

- Lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu tại các công đoàn bộ phận để khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng phải đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.

I. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

1. Đối tượng, điều kiện, nguyên tắc đánh giá, xếp loại.

a) Đối tượng, điều kiện.

- Đối với các công đoàn bộ phận sau khi thành lập mới đã đi vào hoạt động đủ 12 tháng trở lên (tính đến thời điểm 31/12/2022); hoặc sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất đã hoạt động đủ 06 tháng trở lên (áp dụng cho cả tổ công đoàn, tính đến thời điểm 31/12/2022).

b) Nguyên tắc đánh giá, xếp loại.

- Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

- Hàng năm, các công đoàn bộ phận đánh giá chất lượng của các tổ công đoàn và tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại của công đoàn bộ phận; Báo cáo kết quả về Công đoàn Công ty để theo dõi, tổng hợp, thẩm định, đánh giá và quyết định xếp loại.

2. Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn

a) Cơ cấu thang điểm

- Nhóm tiêu chí 1: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 2: Khung điểm tối đa 40 điểm;

- Nhóm tiêu chí 3: Khung điểm tối đa 15 điểm;

- Điểm thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng Công đoàn Công ty chấm: Khung điểm tối đa 5 điểm.

(có phụ lục chấm điểm chi tiết đối với công đoàn bộ phận kèm theo)

b) Xây dựng biểu điểm và cách chấm điểm

- Các nội dung tiêu chuẩn quy định tại hướng dẫn này được xây dựng biểu điểm với số điểm tối đa. Căn cứ mức độ kết quả đạt được của từng nội dung để tính điểm, kết quả đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng (thang điểm chấm cho mỗi ý tối thiểu là 0,5 điểm).

- Điểm thưởng: Căn cứ vào chương trình công tác trọng tâm và kết quả thực hiện của các công đoàn bộ phận, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ xem xét các nội dung để đánh giá điểm thưởng, chỉ cho điểm thưởng khi các công đoàn bộ phận có những thành tích xuất sắc trong các nội dung sau:

- Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao năng suất lao động, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động (NLĐ). Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với NLĐ theo quy định của pháp luật.

- Có sáng kiến, mô hình đổi mới nội dung, phương thức trong việc chỉ đạo và tổ chức hoạt động công đoàn được Công đoàn Công ty công nhận.

- Thực hiện đạt hiệu quả cao quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

- Có thành tích xuất sắc, có vai trò tích cực trong các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động khác do Công đoàn Công ty chỉ đạo, phát động.

c) Xếp loại chất lượng công đoàn bộ phận

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn bộ phận theo 04 mức dưới đây:

- Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Là những Công đoàn bộ phận tiêu biểu, nổi bật được lựa chọn từ những công đoàn bộ phận được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (số lượng không quá 20% số công đoàn bộ phận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ), đồng thời có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

+ Thực hiện tốt quy định dân chủ ở cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

+ Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, không để xảy ra sự cố thiết bị loại 1, loại 2.

+ Triển khai đạt hiệu quả các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty và chuyên môn phát động.

+ Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn.

+ Không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Không tiêu chí nào chấm dưới 80% tổng số điểm.

- Công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên (không có tiêu chí nào chấm đạt dưới 50% số điểm tối đa)

- Công đoàn bộ phận hoàn thành nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm.

- Công đoàn không hoàn thành nhiệm vụ: Là những công đoàn bộ phận có tổng số điểm dưới 50 điểm.

*Lưu ý:

 + Công đoàn bộ phận để xảy ra tai nạn lao động mà không báo cáo kịp thời theo quy định bị trừ 5 điểm thi đua.

+ Công đoàn bộ phận không thực hiện tự đánh giá, xếp loại thì Công đoàn Công ty quyết định xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

+ Công đoàn bộ phận Khối Dân Đảng mức xét khen thưởng tương đương với các đơn vị thuộc Khối III.

         II. BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG NĂM 2022

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Công đoàn Công ty.

          a. Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”

           Danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022.

-  Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Công ty, đơn vị;

 b. Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”

Danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc” xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

          -  Là tổ tiêu biểu trong số tổ đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến năm 2022.

-  Hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công đoàn giao;

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

-  Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của đoàn viên và người lao động với chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên;

- Sinh hoạt đầy đủ theo quy định. Giữ vững đoàn kết nội bộ, giúp nhau khi gặp khó khăn; không có đoàn viên vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Công đoàn, Công ty, đơn vị.

          c) Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty: Do các Ban của Công đoàn đề xuất, báo cáo BCH và BTV Công đoàn Công ty duyệt.

           - Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Là cá nhân điển hình tiêu biểu trong số “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc”  hàng năm của đơn vị .

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao, hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” 

- Giấy khen để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn do Công đoàn Công ty phát động.

+ Là tập thể xuất sắc tiêu biểu trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” hàng năm của Công đoàn Công ty.

+ Tập thể không có cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2. Tỷ lệ bình xét

(Có phụ lục kèm theo)

-  Căn cứ tình hình thực tiễn và hàng năm, Công đoàn Công ty sẽ quy định tỷ lệ % tối đa các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng để xét tặng cho các tập thể và cá nhân.

        *Lưu ý: Các đồng chí Lãnh đạo Công ty; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ;  Ủy viên BCH Công đoàn Công ty; Bí thư, Phó bí thư Đoàn thanh niên Công ty; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; UBKT, Ban Nữ công, Kế toán Công đoàn Công ty; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Công ty; Bí thư các chi bộ, Quản đốc; Trưởng phòng; Trưởng tiểu Ban nữ công; Ban Thanh tra nhân dân Công ty, Trưởng Tiểu ban Thanh tra nhân dân các Phân xưởng; Khối phòng ban: Công đoàn bộ phận các đơn vị lập danh sách (theo mẫu 3) cùng với danh sách đoàn viên công đoàn xuất sắc của đơn vị về Công đoàn Công ty để Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xét duyệt riêng. 

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

1. Hướng dẫn các công đoàn bộ phận tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại. Tổ chức thẩm định, đánh giá quyết định xếp loại công đoàn bộ phận theo thẩm quyền.

2. Trên cơ sở kết quả xếp loại chất lượng hoạt động của các công đoàn bộ phận, Công đoàn Công ty tổng hợp xếp loại, làm căn cứ để công đoàn bộ phận bình xét danh hiệu thi đua "Tổ Công đoàn xuất sắc" và "Đoàn viên Công đoàn xuất sắc" theo tỷ lệ quy định, thông báo mức xếp loại đánh giá đến các công đoàn bộ phận, thời gian trước ngày 25 tháng 11 năm 2022.

3. Báo cáo kết quả tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của Công đoàn Công ty gửi về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, trước ngày 25 tháng 11 năm 2022.

4. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, gắn với tổng kết năm.

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

1. Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Công ty, các công đoàn bộ phận báo cáo cấp uỷ đơn vị và thực hiện tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại công đoàn bộ phận theo quy định gửi về Công đoàn Công ty trước ngày 20/11/2022, hồ sơ gồm:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của công đoàn bộ phận trong năm công tác. 

- Báo cáo tự chấm điểm công đoàn bộ phận trong năm công tác (có biểu tiêu chí chấm điểm kèm theo). Mẫu 1.

2. Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích.

3. Hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua của đơn vị, gửi về Văn phòng Công đoàn Công ty

*Trước ngày 16/11/2022, bao gồm:

- Tóm tắt, báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các tập thể và cá nhân. Mẫu 5, Mẫu 6, Mẫu 7.

*  Trước ngày 28/11/2022, bao gồm:

- Danh sách tổng hợp Tổ công đoàn xuất sắc năm 2022. Mẫu 2

- Danh sách Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2022. Mẫu 3

- Tổng hợp kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua của đơn vị năm 2022. Mẫu 4

* Lưu ý:

- Các đơn vị báo cáo chậm hoặc không báo cáo sẽ bị trừ điểm thi đua, hoặc xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

- Các báo cáo, chấm điểm và hồ sơ  đề nghị các danh hiệu thi đua của đơn vị làm trên phông chữ Times New Roman, lập bảng biểu trong Excel, đồng thời gửi vào địa chỉ: buihaiyenttco@gmail.com.

          Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các công đoàn bộ phận phản ảnh về Ban tổ chức Công đoàn Công ty để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xem xét quyết định./.

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG