Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Hướng dẫn số 61/HD-TLĐ ngày 03/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về Hướng dẫn một số nội dung xây dựng báo cáo Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành Trung ương; Hướng dẫn số 62/HD-TLĐ ngày 03/8/2022 về Hướng dẫn danh mục hồ sơ, văn bản lưu hành trong Đại hội; Căn cứ Kế hoạch số 385/KH-CĐTKV ngày 15/8/2022 về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023- 2028
Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV)
định hướng một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ
2023 - 2028 để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc xây dựng báo cáo chính trị và
một số nội dung của văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Báo cáo chính trị của Đại hội phải có tính khái quát cao; nội dung của báo cáo
ngắn gọn, có đủ số liệu chứng minh, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội V Công đoàn TKV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn cùng
cấp; kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ, chỉ ra những mô hình mới, cách làm
hay, hiệu quả; phân tích những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong
nhiệm kỳ qua.
Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới phải quán triệt được quan
điểm chỉ đạo theo tinh thần các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng cùng cấp; dự báo sát tình hình sản
xuất kinh doanh, chiến lược phát triên SXKD tại đơn vị và tập trung vào nội dung
thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn
viên, người lao động.
Báo cáo chính trị của Đại hội phải tiếp thu được đầy đủ ý kiến chỉ đạo, định
hướng của cấp ủy, công đoàn cấp trên; phát huy được sự tham gia đóng góp của
đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn trực thuộc.
Thống nhất nhiệm kỳ đại hội như sau:
Đối với Công đoàn Bộ phận: Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng
nhiệm kỳ 2023-2028.
Đối với Công đoàn cơ sở: Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023, phương hướng nhiệm
kỳ 2023-2028.
Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở: Tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 phương
hướng nhiệm kỳ 2023-2028.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành tại đại hội (theo Phụ lục I: Đề cương báo
 
cáo và biểu số liệu kèm theo)
Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (theo Phụ lục 2: Đề cương báo cáo
kiếm điểm Ban Chấp hành kèm theo). Phải thể hiện rõ tinh thần tự phê bình, phê
bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ và các ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra mặt được và hạn
chế, yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra kế hoạch, lộ trình,
biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. Một số
thành tố cơ bản gồm:
(i) Tình hình số lượng, cơ cấu, biến động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ
trong nhiệm kỳ.
(ii) Kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ (nếu có) về ưu điểm, hạn chế trên các lĩnh vực: (1) Quán triệt, thực hiện
các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của
công đoàn; công tác phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể. (2) Lãnh đạo triển
khai, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội. (3) Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn
các cấp và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.
(iii) Kiểm điểm lề lối làm việc, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành;
nêu rõ ưu điểm, hạn chế.
(iv) Kiểm điểm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của các ủy viên Ban
Chấp hành; nêu rõ ưu điểm, hạn chế.
(v) Đánh giá chung và một số kinh nghiệm.
Nghị quyết Đại hội (theo Phụ lục 3: Mẫu Nghị quyết đại hội kèm theo). Nội
dung Nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, đảm bảo được tinh thần chỉ đạo của Công
đoàn TKV, cấp ủy Đảng cùng cấp và của Đại hội. Nghị quyết cần xác định các nội
dung được thông qua tại Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của
Ban Chấp hành; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn
cấp trên; ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kết quả bầu Ban Chấp hành
khóa mới và đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.
Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện: Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo
của cấp ủy cùng cấp, công đoàn cấp trên trực tiếp, ý kiến đóng góp của công đoàn
cấp dưới, các đồng chí nguyên cán bộ công đoàn, cán bộ công đoàn và đoàn viên,
người lao động để lĩnh hội cụ thể hóa vào văn kiện và Nghị quyết của Đại hội cấp
mình.
Hình thức thảo luận đóng góp ý kiến: được thực hiện bằng nhiều hình thức như
tổ chức hội nghị, hội thảo, xin ý kiến đóng góp trực tiếp, thảo luận tham gia ý kiến
tại đại hội công đoàn cấp dưới. Đại hội công đoàn các cấp tổng hợp ý kiến đóng
góp của của đại biểu cấp mình báo cáo cấp trên trực tiếp bằng văn bản.
 
Báo cáo tham luận tại đại hội: (i) Để việc thảo luận được tập trung, Ban chấp
hành công đoàn cấp trên cơ sơ/cơ sở cần xác định những nội dung trọng tâm,
những vấn đề mới cần đặt ra đối với tổ chức và phong trào CNVCLĐ tại đơn vị
mình để thảo luận và yêu cầu cấp triệu tập chuẩn bị tham luận; (ii) Nội dung các
bản tham luận tại đại hội hạn chế việc báo cáo thành tích, cần chú trọng làm rõ
những kinh nghiệm, giải pháp, mô hình mới tiêu biểu, hiệu quả trong việc thực
hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; nghiên cứu sâu và có những đề xuất, kiến
nghị về phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; các tham luận được đóng tài
liệu lưu hành trong đại hội. (iii) Đối với các đơn vị có quy mô lớn, số lượng đại
biểu dự đại hội đông có thể bố trí chia tổ thảo luận để thu được nhiều ý kiến đóng
góp của đại biểu.
Chương trình đại hội (theo Phụ lục 4: Chương trình Đại hội kèm theo).
Các văn bản lưu hành tại Đại hội bao gồm: Báo cáo của Ban Chấp hành (Báo
cáo tại Đại hội); Báo cáo của ủy ban kiểm tra; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp
hành; Báo cáo Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn cấp Bộ phận và cấp cơ sở; Báo cáo tổng hợp
kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đối với Cấp ủy Đảng,
Chuyên môn đồng cấp và Công đoàn cấp trên; Diễn văn khai mạc; Diễn văn bế
mạc; Chương trình Đại hội; Chương trình điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
Danh sách và tập bài tham luận của đại biểu dự Đại hội; Dự thảo Nghị quyết Đại
hội; Báo cáo tổng kết một số chuyên đề (nếu có); Một số nội dung phục vụ công
tác bầu cử tại Đại hội; phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất tổ chức trong
thời gian Đại hội (chương trình, khai mạc, bế mạc, Ban kiểm phiếu).
Các văn bản do Đại hội và Đoàn Chủ tịch Đại hội ban hành:
Đại hội: Nghị quyết, Quy chế, Chương trình, Thông báo, Lời kêu gọi.
Đoàn Chủ tịch Đại hội: Thông báo, Báo cáo.
Ban thẩm tra tư cách đại biểu: Báo cáo.
Ban bầu cử: Báo cáo, Biên bản kiểm phiếu.
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đại hội thực hiện theo Quyết định
số 1014/QD-TLĐ, ngày 19/8/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Quy định
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn: Đối với văn bản
Đại hội Công đoàn các cấp không ghi cơ quan chủ quản; văn bản của Đại hội Công
đoàn cấp nào thì ghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đại hội Công đoàn cấp đó;
ghi rõ Đại hội lần thứ mấy và thời gian của nhiệm kỳ. Ví dụ:
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY...
LẦN THỨ ... NHIỆM KỲ 2023 - 2028
 
Văn bản do Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban
bầu cử thì ghi tên cơ quan ban hành văn bản là Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban
thẩm tra tư cách đại biểu, Ban bầu cử. Ví dụ:
 
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY...
LẦN THỨ ... NHIỆM KỲ 2023 - 2028
 
ĐOÀN CHỦ TỊCH
 
Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giao Văn phòng tham mưu Thường
trực Công đoàn TKV trong chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp Công đoàn xây
dựng báo cáo chính trị và các nội dung liên quan văn kiện Đại hội.
Các Ban Công đoàn TKV căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công phụ trách
các khối thi đua, hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trong quá trình
xây dựng văn kiện Đại hội, nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở căn cứ hướng dẫn và đề cương báo
cáo chính trị, biểu số liệu nhiệm kỳ (đính kèm), các đơn vị xây dựng dự thảo báo
cáo chính trị và các nội dung liên quan đến Văn kiện Đại hội; tổ chức cho đoàn
viên, công nhân, viên chức, lao động nghiên cứu và góp ý vào dự thảo. Tiếp thu,
hoàn chỉnh báo cáo chính thức trình tại Đại hội Công đoàn cấp mình.
Biểu số liệu báo cáo nhiệm kỳ 2018-2023 (Phụ lục 5) các đơn vị gửi về Văn
phòng công đoàn TKV trước ngày 25/11/2022 qua thư điện tử Email:
vanphongcdtkv@gmail.com để tổng họp xây dựng báo cáo chính trị Đại hội VI
Công đoàn TKV; Dự thảo Báo cáo chính trị và các nội dung liên quan các đơn vị
gửi về Công đoàn TKV cùng hồ sơ duyệt Đại hội theo Kế hoạch số 385/KH-
CĐTKV ngày 15/8/2022.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị công đoàn các
đơn vị phản ánh về Văn phòng Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để được
giải quyết. Cẩm Thúy


Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG