Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-TLĐ, ngày 12/11/2019 và Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020 của Tổng Liên đoàn, về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Căn cứ Quyết định số 468/QĐ – CĐTKV, ngày 05/11/2019, của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022 như sau:

VỀ DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP TLĐ

 1. Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn: 04 cờ
 2. Cờ thi đua chuyên đề: 03 cờ
 • 01 Cờ “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”;
 • 01 Cờ “Văn hóa, Thể thao”;
 • 01 Cờ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
 1. Bằng khen xuất sắc của Tổng Liên đoàn: 56 bằng khen
 • Tập thể: 06 bằng khen (1% tổng số CĐ trực thuộc)
 • Cá nhân: 50 bằng khen (1% tổng số đoàn viên, nhưng không quá 50 bằng khen).
 1. Bằng khen chuyên đề cho tập thể và cá nhân: 12 bằng khen
 • 04 Bằng khen chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”;
 • 04 Bằng khen chuyên đề “Văn hóa, Thể thao ”;
 • 04 Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Căn cứ vào thành tích đạt được trên các mặt công tác và đăng ký thi đua của các đơn vị năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công đoàn TKV bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng.

VỀ DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP CÔNG ĐOÀN TKV

* Tiêu chuẩn, số lượng theo Hướng dẫn số 332/CĐTKV, ngày 23/10/2020 của Công đoàn TKV.

 1. Cờ thi đua xuất sắc: tối đa 13 cờ (20% tổng số CĐ trực thuộc).
 2. Cờ thi đua chuyên đề:
 • Cờ chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”: tối đa 20 cờ (30% tổng số CĐ trực thuộc);
 • Cờ chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”: tối đa 10 cờ (15% tổng số CĐ trực thuộc);
 • Cờ chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: tối đa 07 cờ (10% tổng số CĐ trực thuộc);
 • Cờ chuyên đề “Chăm lo đời sống”: tối đa 13 cờ (20%) tổng số CĐ trực thuộc).
 1. Bằng khen Công đoàn TKV
 • Có số lượng phân bổ kèm theo (bao gồm bằng khen xuất sắc và bằng khen chuyên đề).
 • Căn cứ vào thành tích hoạt động, tiêu chuẩn của từng chuyên đề và đăng ký thi đua của các đơn vị năm 2022, Hội đồng TDKT Công đoàn TKV bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc tiếu biểu để khen thưởng.

III. TIÊU CHUẨN

 1. Cờ thi đua xuất sắc toàn diện
 • Được xét tặng cho các Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc chấm điểm và xếp loại xuất sắc, có thành tích xuất sắc sau khi kết thúc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm và được lựa chọn trong những đơn vị xuất sắc theo Khối thi đua của Công đoàn TKV, bao gồm Khối Hầm lò; Khối mặt bằng, Lộ thiên; Khối sàng tuyển, Tiêu thụ than; Khối Điện lực, Cơ khí; Khối Dịch vụ, Thương mại; Khối Sự nghiệp.
 • Có tham gia “Chương trình 1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đạt từ 100% kế hoạch trở lên.
 1. Cờ thi đua chuyên đề:
 • Cờ “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Văn hóa, Thể thao”: tiêu chuẩn theo Hướng dẫn số 332/CĐTKV, ngày 23/10/2020 của Công đoàn TKV.
 • Cờ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” điều chỉnh tiêu chuẩn như sau:

+ Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thì đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Khối thi đua thuộc Công đoàn TKV.

+ Có trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 80% gia đình CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.

+ Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các hoạt động chăm lo về giới.

+ Tổ chức tuyên dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu hoặc tuyên dương khen thưởng con CNVCLĐ có thành tích cao trong học tập.

+ Có các hình thức động viên, thăm hỏi nữ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, nữ đơn thân.

 • Cờ “Chăm lo đời sống” điều chỉnh tiêu chuẩn như sau:

+ Tiền lương của người lao động đạt từ 100% kế hoạch trở lên.

+ Duy trì mức ăn ca cho người lao động không thấp hơn năm 2021, không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến chế độ, chính sách và thực hiện đy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

+ Có tổ chức các hoạt động tham quan du lịch; nghỉ mát và hỗ trợ điều trị cho người lao động đạt từ 90% trở lên.

+ Có các hình thức hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 theo quy định của Công đoàn TKV.

 1. Bằng khen cho tập thể, cá nhân (Số lượng phân bổ kèm theo, bao gồm bằng khen của các tập thể, cá nhân cấp Công đoàn TKV và TLĐ)

Căn cứ vào đăng ký và thành tích cụ thể của các đơn vị, Công đoàn TKV sẽ xác định cụ thể số lượng cờ thi đua đối với từng chuyên đề, đảm bảo tổng số cờ thi đua chuyên đề và cờ xuất sắc không quá 60 cờ.

 1. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Công đoàn TKV” xét tặng cho các cá nhân, cán bộ Công đoàn chuyên trách, có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân 02 lần liên tục, liền kề năm đề nghị đạt “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; có sáng kiến, đề tài khoa học có phạm vi ảnh hưởng tích cực trong hoạt động của tổ chức công đoàn và được Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp đề nghị khen thưởng.

Hồ sơ khen thưởng bao gồm: Tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở/Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn TKV (mẫu số 01); Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 02); Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của tập thể (không quá 05 trang A4), cá nhân (không quá 04 trang A4) phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (mẫu số 06 và mẫu số 07); Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (không quá 1/4 trang A4), nêu rõ được những thành tích tiêu biểu theo tiêu chuẩn (mẫu số 03); Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp trình khen thưởng.

Hình thức nộp

Hồ sơ khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn: 01 bộ scan kèm theo file mềm; 02 bộ bản giấy (đóng quyển).

Hồ sơ khen thưởng cấp Công đoàn TKV: 01 bộ scan kèm theo file mềm; 01 bộ bản giấy (lưu đơn vị và gửi về Công đoàn TKV khi có yêu cầu).

Để giảm thiểu việc nộp hồ sơ bằng bản giấy về Công đoàn TKV, các đơn vị cần chủ động áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có để thực hiện việc lưu trữ, sao gửi và chuyển tài liệu đảm bảo đúng quy định và kịp thời.

Bản scan phải đảm bảo rõ nét, scan riêng từng báo cáo của tập thể, cá nhân thành từng file và đặt tên cụ thể cho từng file báo cáo (VD: Bao cao thanh tích Cong doan A.... hoặc Bao cao thanh tích Nguyen Văn A...”). Sau đó tổng hợp nén rar hoặc zip...thành một thư mục chung và đặt tên cho thư mục là “Cong ty... de nghi khen thuong nam 2022 ”.

Bản scan và file mềm gửi về Ban CSPL & QHLĐ theo địa chỉ Email: tuyentndm@gmail.com.

Các đơn vị rà soát đăng ký thi đua đầu năm và đối chiếu với tiêu chuẩn tại Quy chế thi đua khen thưởng, nếu có thay đổi so với đăng ký đơn vị phải có giải trình bằng văn bản và bổ sung đăng ký thi đua (theo mẫu) đảm bảo tuân thủ nguyên tắc các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua. Tổ chức đánh giá, phân loại, bình xét danh hiệu thi đua đảm bảo đúng nguyên tắc.

Căn cứ vào thành tích đạt được trên các mặt công tác và đăng ký thi đua của các đơn vị năm 2022, Hội đồng thi đua, khen thưởng Công đoàn TKV bình xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng các cấp. Không xét cho những trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ và nộp muộn theo thời gian quy định.

Hồ sơ gửi về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động Công đoàn TKV, số 226 - Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội trước ngày 20/11/2022./.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG