Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Quyết định số 333/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, quy định về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kế hoạch số 385/KH-CĐTKV, ngày 15/8/2022 của ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ, 2023 - 2028; hướng dẫn số 63/HD-TLĐ, ngày 12/9/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp.

Ban thường vụ Công đoàn TKV hướng dẫn công đoàn các Tổng công ty, công ty, đơn vị trực thuộc (đơn vị) thực hiện việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Nguyên tc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

 1. Các đơn khiếu nại, tố cáo gửi tới công đoàn các cấp phải được giải quyết kịp thời, đúng quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và quy định của Tổng Liên đoàn về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 2. Đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đại hội công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó xem xét, giải quyết hoặc đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
 3. Chỉ giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội nhận trước ngày diễn ra đại hội chính thức, cụ thể:

+ Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc: 25 ngày làm việc.

+ Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn TKV: 30 ngày làm việc.

 1. Không giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo không đủ điều kiện thụ lý quy định tại Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018.
 2. Tổ chức thành lập tiểu ban (bộ phận) tiếp và bố trí nơi tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trước và trong quá trình tổ chức đại hội.

Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo

 1. Chủ động nắm tình hình, phân loại, xử lý khiếu nại, tố cáo:

- Công đoàn các cấp chủ động nắm chắc tình hình về tổ chức, cán bộ chủ chốt, cán bộ được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia ban chấp hành khoá tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm; có vấn đề phức tạp nảy sinh mà đoàn viên, người lao động (NLĐ) phản ánh.

 • Tăng cường việc tiếp đoàn viên, NLĐ; tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời, đầy đủ, thận trọng các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến tổ chức, cán bộ, đại biểu dự đại hội công đoàn các cấp.
 • Trường hợp tố cáo chính danh không có cơ sở, điều kiện để giải quyết thì công đoàn các cấp phải thông báo cho người tố cáo biết lý do để chấm dứt việc tiếp tục tố cáo.
 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cấp công đoàn
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến đại hội công đoàn các cấp được giải quyết và tham gia giải quyết theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Quyết định số 333/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội (hoặc liên quan đến người ứng cử, đề cử để bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới nhưng không là đại biểu dự đại hội) thì công đoàn các cấp nhận được trong vòng 25 ngày làm việc đối với cấp cơ sở trực thuộc và 30 ngày làm việc đối với cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn TKV tính từ ngày nhận đơn khiếu nại, tố cáo (ngày nhận đơn tính theo dấu tiếp nhận đến của bưu điện hoặc ngày trực tiếp tiếp nhận) trước ngày đại hội chính thức khai mạc, theo quy định thì không giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ báo cáo và chuyển hồ sơ cho ban chấp hành khóa mới xem xét, giải quyết.
 • Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn cấp nào thì ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp đó có trách nhiệm xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết về ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập đại hội. Nếu trường hợp chưa giải quyết xong vẫn phải báo cáo đầy đủ quá trình giải quyết và nguyên nhân chưa giải quyết để ban chấp hành, ban thường vụ cấp triệu tập đại hội xem xét, quyết định.
 • Khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và tổ chức khác; ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn cấp triệu tập đại hội chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức đó đề nghị xem xét, giải quyết và thông báo cho công đoàn đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết.
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày bế mạc đại hội, nếu có đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử, thì ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo ban chấp hành cùng cấp xem xét, quyết định.
 1. Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo cấp Công đoàn TKV
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến tư cách đại biểu Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được giải quyết và tham gia giải quyết theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và quyết định số 333/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhận được trong vòng 30 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn khiếu nại, tố cáo (ngày nhận đơn tính theo dấu tiếp nhận đến của bưu điện hoặc ngày trực tiếp tiếp nhận) trước ngày đại hội chính thức khai mạc, theo quy định không giải quyết, nhưng phải tổng hợp đầy đủ báo cáo và chuyển hồ sơ cho ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn khóa mới xem xét, giải quyết.
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của ban chấp hành, ban thường vụ Công đoàn TKV, ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV đề xuất hình thức kiểm tra, xác minh và báo cáo để ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn xem xét ra quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý tố cáo theo quyết định số 333/QĐ-TLĐ, ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
 • Các đơn khiếu nại, tố cáo có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và tổ chức khác; ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV tham mưu ban thường vụ Công đoàn TKV chuyển đơn đề nghị cơ quan, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho Công đoàn TKV biết kết quả giải quyết.
 • Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, nếu có đơn khiếu nại, tố cáo về bầu cử, thì ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV có trách nhiệm xác minh, kiểm tra và báo cáo ban chấp hành, ban thường vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028 xem xét, quyết định.
 • Công đoàn TKV sẽ bố trí nơi tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp quản lý của Công đoàn TKV, đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp dưới thực hiện hướng dẫn này.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV tham mưu Ban thường vụ Công đoàn TKV giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn TKV; đôn đốc, kiểm tra công đoàn cấp dưới tiếp đoàn viên, NLĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hệ thống công đoàn; kịp thời tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo Công đoàn TKV.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Công đoàn TKV (qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để xem xét, giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG