Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Xác định công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; nhất là trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức chống phá công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta. Chúng tiến công mạnh mẽ vào lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, ra sức xuyên tạc lịch sử, truyền bá các quan điểm sai trái làm giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận rõ vị trí quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Ban Tuyên giáo đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của Đảng ủy Tập đoàn TKV nhằm phổ biến, tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, sự gắn bó mật thiết với quần chúng công nhân viên, người lao động và tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng . Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Công ty và trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức, nâng cao ý thức tráchnhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động. Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, gắn với xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời, sát thực tiễngóp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên CNV và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Trong năm 2015 công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần quan trọng để Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Công ty vượt qua khó khăn, thách thức mới, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đời sống CBCNV- Người lao động được cải thiện nâng cao cả về vật chất và tinh thần, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Hầu hết cán bộ, đảng viên CNV và người lao động trong Công ty phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, tổ chức của cơ quan điều hành, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển tốt đẹp của đất nước, của Tập đoàn và của Công ty…Lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tính năng động, sáng tạo được phát huy và nâng cao. Cấp ủy từ Công ty đến đơn vị luôn coi trọng và tăng cường công tác tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong quần chúng, Người lao động.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thì việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch số 579- KH/ĐU ngày 31/8/2011 của BTV Đảng ủy Tập đoàn và Kế hoạch số 68, số 91- KH/ĐU ngày 12/4/2013 và ngày 15/5/2013 của BTV Đảng ủy Công ty tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập , làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp  gắn với việc thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong toàn Công ty được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả, trở thành nề nếp sinh hoạt của các Chi, Đảng bộ. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, hành động của phần lớn cán bộ, đảng viên và CNV; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong LĐSX, công tác, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức thuyết phục, tạo sự lan toả trong quần chúng, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

         Trong những năm tới, đất nước ta nói chung, Tập đoàn và Công ty tiếp tục đổi mới toàn diện, tiếp tục thực hiện Quyết định 314 của Thủ Tướng Chính phủ về tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp theo lộ trình Tập đoàn đề ra. Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của cả dân tộc, đồng thời có những khó khăn, thách thức mới; thị trường sản xuất và tiêu thụ than cạnh tranh quyết liệt; cho nên đòi hỏi công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng phải góp phần tích cực, hiệu quả hơn nữa vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ Tập đoàn TKV, Đại hội lần thứ XXXI của Đảng bộ Công ty ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; cổ vũ, động viên CBCNVC- Người lao động tích cực thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị,thực hiện thắng lợi mục tiêu: AN TOÀN- ĐỔI MỚI- HIỆU QUẢ- PHÁT TRIỂN, năm 2016 của Tập đoàn đề ra, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân Mỏ-truyền thống Ngành Than – Khoáng sản Việt Nam 12/11/1936- 12/11/2016, đồng thời ngăn chặn sự  tham nhũng, lãng phí, tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống xâm nhập và xẩy ra trong Công ty. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất một số nội dung chủ yếu để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới như sau:

Một là, Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác tư tưởng, đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy, của cả hệ thống chính trị từ Công ty đến các đơn vị với sự tham gia, đóng góp tích cực của quần chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tư tưởng. 

Hai là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực đưa nội dung Chỉ thị, Nghị quyết vào cuộc sống. Bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị hàng năm phải lập kế hoạch chỉ đạo công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của đơn vị mình, có biện pháp giải quyết kịp thời, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng, nhất là những vị trí trọng yếu, dự án trọng điểm được triển khai.

Ba là, Thực hiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng theo quy định của Đảng ủy Tập đoàn; tiếp tục thực hiện có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các tổ chức ở các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, gắn với việc thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định những điều đảng viên không được làm và kiên quyết đấu tranh phòng, ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống xâm nhập vào trong Công ty.

Bốn là, Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên cảnh giác, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nảy sinh trong nội bộ đảng và tổ chức đoàn thể quần chúng. Thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), mở rộng dân chủ trong Đảng và đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong quần chúng.

Năm là, Tổ chức tốt công tác tuyên truyền,quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân diễn ra  trong năm 2016; các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, của Tập đoàn và của Đảng ủy Công ty, để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy từ Công ty đến đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp mình. Thường xuyên duy trì công tác thông tin về tình hình KT-XH, QPAN của Tập đoàn; thông tin thời sự trong nước và thế giới thông qua các kênh thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cốt cán trong Công ty…góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận trong quần chúng, tạo sự đồng thuận cao trong CBCNV- Người lao động. 

Sáu là, Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác tư tưởng “có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ, năng lực chuyên môn; thực sự tinh thông, nhanh nhạy và sáng tạo trong nghiệp vụ;. phải có “tâm” và “tầm; có lòng say mê và tâm huyết với nghề nghiệp; phải bám sát thực tiễn và gắn bó mật thiết với quần chúng; có phương pháp và tác phong làm việc khoa học để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Bảy là, Tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng theo quy định của Ban tổ chức Trung ương, báo cáo Đảng ủy Tập đoàn mở lớp; nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa công việc này thành nền nếp thường xuyên trong năm; đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; gắn lý luận với thực tiễn, kịp thời bổ sung những nhận thức mới vào nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng sát với thực tế của cơ sở. 

Tám là,  Xây dựng và phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”,   tiếp tục phát huy truyền thống: kỷ luật và đồng tâm để tham mưu, bổ sung, hoàn thiện; gương mẫu, nghiêm túc thực hiện:Văn hóa ứng xử trong Doanh nghiệp, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

 BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG


Các tin liên quan:
  Đại hội Chi bộ Ban CBSX Nhà máy Tuyển than Khe Chàm
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3/2 (1930-2020)
  22 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PX KHO BẾN 2 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Chi bộ phân xưởng Vận tải tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2023
  PHÂN XƯỞNG ĐƯỜNG SẮT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2023
  Khai giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung năm 2019
  Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty
  Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Chuyên mục "Tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  Triển khai học tập chuyên đề năm 2019, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Triển khai nhiệm vụ các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2019
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG