Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)

Quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm
sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ
cán bộ của Đảng ủy Công ty và các Chi bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Công ty và các đơn vị. Thực hiện phương
châm quy hoạch "động" và "mở". Kịp thời bổ sung vào quy hoạch những nhân
tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn,
điều kiện, ưu tiên cán bộ năng động, có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng
tạo, hiệu quả cao vì lợi ích chung có triển vọng phát triển, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ. Góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố
niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng và thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ. Khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến,
tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì sự phát triển toàn diện, bền vững của đơn
vị, Công ty của đội ngũ cán bộ. Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày
13/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam,
về công tác quy hoạch cán bộ. Căn cứ thực tế nhiệm vụ chính trị và công tác cán
bộ, cán bộ của Công ty, ngày 28/9/2022, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
– TKV đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
số 42-NQ/ĐU với những yêu cầu cụ thể như:
Thực hiện nghiêm, nhất quán, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công
tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,
tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng
bộ, liên thông trong công tác quy hoạch cán bộ.
Quy hoạch cấp uỷ các cấp phải gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản
lý; lấy quy hoạch chức danh cấp uỷ làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh
đạo, quản lý; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên.
Coi trọng chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hoà, hợp lý, liên thông giữa
các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa
đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ;
giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với
nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, đảm bảo
tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định.
Chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy
hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở
cùng cấp. Không thực hiện đồng thời quy trình bổ sung quy hoạch với quy trình
bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào một chức danh lãnh đạo, quản lý. Việc
 
thực hiện quy trình bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào chức danh quy hoạch chỉ
được thực hiện sau khi phê duyệt quy hoạch ít nhất 3 tháng.
Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo
nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu
nhiệm vụ chính trị của Công ty, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng
nhiệm kỳ kế tiếp. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp
tiêu chuẩn; đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có biện pháp hiệu quả để
phấn đấu thực hiện đủ cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn theo quy định.
Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách
giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công
bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề
xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều
kiện.
Đánh giá cán bộ phải trên quan điểm toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát
triển, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cán bộ; trong đó coi trọng phẩm chất
chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, năng lực công tác, uy tín và triển
vọng phát triển.
Công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Danh sách cán bộ
được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch được
thông báo công khai trong cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị, cá
nhân có liên quan biết để quản lý, sử dụng quy hoạch.
Việc triển khai Nghị quyết số 42-NQ/ĐU phải được thực hiện nghiêm
túc, bài bản, khoa học, chất lượng. Đảng ủy Công ty, các Chi bộ, cơ quan
chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tăng cường lãnh chỉ đạo công tác kiểm tra,
giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và thiết
thực. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công
nhân viên chức và người lao động trong toàn Công ty, tạo sự đồng thuận, quyết
tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
Để đạt được những yêu cầu nói trên, cần tiếp tục quán triệt, triển khai có
hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, của Đảng uỷ Khối
Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ TKV và của Đảng uỷ Công ty về phát triển
nguồn nhân lực, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Đặc biệt là Nghị quyết số
26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương về tập trung xây dựng đội
ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ; và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
về công tác cán bộ.
Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cán bộ từ cấp Công ty cho đến
các đơn vị. Xây dựng quy hoạch cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo
hướng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến nhu cầu và khả
năng phát triển; coi trọng, lấy chất lượng quy hoạch cán bộ làm mục tiêu tiên
quyết, đảm bảo tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi, cán bộ nữ đạt từ 15% trở lên trong
quy hoạch cấp uỷ và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.
 
Gắn việc đánh giá, nhận xét cán bộ với quy hoạch cán bộ để lựa chọn, sử
dụng đúng những người có đức, có tài. Gắn trách nhiệm cấp uỷ, người đứng đầu
cấp uỷ với công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ.
Xây dựng cụ thể hoá đối tượng quy hoạch đối với từng chức danh cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp theo thẩm quyền; cụ thể hoá quy trình quy hoạch, bổ
nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban, phân xưởng để thống nhất thực hiện,
đảm bảo tính đồng bộ, công khai minh bạch.
Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện,
thử thách cán bộ trong thực tiễn. Tiến hành bố trí, phân công cán bộ trong quy
hoạch đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại những đơn vị, bộ phận, lĩnh vực
quan trọng, có nhiều khó khăn để đào tạo, thử thách, tích luỹ kinh nghiệm lãnh
đạo, quản lý.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương pháp, chương
trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng lượng kiến thức về tư duy và tầm nhìn
chiến lược, nhận thức và giải pháp ứng xử, đề phòng, giải quyết các vấn đề nảy
sinh trong thực tế;
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác bảo vệ
chính trị nội bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, nâng
cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ.
Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty tổ chức phổ biến, quán triệt,
tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Chương trình hành động và xây dựng kế
hoạch triển khai quy hoạch phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn
vị để tổ chức thực hiện. Nêu cao tinh thần chủ động, nâng cao hiệu quả công tác
quy hoạch cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công
tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình và đúng thẩm quyền.
(Phan Thủy –TTVH)


Các tin liên quan:
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG