Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)

Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch số 385/KH-CĐTKV ngày 15/8/2022 của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Căn cứ kế hoạch số: 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông về việc tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Ban Thường vụ Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, như sau:

Các CĐBP thực hiện đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban chấp hành công đoàn bộ phận thực hiện tốt việc xây dựng, thảo luận báo cáo chính trị đại hội; đánh giá đúng, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm 2022 - 2027.

Đại hội công đoàn bộ phận: Thực hiện 4 nội dung:

1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm 2017 - 2022.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đại hội, các văn kiện đại hội Công đoàn Công ty; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (nếu có);

3. Bầu ban chấp hành công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty.

Chuẩn bị văn kiện đại hội

- Văn kiện trình đại hội công đoàn bộ phận gồm: Báo cáo chính trị trình đại hội và báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 (theo mẫu 2, 3 hướng dẫn).

- Dự thảo nghị quyết đại hội: Gồm những định hướng, nội dung cơ bản của báo cáo chính trị (theo mẫu 8 hướng dẫn).

- Báo cáo văn kiện trình đại hội phải được thảo luận, thông qua ban chấp hành công đoàn bộ phận và trình cấp ủy phê duyệt. Báo cáo văn kiện đại hội phải được Công đoàn Công ty thẩm định, duyệt báo cáo trước khi tiến hành đại hội (Lịch duyệt hồ sơ văn kiện đại hội CĐBP, Công đoàn Công ty có thông báo riêng).

- Thời gian hoàn thành dự thảo văn kiện đại hội: Xong trước 10/10/2022.

Triệu tập đại biểu dự đại hội: Thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Thời gian: Thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty. Các công đoàn bộ phận chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức hội nghị đoàn viên xong mới tiến hành đại hội công đoàn bộ phận.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội nghị đoàn viên các tổ công đoàn: Tổ chức tại đơn vị (phòng, nhà giao ca phân xưởng). Đại hội công đoàn bộ phận: Công đoàn Công ty tổ chức khảo sát các địa điểm phòng họp đảm bảo điều kiện để tổ chức đại hội.

Chương trình đại hội: Căn cứ tình hình cụ thể CĐBP có thể điều chỉnh nội dung, chương trình và xây dựng kịch bản điều hành chi tiết cho phù hợp.

1. Ổn định tổ chức; bầu đoàn chủ tịch, thư ký.

2. Chào cờ (hát Quốc ca, Công đoàn ca).

3. Đoàn chủ tịch, thư ký lên vị trí làm việc.

4. Khai mạc giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình Đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội.

5. Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027; báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022.

6. Đoàn chủ tịch báo cáo đề án nhân sự bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty; biểu quyết danh sách bầu cử; bầu Tổ bầu cử.

7. Tổ bầu cử thông qua nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiến hành bầu cử.

8. Đại hội nghỉ giải lao.

9. Tham luận.

10. Đoàn chủ tịch giải quyết các ý kiến, kiến nghị (nếu có); báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận, những ý kiến tham gia bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, các văn kiện và các ý kiến khác.

11. Đại diện chi ủy chi bộ, Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo.

12. Khen thưởng (nếu có).

13. Công bố kết quả bầu cử; ban chấp hành khóa mới ra mắt, tặng hoa cho các đồng chí khóa trước không tái cử.

14. Công bố của Đoàn chủ tịch về chỉ định triệu tập kỳ họp thứ nhất của BCH nhiệm kỳ 2022 - 2027.

15. Thư ký thông qua dự thảo nghị quyết.

16. Đoàn chủ tịch biểu quyết nghị quyết đại hội.

17. Bế mạc; chào cờ (hát Quốc ca, Công đoàn ca).

 

Trang trí khánh tiết: Ma két đại hội, nội dung tuyên truyền (theo Phụ lục 2, 3). Bàn chủ tịch, bàn thư ký, bục phát biểu; âm thanh, loa máy, đĩa nhạc Quốc ca - Công đoàn ca (Chào cờ).

Công tác điều hành sau đại hội

Sau khi được bầu, chủ tịch công đoàn bộ phận điều hành ngay công việc của công đoàn bộ phận khóa mới, được ký văn bản với chức danh chủ tịch. Chủ tịch khóa trước bàn giao công việc cho chủ tịch mới trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi có chủ tịch mới.

Ban chấp hành công đoàn bộ phận xây dựng nghị quyết phân công nhiệm vụ ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồ sơ gửi về Công đoàn Công ty trước đại hội gồm:

- Dự thảo văn kiện báo cáo chính trị trình tại đại hội; báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2017 - 2022 (Mẫu 2, 3).

- Dự thảo Nghị quyết ban chấp hành công đoàn bộ phận nhiệm 2022-2027 (Mẫu 8).

- Đề án nhân sự BCH nhiệm kỳ 2022-2027 (kèm theo danh sách trích ngang lý lịch nhân sự tham gia BCH) đã được cấp uỷ chi bộ phê duyệt (Mẫu 1).

- Chương trình đại hội.

Hồ sơ gửi về Công đoàn Công ty sau đại hội gồm: Sau ngày đại hội (trong thời gian 05 ngày), công đoàn bộ phận gửi hồ sơ đại hội về Công đoàn Công ty gồm:

- Biên bản đại hội và Nghị quyết của đại hội (Mẫu 4b, 8).

- Biên bản kiểm phiếu bầu BCH, bầu chủ tịch, phó chủ tịch, danh sách trích ngang ban chấp hành CĐBP nhiệm kỳ 2022 - 2027; danh sách tổ trưởng công đoàn; danh sách trích ngang đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty khóa XXXII nhiệm kỳ (2023 - 2028) (Mẫu 9, 11, 7a, 7b).

- Biên bản họp ban chấp hành bầu các chức danh trong ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 (Mẫu 10).

- Báo cáo đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử BCH và các chức danh trong BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027; đề nghị công nhận tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027.

- Phân công nhiệm vụ của BCH công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồ sơ lưu tại công đoàn bộ phận

Các công đoàn bộ phận lập 2 bộ hồ sơ, 01 bộ lưu tại CĐBP và 1 bộ gửi về Công đoàn Công ty theo nội dung trên; lưu biên bản bầu tổ trưởng công đoàn tại đơn vị và các loại phiếu bầu.

Văn phòng Công đoàn Công ty

- Theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội các công đoàn bộ phận, hướng dẫn khánh tiết, chuẩn bị kinh phí và các điều kiện khác phục vụ đại hội.

- Khảo sát các địa điểm tổ chức đại hội, tham mưu chuẩn bị công tác tuyên truyền, khánh tiết tại các địa điểm tổ chức đại hội.

- Phối hợp cùng công đoàn bộ phận phân xưởng Vận tải, Văn phòng Công ty triển khai các nội dung tổ chức đại hội điểm.

- Hoàn thiện các thủ tục cấp kinh phí hỗ trợ khánh tiết (1.500.000 đồng/CĐBP); hỗ trợ kinh phí quà (300.000 đồng/người), nước uống (10.000 đồng/người) cho đại biểu dự đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, hỗ trợ kinh phí (100.000 đồng/người) cho đại biểu dự hội nghị tổ công đoàn.

Công đoàn bộ phận

- Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn Công ty về việc tổ chức đại hội, các công đoàn bộ phận báo cáo cấp ủy chi bộ, phối hợp thủ trưởng đơn vị và chi đoàn thanh niên chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công hội nghị đoàn viên tổ công đoàn và đại hội công đoàn bộ phận, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; triển khai các nội dung đại hội công đoàn theo hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đảm bảo công tác trang trí khánh tiết theo đúng nghi lễ và hướng dẫn của Công đoàn Công ty.

- Chủ động phối hợp cùng Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Công ty, để trang trí đại hội, chuẩn bị bàn ghế đại biểu, báo ăn đại hội theo thành phần đại biểu đã được duyệt.

 Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề mới phát sinh, các công đoàn bộ phận báo cáo về Văn phòng Công đoàn tổng hợp trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty xem xét giải quyết.

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG