Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)

Công tác chuẩn bị nhân sự:

- Công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông về việc tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Nhân sự BCH công đoàn bộ phận phải có cơ cấu số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc. Nhân sự ban chấp hành phải được bí thư chi bộ duyệt trước khi trình Ban Thường vụ Công đoàn Công ty phê duyệt. Khi có vướng mắc về công tác nhân sự hoặc có dự kiến thay đổi cán bộ chủ chốt trong ban chấp hành cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên.

- Đối với tổ trưởng công đoàn, công đoàn bộ phận tiến hành rà soát, kiện toàn các tổ công đoàn đảm bảo hợp lý và hiệu quả trong hoạt động (Lưu ý: tùy theo điều kiện, tính chất công việc, đặc thù của đơn vị để xây dựng tổ công đoàn cho phù hợp). Xây dựng định hướng cơ cấu nhân sự ủy viên BCH công đoàn bộ phận là tổ trưởng công đoàn.

Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu ban chấp hành

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

- Căn cứ phương hướng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2022 -2027. Căn cứ số lượng đoàn viên công đoàn trong đơn vị để xây dựng cơ cấu, số lượng tổ công đoàn; tổ trưởng, ban chấp hành công đoàn bộ phận cho phù hợp.

- Đối với Công đoàn bộ phận có số lượng UV BCH từ 03 -:- 07 ủy viên thì cơ cấu (Gồm: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và các ủy viên).

- Trên cơ sở đảm bảo các tiêu chuẩn tham gia ban chấp hành, đối với chức danh chủ tịch công đoàn bộ phận phải là phó quản đốc, phó phòng và chức danh tương đương. Trường hợp đặc biệt do Ban thường vụ Công đoàn Công ty xem xét quyết định.

- Công đoàn bộ phận có đoàn viên nữ thì nên cơ cấu vào ban chấp hành.

Về số lượng Ban chấp hành: Thực hiện theo đúng hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 115/KH-CĐ, ngày 28/9/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Quy trình chuẩn bị nhân sự

Bước 1. Tổ chức hội nghị ban chấp hành (lần 1)

- Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu ban chấp hành công đoàn bộ phận theo quy định (nêu tại mục 2, phần III theo Hướng dẫn này). Ban chấp hành công đoàn bộ phận đương nhiệm dự kiến nhân sự nhiệm kỳ mới, số lượng theo khung tại phụ lục 01 hướng dẫn này. Tại hội nghị, từng ủy viên BCH cho ý kiến về các vấn đề sau:

+ Nguyện vọng cá nhân có tiếp tục tham gia hay không tiếp tục tham gia BCH Công đoàn bộ phận khóa mới? nếu không tiếp tục tham gia thì nêu rõ lý do. Đề xuất ý kiến của mình về các ủy viên BCH đương nhiệm khác về việc ai nên tiếp tục tham gia, ai không nên tiếp tục tham gia, lý do?

+ Giới thiệu nhân sự tham gia BCH khóa mới.

Bước 2. Tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng

- Thành phần triệu tập: UV BCH, tổ trưởng công đoàn

- Nội dung hội nghị:

+ Quán triệt mục đích yêu cầu, phương hướng cấu tạo BCH khóa mới;

+ Thông qua danh sách và lý do các ủy viên BCH đương nhiệm tiếp tục hay không tiếp tục tham gia ban chấp hành khóa mới và kết quả giới thiệu của ủy viên ban chấp hành tại bước 1.

+ Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín (phiếu theo mẫu) theo danh sách nhân sự đã được BCH xây dựng tại bước 1. Tại hội nghị các thành viên được thảo luận, giới thiệu các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ban chấp hành ngoài danh sách (bước 1) nhưng không quá cơ cấu, số lượng theo quy đinh.

- Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị)

- Tổng hợp kết quả, báo cáo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp để tiếp tục làm công tác nhân sự bước 3.

Bước 3. Tổ chức hội nghị Ban chấp hành (lần 2)

Sau khi có ý kiến của cấp ủy về nhân sự được giới thiệu tại bước 2, Ban chấp hành công đoàn bộ phận thảo luận, xem xét và biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, UV BCH khóa mới bằng phiếu kín (phiếu theo mẫu).

Bước 4. Hoàn chỉnh hồ sơ và báo cáo cấp ủy và Công đoàn cấp trên

Sau khi có danh sách giới thiệu nhân sự ở bước 3, ban chấp hành công đoàn bộ phận lập danh sách trích ngang đề án nhân sự ban chấp hành khóa mới, báo cáo xin ý kiến phê duyệt của cấp ủy cùng cấp và báo cáo tiểu ban nhân sự Đại hội Công đoàn Công ty (theo mẫu 01+ mẫu trích ngang).

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự, đơn vị gửi hồ sơ về Công đoàn Công ty trước ngày duyệt báo cáo 02 ngày.

Thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội

1. Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo đề án nhân sự do ban chấp hành khóa đương nhiệm đã chuẩn bị, gồm:

- Phương hướng cấu tạo ban chấp hành (số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu) để đại hội thảo luận, xem xét, thông qua.

- Kết quả quá trình chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu để đại hội tham khảo

2. Tổ chức thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử ban chấp hành

- Căn cứ phương án cấu tạo ban chấp hành khoá mới được đại hội thông qua, tham khảo danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu, tiến hành ứng cử, đề cử và thảo luận, thống nhất danh sách ứng cử, đề cử.

- Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện theo Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn việt Nam.

- Trường hợp kết quả thảo luận, danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch không đúng với đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đoàn chủ tịch đại hội kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên để có phương án tiếp theo, trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua, xếp theo thứ tự (A,B, C) cho toàn danh sách và theo cơ cấu.

3. Sau khi đại hội bầu được ban chấp hành khóa mới, ban chấp hành khoá mới tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất để bầu chủ tịch, phó chủ tịch.

Công đoàn bộ phận không bầu BCH thì tại đại hội sẽ bầu trực tiếp chủ tịch, phó chủ tịch.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG