Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)

1. Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 và đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

- Mục tiêu: “An toàn - Phát triển- Hiệu quả”

- Nội dung thi đua: Đăng ký đảm nhận các công trình trọng điểm; thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD của đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn Công ty triển khai phát động cụ thể từng đợt như sau:

+ Đợt 1: Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022.

+ Đợt 2: Từ 01/01/2023 đến 30/4/2023.

2. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội

2.1. Đối với Công đoàn Công ty

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội gồm: Tiểu ban nội dung - nhân sự; Tiểu ban tuyên truyền - tổ chức và phục vụ đại hội.

- Ban Thường vụ Công đoàn Công ty chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đại hội của các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 theo các quy định, Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Công đoàn TKV.

- Các tiểu ban chuẩn bị đại hội có nhiệm vụ chủ yếu sau:

2.1.1. Tiểu ban nội dung - nhân sự: Phần nội dung có 05 đồng chí UV BTV; Phần nhân sự: (03 đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, và 01 đồng chí UV BTV công đoàn phụ trách công tác kiểm tra).

- Chủ trì xây dựng dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn cùng cấp.

- Hướng dẫn, chỉ đạo CĐBP xây dựng các văn kiện đại hội: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

- Chủ trì chuẩn bị nội dung lấy ý kiến tham gia tại đại hội CĐBP vào các dự thảo báo cáo của công đoàn Công ty; tiếp thu ý kiến tham gia và hoàn thiện dự thảo các báo cáo, trước khi trình đại hội; tổ chức lấy ý kiến cán bộ đoàn viên, công đoàn các cấp vào Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

- Chuẩn bị các văn bản về qui chế đại hội; chương trình đại hội chương trình điều hành của đoàn chủ tịch đại hội; phát biểu khai mạc, bế mạc, và dự thảo nghị quyết đại hội.

- Chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị nhân sự ban chấp hành; nhân sự uỷ ban kiểm tra; nhân sự đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

- Chủ trì xây dựng phương án tình ban chấp hành về cơ cấu số lượng, thành phần đại biểu dự đại hội công đoàn Công ty; số lượng và cơ cấu đại biểu phân bổ cho từng CĐBP.

- Hướng dẫn, chỉ đạo CĐBP về chuẩn bị nhân sự để bầu cử tại đại hội.

- Tiếp nhận hồ sơ của công đoàn cấp dưới về kết quả bầu cử đại biểu dự đại hội; nghiên cứu, dự thảo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

- Chuẩn bị dự thảo văn bản, tài liệu phục vụ công tác bầu cử (bầu ban chấp hành, bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên).

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ bầu cử tại hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất (bầu ban thường vụ và các chức danh chủ chốt trong ban chấp hành; bầu uỷ ban kiểm tra và chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra).

2.1.2. Tiểu ban tuyên truyền - tổ chức và phục vụ đại hội (07 đồng chí)

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau đại hội); xây dựng đề cương tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của đại hội.

- Hướng dẫn CĐBP tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn Công ty và đại hội công đoàn cấp trên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, các cuộc thi. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, khánh tiết đối với các CĐBP. Kiểm tra các nội dung tuyên truyền, khánh tiết của các CĐBP đảm bảo theo đúng quy định.

- Thực hiện các hình thức tuyên truyền về đại hội theo kế hoạch, biểu dương các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn…

- Phối hợp đưa tin tuyên truyền về đại hội công đoàn trên hệ thống truyền thanh Công ty, trên các trang mạng truyền thông của Công ty; treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền đại hội tại các khu (Văn phòng 1, Văn phòng 2, Câu lạc bộ  Công ty).

- Phối hợp chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất (trang trí hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, thùng phiếu, phương tiện phục vụ kiểm phiếu…) đáp ứng yêu cầu phục vụ quá trình diễn ra đại hội công đoàn cùng cấp.

- Nghiên cứu, đề xuất về số lượng, thành phần đại biểu khách mời, phát hành văn bản triệu tập đại biểu chính thức, giấy mời đại biểu tham dự đại hội.

- Tập hợp, in ấn, chuẩn bị các loại tài liệu phát hành tại đại hội.

- Chuẩn bị công tác phục vụ đại biểu đại hội như chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phương tiện đi lại, công tác y tế.

2.2. Đối với công đoàn bộ phận

- Phân công nhiệm vụ Ban chấp hành, hành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội từ công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến cơ sở vật chất.

- Căn cứ tình hình thực tế đặc thù của đơn vị, tính chất công việc, số lượng đoàn viên công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để rà soát, chỉ đạo kiện toàn số tổ công đoàn cho phù hợp, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

-  Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các tổ công đoàn tổ chức hội nghị đoàn viên, bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; hướng dẫn tham gia thảo luận, lấy ý kiến của đoàn viên, NLĐ vào các văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn bộ phận đối với các công đoàn bộ phận tổ chức đại hội đại biểu.

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG