Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội

 

            1. Cấp Công ty

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công ty và Công đoàn TKV vào nghị quyết đại hội Công đoàn Công ty.

- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Công đoàn TKV.

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Bầu Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn TKV.

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và hoạt động công đoàn.

          2. Cấp tổ công đoàn  

            Tổ chức hội nghị toàn thể để đánh giá kết quả hoạt động của tổ công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết phong trào CNVC và hoạt động của công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bầu đại biểu dự đại hội công đoàn bộ phận theo phân bổ (nếu đơn vị tổ chức đại hội đại biểu). Bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn khóa mới. Giới thiệu, đề cử những đồng chí có tâm huyết, năng lực trình độ để bầu vào BCH Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ mới.

1.3. Cấp công đoàn bộ phận: Có phụ lục hướng dẫn kèm theo.

Thời gian đại hội.

Hội nghị đoàn viên tổ công đoàn: Hoàn thành xong trước 30/10/2022.

Đại hội công đoàn bộ phận: Thời gian 01 buổi, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2022; có lịch tổ chức đại hội kèm theo (tại phụ lục 1 Kế hoạch này).

Đại hội Công đoàn Công ty: Thời gian không quá 2 buổi, hoàn thành xong trước ngày 30/4/2023.

Chỉ định đại hội điểm

- Công đoàn Công ty chỉ định đại hội điểm: Công đoàn bộ phận phân xưởng Vận tải.

- Địa điểm Đại hội: Dự kiến tại Hội trường Văn phòng 1 - Công ty.

- Thời gian Đại hội:  Ngày 01 tháng 11 năm 2022.

- Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải có trách nhiệm báo cáo cấp ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội điểm theo đúng tiến độ và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Các Ban Công đoàn phối hợp cùng công đoàn bộ phận được chỉ định đại hội điểm chuẩn bị các nội dung để tổ chức đại hội; tham mưu mời đại biểu Lãnh đạo Công ty và các công đoàn bộ phận trong Công ty dự, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc tiến độ và tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Công đoàn Công ty.

Báo cáo chính trị và thảo luận tại đại hội

1. Báo cáo chính trị trình đại hội

- Báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đoàn viên, NLĐ động như: việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quy định dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình và thực hiện các chương trình của công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua... Từ đó, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.

- Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2022-2027 đối với công đoàn bộ phận (nhiệm kỳ 2023-2028 đối với công đoàn Công ty) phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy đảng; nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành của công đoàn cấp trên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình đại hội; hoạt động công đoàn cần tập trung vào thực hiện chế độ chính sách, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, việc làm, tiền lương, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời tổ chức có trọng điểm các phong trào thi đua của thợ mỏ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

2. Thảo luận tại đại hội

- Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích.

- Tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ và khuyến khích tranh luận về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.

- Trong trường hợp cần thiết khuyến khích tổ chức đối thoại với chuyên môn đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG