Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)

- Công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp phải thực hiện theo đúng hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nội dung công tác nhân sự đại hội các cấp công đoàn và Kế hoạch hướng dẫn số 225/HD-CĐTKV ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

- Nhân sự BCH công đoàn các cấp phải có cơ cấu số lượng hợp lý, đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa và phát triển, được chuẩn bị theo quy trình dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc. Danh sách giới thiệu vào ban chấp hành phải xin ý kiến và được cấp ủy cùng cấp đồng ý trước khi trình Công đoàn cấp trên phê duyệt. Khi có vướng mắc về công tác nhân sự hoặc có dự kiến thay đổi cán bộ chủ chốt trong ban chấp hành cần báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên.

- Thực hiện dừng việc bổ sung: Ủy viên ban chấp hành CĐBP nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 trước 06 tháng tính đến thời điểm đại hội theo kế hoạch này. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Cấp triệu tập đại hội chỉ xem xét giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (có danh) liên quan đến nhân sự trong trường hợp đơn, thư đó gửi đến trước ngày khai mạc đại hội 15 ngày (đối với cấp công đoàn bộ phận), 25 ngày làm việc (đối với cấp Công ty). Nếu đơn thư liên quan đến nhân sự gửi đến cấp triệu tập đại hội sau thời hạn nêu trên thì chuyển cho ban chấp hành khoá mới xem xét, giải quyết theo quy định.

3.1. Công tác nhân sự ban chấp hành, UBKT công đoàn

3.1.1. Tiêu chuẩn chung

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín và khả năng tập hợp đoàn kết được đông đảo NLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

- Có năng lực tham gia, xây dựng và tổ chức thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và nghiệp vụ công tác công đoàn; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của ban chấp hành.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể và tổ chức giao.

- Có sức khoẻ, đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, không cục bộ, cơ hội, không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng, kiên quyết chống tham nhũng và lãng phí.

3.1.2. Điều kiện nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra

a) Độ tuổi nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra

- Độ tuổi lần đầu tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra: Ít nhất trọn một nhiệm kỳ (60 tháng).

- Độ tuổi tái cử: Ít nhất phải từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên.

* Thời điểm tính tuổi: Cấp công đoàn bộ phận từ tháng 11/2022; cấp Công đoàn Công ty từ tháng 1/2023.

b) Người tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra phải có lý lịch rõ ràng, tự nguyện và có điều kiện tham gia các hoạt động của ban chấp hành.

c) Đối với nhân sự có chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty tham gia lần đầu phải xét đến tiêu chí đã hoàn thành khóa đào tạo cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2021 (hoặc đã đăng ký đào tạo với Công đoàn TKV). Trường hợp chưa qua đào tạo hoặc chưa đăng ký đào tạo phải được xem xét báo cáo Công đoàn TKV.

3.2. Cơ cấu, số lượng ban chấp hành

3.2.1. Về cơ cấu

- Cần đảm bảo cơ cấu đại diện của công đoàn cấp dưới và đoàn viên công đoàn theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng yêu cầu xây dựng phong trào công nhân, công đoàn trong thời gian tới; kịp thời triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn đến đông đảo đoàn viên và người lao động.

- Cần có 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, phát triển, cụ thể: Dưới 40 tuổi phấn đấu đạt 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi đạt 40% - 50%. Phấu đấu tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn đạt khoảng 25%. 

3.2.2. Về số lượng

- Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp do đại hội công đoàn cấp đó quyết định và thực hiện theo hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/2/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của công đoàn cấp trên, quy định như sau:

- Nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Công ty: Không quá 15 uỷ viên; Ban Thường vụ: 5 uỷ viên (không quá 1/3 Ban chấp hành và là số lẻ); Ủy Ban kiểm tra: không quá 05 uỷ viên.

- Đối với công đoàn bộ phận:

+ CĐBP có số lượng từ 300 đoàn viên trở lên: BCH không quá 07 ủy viên.

+ CĐBP có số lượng từ 100 đến dưới 300 đoàn viên: BCH từ 03 đến 05 ủy viên.

+ CĐBP có số lượng từ 30 đến dưới 100 đoàn viên: BCH không quá 03 ủy viên.

+ CĐBP có số lượng từ 10 đến dưới 30 đoàn viên thì bầu chức danh chủ tịch và 01 phó chủ tịch (không bầu ban chấp hành).

+ CĐBP có số lượng dưới 10 đoàn viên thì bầu chức danh chủ tịch, không bầu ban chấp hành.

3.2.3. Trình tự thực hiện quy trình nhân sự và số dư

a) Đối với cấp Công đoàn Công ty quy trình nhân sự đại hội, thực hiện theo phụ lục 02 của Kế hoạch số 385/KH-CĐTKV, ngày 15/8/2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Đối với cấp công đoàn bộ phận: Công đoàn Công ty có hướng dẫn thực hiện riêng.

b) Về số dư: Chuẩn bị đề án nhân sự BCH, BTV, UBKT công đoàn các cấp phải đảm bảo giới thiệu nhân sự có số dư 10% trở lên so với tổng số UV BCH, BTV, UBKT công đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định.

- Nơi có số lượng UV BCH, BTV, UBKT dưới 10 người thì chuẩn bị số dư là 01 người. Trường hợp ở cuối danh sách có dư 02 người trở lên có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa cả 02 người vào danh sách để giới thiệu với đại hội.

- Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư thì tiếp tục giới thiệu cho đến khi đủ số dư theo qui định.

3.2.4. Thực hiện bầu cử trong đại hội

a) Đoàn chủ tịch đại hội báo cáo đề án nhân sự do ban chấp hành khóa đương nhiệm đã chuẩn bị, gồm:

- Phương hướng cấu tạo ban chấp hành (số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu) để đại hội thảo luận, xem xét, thông qua.

- Kết quả quá trình chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu để đại hội tham khảo.

b) Tổ chức thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử ban chấp hành:

- Căn cứ phương án cấu tạo ban chấp hành khoá mới được đại hội thông qua, tham khảo danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu, tiến hành ứng cử, đề cử và thảo luận, thống nhất danh sách ứng cử, đề cử.

- Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện theo quy định của Đảng (đối với đảng viên), Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn việt Nam.

- Trường hợp kết quả thảo luận, danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch không đúng với đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đoàn chủ tịch đại hội kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên để có phương án tiếp theo, trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt và theo cơ cấu.

- Sau khi đại hội bầu được ban chấp hành khóa mới, việc tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất để bầu ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Mục 10 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

- Trường hợp đồng chí được dự kiến giới thiệu bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, không trúng cử ban chấp hành, ban thường vụ hoặc ủy ban kiểm tra cùng cấp thì đoàn chủ tịch đại hội báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thường trực Đảng ủy cùng cấp và Công đoàn cấp trên về phương án giới thiệu nhân sự mới; sau khi có ý kiến chỉ đạo mới tiếp tục tiến hành bầu cử, hoặc đề xuất tạm dừng để tiếp tục chuẩn bị.

4. Hồ sơ nhân sự

- Cấp Công đoàn Công ty: Hồ sơ nhân sự đại hội thực hiện theo phụ lục 3 của Kế hoạch số 385/KH-CĐTKV, ngày 15/8/2022 của Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam.

- Cấp Công đoàn bộ phận gồm: Báo cáo kết quả thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự BCH; Danh sách trích ngang đề án nhân sự BCH: Thực hiện theo hướng dẫn của Công đoàn Công ty.

5. Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên

5.1. Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định, tối đa như sau

a) Đại hội Công đoàn Công ty: 150 đại biểu

- Đại biểu chỉ định, tổng số 8 đại biểu gồm các đồng chí: Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty; Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

- Đại biểu đương nhiên: 14 đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Công ty khóa XXXI.

- Đại biểu bầu: 128 đại biểu.

                           (có số lượng phân bổ kèm theo phụ lục 2 Kế hoạch này).

b) Đại hội công đoàn bộ phận: 

- CĐBP có số lượng đoàn viên < 80 đoàn viên thì tổ chức đại hội toàn thể. Trường hợp địa bàn của đơn vị phân tán, tại một số vị trí sản xuất phải bố trí người trực gác thì có thể tổ chức đại hội đại biểu nhưng số lượng đại biểu triệu tập không nhỏ hơn 2/3 số đoàn viên công đoàn của Công đoàn bộ phận.

- Công đoàn bộ phận có số lượng trên 80 đoàn viên thì tổ chức đại hội đại biểu. Số đại biểu triệu tập tối đa không quá 100 đại biểu, nhưng tối thiểu không dưới 40 đại biểu; riêng Công đoàn bộ phận Phân xưởng Vận tải có số lượng đoàn viên lớn thì số đại biểu triệu tập 120 đại biểu.

 (có số lượng phân bổ kèm theo phụ lục 3 Kế hoạch này).

Tại đại hội công đoàn các cấp được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt; số lượng do đại hội quyết định.

5.2. Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu.

- Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

- Thành phần đại biểu chính thức dự đại hội công đoàn các cấp bao gồm:

+ Đại biểu đương nhiên: UV BCH đương nhiệm

+ Đại biểu bầu: Do công đoàn cấp dưới bầu lên

+ Đại biểu chỉ định: Do BCH cấp triệu tập chỉ định, số lượng không quá 5% tổng số đại biểu chính thức được triệu tập.

* Khách mời: Số lượng không quá 20% tổng số đại biểu chính thức của đại hội.

6. Trình tự nội dung chính của Đại hội công đoàn các cấp được tiến hành theo quy trình như sau:

-  Chào cờ (Quốc ca và Bài hát truyền thống của Công đoàn Việt Nam)

- Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn khai mạc.

- Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.

- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới.

- Thảo luận các văn kiện của đại hội.

- Phát biểu của đại diện công đoàn cấp trên, cấp ủy đảng, chuyên môn.

- Tổ chức bầu cử theo quy định.

- Khen thưởng (nếu có).

- Thông qua nghị quyết đại hội.

- Diễn văn bế mạc.

- Chào cờ.

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG