Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)

Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII;

 

Căn cứ Kế hoạch số 385/ KH - CĐTKV ngày 15/8/2022 của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Thực hiện Nghị quyết số 38-NQ/ĐU, ngày 23/8/2022 của Đảng ủy Công ty về việc “ Tập trung lãnh đạo Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028”;

 Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội công đoàn các cấp trong Công ty có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đối với công đoàn bộ phận là nhiệm kỳ 2022-2027). Quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III; nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của cấp ủy đảng vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, hình thức nhằm tập hợp đoàn kết đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ); xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam vững mạnh.

Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, Ban Chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu Ban Chấp hành ( BCH) Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 (đối với công đoàn bộ phận là nhiệm kỳ 2022-2027) là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, giữ ổn định việc làm và nâng cao thu nhập, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn các cấp trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn; là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 -2028. Trước, trong và sau đại hội, các công đoàn bộ phận cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia; tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Công ty.

Phương châm của Đại hội: “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”.

Theo đó, Công đoàn Công ty sẽ xây dựng Nghị quyết Liên tịch giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc phối hợp tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027, tiến tới đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thành lập các tiểu ban công tác để tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đại hội các công đoàn bộ phận và các tổ giúp việc.

Hướng dẫn các công đoàn bộ phận công tác chuẩn bị đại hội: Nhân sự, quy trình bầu cử tại đại hội và các văn bản khác có liên quan.

Xây dựng lịch thẩm định nhân sự và duyệt các báo cáo đại hội công đoàn bộ phận.

Chỉ đạo các cấp công đoàn trong Công ty phối hợp cùng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác thi đua, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng của đoàn viên, NLĐ.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Công ty hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, quy trình tổ chức đại hội, thẩm định nhân sự; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự được giới thiệu bầu vào ban chấp hành công đoàn các cấp theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Văn phòng Công đoàn theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ đại hội công đoàn bộ phận, hướng dẫn khánh tiết, tổng hợp kết quả để chuẩn y và lưu hồ sơ kết quả đại hội công đoàn bộ phận; xây dựng dự trù kinh phí, các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội.

Xây dựng văn kiện, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội Công đoàn Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các báo cáo trình BTV Đảng bộ Công ty, BTV Công đoàn TKV trước 15 ngày đại hội, gồm: (1) Báo cáo chính trị; (2) Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ; (3) chương trình đại hội; (4) đề án nhân sự đại hội theo hướng dẫn của Công đoàn TKV đã được Đảng ủy Công ty phê duyệt; (5) báo cáo của UBKT; (6) báo cáo tình hình đơn thư, khiếu nại (nếu có).

Kinh phí tổ chức đại hội từ nguồn tài chính Công đoàn Công ty (Thực hiện theo quy định số 5051/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn ngày 04/8/2022 V/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Công đoàn TKV).

+ Đối với Đại hội Công đoàn Công ty: Ban Thường vụ Công đoàn Công ty xây dựng dự toán báo cáo Công đoàn TKV duyệt để triển khai thực hiện.

+ Đối với đại hội các công đoàn bộ phận: Công đoàn Công ty chi kinh phí hỗ trợ trang khánh tiết: 1.500.000 đồng/đơn vị; nước uống: 10.000 đồng/đại biểu; chi quà (bằng tiền) mức 300.000 đồng/đại biểu (cả đại biểu dự chỉ đạo và đại biểu dự đại hội của CĐBP đơn vị).

 + Chi kinh phí tổ chức đại hội điểm công đoàn bộ phận (có dự toán riêng).

 + Chi kinh phí hỗ trợ hội nghị tổ công đoàn các đơn vị, mức 100.000 đồng/người.

- Đề nghị Giám đốc Công ty hỗ trợ kinh phí chi ăn cho đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công ty và đại hội các công đoàn bộ phận (theo mức quy định của Công ty).

Công đoàn bộ phận các đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ tại đơn vị bằng nhiều hình thức để phổ biến các nội dung công văn, chỉ thị, nghị quyết, thông tin công đoàn về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo cấp ủy, đề nghị chuyên môn đơn vị hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức hội nghị đoàn viên tổ công đoàn và đại hội công đoàn bộ phận, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian và theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội; báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo nhân sự nhiệm kỳ 2022 - 2027 (theo mẫu), xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và trình Ban thường vụ Công đoàn Công ty duyệt. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/10/2022.

Các đơn vị đăng ký: Địa điểm, thời gian, số lượng người ăn cho Văn phòng Công đoàn Công ty trước 5 ngày để phối hợp báo ăn cho các đại biểu dự đại hội.

Hồ sơ sau đại hội: Chậm nhất sau 5 ngày, các công đoàn bộ phận báo cáo hồ sơ đại hội về Công đoàn Công ty.

Căn cứ kế hoạch, yêu cầu các công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, các công đoàn bộ báo cáo kịp thời về Thường trực Công đoàn Công ty xem xét giải quyết./.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG