Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp

Về cơ cấu

Ban chấp hành công đoàn các cấp cần đảm bảo cơ cấu đại diện của công đoàn cấp dưới và đoàn viên công đoàn theo các lĩnh vực, địa bàn, để đáp ứng yêu cầu xây dựng phong trào công nhân, công đoàn trong thời gian tới; kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức công đoàn đến đông đảo đoàn viên, NLĐ. Công tác chuẩn bị nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng ủy viên ban chấp hành.

Ban chấp hành công đoàn các cấp cần có 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, phát triển, bao gồm: dưới 40 tuổi phấn đấu đạt 10% trở lên, từ 40 đến 50 tuổi đạt 40% - 50%. Phấu đấu tỉ lệ nữ tham gia ban chấp hành đạt khoảng 20% đối với các đơn vị khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên; đạt khoảng 30% đối với các đơn vị khối sàng tuyển, kho vận, phục vụ, phụ trợ; coi trọng cơ cấu đoàn viên ưu tú trực tiếp sản xuất.

Về số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra:

Số lượng ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp do đại hội công đoàn cấp đó quyết định và thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam như sau:

 • Công đoàn cơ sở dưới 30 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 03 người; cử 01 ủy viên BCH làm công tác kiểm tra công đoàn;
 • Công đoàn cơ sở từ 30 đến dưới 150 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 07 người; số lượng ủy viên UBKT là 03 người;
 • Công đoàn cơ sở từ 150 đến dưới 500 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 11 người; số lượng ủy viên UBKT là 03 người;
 • Công đoàn cơ sở từ 500 đến dưới 1.000 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 13 người; số lượng ủy viên UBKT là 03 người;
 • Công đoàn cơ sở từ 1.000 đến dưới 3.000 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 15 người; số lượng ủy viên UBKT là 03 người;
 • Công đoàn cơ sở từ 3.000 đến dưới 15.000 đoàn viên: số lượng ủy viên BCH là 19 người; số lượng ủy viên UBKT là 05 người;
 • Công đoàn cấp trên cơ sở: số lượng ủy viên BCH là 15 người; số lượng ủy viên UBKT là 05 người;
 • Công đoàn Than -  Khoáng sản Việt Nam: số lượng ủy viên BCH là 35 người; số lượng ủy viên UBKT là 07 người;

 

 

Lưu ý: Ban Chấp hành có số lượng 09 đồng chí trở lên, được bầu ban thường vụ. Số lượng ủy viên ban thường vụ không quá 1/3 ban chấp hành và là số lẻ.

 • Trường hợp nơi nào chưa chuẩn bị nhân sự đủ cơ cấu theo quy định, thì tiến hành bầu cử ban chấp hành với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ để đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, nhưng số lượng ít hơn không quá 10% tổng số ban chấp hành (VD: Ban chấp hành công đoàn có số lượng được phê duyệt 19 ủy viên, nếu bầu ít hơn phải là 17 người, khuyết tối đa 02 người sẽ b sung trong nhiệm kỳ).
 • Các cấp công đoàn khi xây dựng đề án nhân sự cần xem xét kỹ đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong thời gian tới để nâng cao chất lượng chuẩn bị nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.

Trình tự thực hiện quy trình nhân sự và s

 1. Về trình tự thực hiện quy trình: Thực hiện quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra trước; sau khi xác định số lượng các đồng chí tái cử đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, sau đó tiếp tục trên cơ sở đó thực hiện việc giới thiệu nhân sự đối vói các đồng chí lần đầu tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra và các chức danh trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra.
 2. Về số dư: Chuẩn bị đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cơ sở phải đảm bảo giới thiệu số lượng nhân sự có số dư 10-15% so với tổng số ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
 • Nơi có số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra dưới 10 người thì chuẩn bị số dư là 01 người. Trường hợp ở cuối danh sách giới thiệu có số dư 02 người trở lên cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa cả vào danh sách để giới thiệu với đại hội.
 • Nếu kết quả giới thiệu chưa đạt tỷ lệ số dư, thì tiếp tục quy trình giới thiệu cho đến khi bảo đảm số dư theo quy định.

Thực hiện bầu cử trong đại hội

 1. Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo đề án nhân sự do ban chấp hành khóa đương nhiệm đã chuẩn bị, gồm:
 • Phương hướng cấu tạo ban chấp hành (số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu) để đại hội thảo luận, xem xét, thông qua.
 • Kết quả quá trình chuẩn bị nhân sự ban chấp hành và danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu để đại hội tham khảo.
 1. Tổ chức thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử ban chấp hành:
 • Căn cứ phương án cấu tạo ban chấp hành khoá mới được đại hội thông qua, tham khảo danh sách nhân sự do ban chấp hành đương nhiệm giới thiệu, tiến hành ứng cử, đề cử và thảo luận, thống nhất danh sách ứng cử, đề cử.
 • Việc ứng cử, đề cử trong đại hội thực hiện theo quy định của Đảng (đối với đảng viên), Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn việt Nam.
 • Trường hợp kết quả thảo luận, danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch không đúng với đề án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì đoàn chủ tịch đại hội kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và công đoàn cấp trên để có phương án tiếp theo, trước khi tiến hành bầu cử. Danh sách bầu cử đã được đại hội biểu quyết thông qua xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt cho toàn danh sách và theo cơ cấu.
 • Sau khi đại hội bầu được ban chấp hành khóa mới, việc tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ nhất để bầu ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và Mục 10 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ, ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.
 • Trường hợp đồng chí được dự kiến giới thiệu bầu chức danh chú tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, không trúng cử ban chấp hành, ban thường vụ hoặc ủy ban kiểm tra cùng cấp thì đoàn chủ tịch đại hội báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của công đoàn cấp trên về phương án giới thiệu nhân sự mới; sau khi có ý kiến chỉ đạo mới tiếp tục tiến hành bầu cử, hoặc đề xuất tạm dừng để tiếp tục chuẩn bị.

Hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự đại hội công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở thực hiện theo Phụ lục 3, trong đó, yêu cầu nhân sự kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung nêu tại các mục và phải được cấp có thẩm quyền xác nhận (hoặc chứng thực) theo quy định.

Số lượng đại biểu đại hội và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên

Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội quyết định, tối đa như sau:

(a) Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận có từ 200 đoàn viên trở lên tổ chức đại hội đại biểu, số lượng đại biểu chính thức không quá 150 đại biểu; nơi có từ 5.000 đoàn viên trở lên không quá 200 đại biểu.

(b) Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở không quá 200 đại biểu.

Ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập đại hội không triệu tập số lượng đại biểu chính thức thấp hơn một phần hai (1/2) số lượng đại biểu nêu tại điểm a, b, c của mục này. Trường hợp cần tăng thêm số lượng đại biểu chính thức vượt quá số lượng nêu trên thì phải được công đoàn cấp trên trực tiếp xem xét đồng ý, nhưng không vượt quá 10%.

Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu

 • Công tác bầu cử đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư cách đại biểu thực hiện theo, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 03/HD- TLĐ, ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định khác có liên quan.
 • Thành phần đại biểu chính thức đại hội bao gồm: Đại biểu bầu, đại biểu đương nhiên, đại biểu chỉ định, cụ thể như sau:

+ Đại biểu đương nhiên: Các ủy viên đương nhiệm của ban chấp hành cấp triệu tập đại hội.

+ Đại biểu bầu: Do công đoàn cấp dưới bầu lên theo số lượng phân bổ của ban chấp hành cấp triệu tập đại hội.

+ Đại biểu chỉ định: Đại biểu do ban chấp hành cấp triệu tập đại hội chỉ định với số lượng không quá 3% tổng số đại biểu chính thức được triệu tập.

Một số vấn đề cần lưu ý khi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên:

 • Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên được bầu theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.
 • Phải là những cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cho trí tuệ của tập thể đoàn viên, CNVCLĐ; có khả năng lĩnh hội, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của đại hội.
 • Cần có cơ cấu hợp lý theo đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, chú ý các đại biểu là công nhân lao động trực tiếp, đại biểu là nữ.
 • Những nơi có công đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp và công đoàn cấp trên chỉ đạo phối hợp, thì được bầu 2 đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên theo phân bổ.

Đại biểu khách mời

Số lượng đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội, trường hợp đại biểu khách mời vượt quá số lượng quy định thì phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp.

Kinh phí tổ chức đại hội.

 • Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp cân đối trong dự toán tài chính công đoàn của năm chuẩn bị và trong năm diễn ra đại hội; trường hợp thiếu được sử dụng nguồn quỹ hoạt động chi thường xuyên của đơn vị (Tài khoản 43163) và nguồn kinh phí hỗ trợ của cấp ủy, chuyên môn cùng cấp và công đoàn cấp trên (nếu có).
 • Chế độ chi cho đại hội công đoàn các cấp thực hiện theo quy định số 5051/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn, ngày 04/8/2022 và hướng dẫn của Công đoàn TKV.

Ban chấp hành công đoàn các cấp có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức đại hội theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn và kế hoạch này của Công đoàn TKV.

Để đại hội được thực hiện có chất lượng, đúng thời gian quy định, công đoàn các cấp cần khẩn trương báo cáo cấp ủy cùng cấp và xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức đại hội cấp dưới và cấp mình. Xây dựng nghị quyết liên tịch với cơ quan chuyên môn để phối hợp, tạo điều kiện cho việc tổ chức đại hội và tham gia trả lời các kiến nghị, chất vấn của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp.

 • Trước khi tiến hành đại hội phải được công đoàn cấp trên trực tiếp, cấp ủy cùng cấp duyệt hồ sơ và công tác chuẩn bị đại hội trước ít nhất 15 ngày, bao gồm: (1) Báo cáo của BCH; (2) Báo cáo của UBKT; (3) Báo cáo kim điểm của BCH; (4) Chương trình đại hội; (5) Đề án nhân sự đại hội theo hướng dn ca Công đoàn TKV đã được cấp ủy đảng thẩm định; (6) Báo cáo tình hình đơn thư, khiếu nại (nếu có).
 • Ban Tổ chức - Kiểm tra chủ trì phối hợp với Văn phòng và các Ban của Công đoàn TKV theo chức năng của mình hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị, tiến hành đại hội công đoàn các cấp, tổng hợp báo cáo Ban thường vụ Công đoàn TKV.
 • Căn cứ vào kế hoạch này, công đoàn các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo cụ thể quá trình chuẩn bị đại hội tại cơ sở và phản ảnh kịp thời những khó khăn vướng mắc (nếu có) về Thường trực Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Ban tổ chức - Kiểm tra) để theo dõi, xem xét giải quyết.              Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
  KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
  Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
  Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG