Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Thực hiện Chỉ thị số 44-CT/ĐU, ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III; nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Tống Liên đoàn Lao động Việt Nam và của cấp ủy đảng vào nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt động của tố chức công đoàn; đối mới nội dung, hình thức nhằm tập hợp đoàn kết đông đảo đoàn viên, người lao động (NLĐ); xây dựng đội ngũ công nhân ngành Than - Khoáng sản Việt Nam vững mạnh.

Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tố chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc, giữ ổn định việc làm và nâng cao thu nhập, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn các cấp trong tình hình mới; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn, là bước chuẩn bị quan trọng để tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trước, trong và sau đại hội, các đơn vị cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Phương châm của đại hội: Dân chủ - Đoàn kết - Đi mới - Phát triển ”

 1. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI GIAN ĐẠI HỘI
 1. Nội dung đại hội công đoàn các cấp
 • Thảo luận; thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ. Cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên vào nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình.
 • Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.
 • Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
 • Bầu ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên (riêng bầu đại biu đi dự Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI sẽ có thông báo sau).
 • Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và hoạt động công đoàn.
 1. Thòi gian và phương thức đại hội.

Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI được tiến hành trong năm 2023, cụ thể:

Đại hội công đoàn cấp bộ phận được tổ chức và hoàn thành trước 31/12/2022; thời gian đại hội 01 buổi.

Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn hành trước 30/4/2023; thời gian đại hội không quá 02 buổi; có lịch tổ chức đại hội kèm theo.

Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 30/6/2023; thời gian đại hội không quá 03 buổi; có lịch tổ chức đại hội kèm theo.

Trường hợp đặc biệt do Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) quyết định trên cơ sở báo cáo của công đoàn các Tổng công ty, công ty và đơn vị trực thuộc và sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và xong trước 30/7/2023; thời gian đại hội không quá 04 buổi.

Căn cứ vào thời gian nêu trên; Công đoàn các đơn vị xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn các cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

 1. Chỉ định đại hội điểm

Công đoàn TKV chỉ định các đơn vị tổ chức đại hội điểm theo từng khu vực như sau:

Khu vực Cẩm Phả: Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy.

Khu vực Hạ Long: Công đoàn Công ty Cổ phần than Hà Lầm.

Khu vực Uông Bí - Đông Triều: Công đoàn Công ty Than Mạo Khê.

Khu vực ngoài Quảng Ninh: Công đoàn Tổng Công ty Điện lực.

Các đơn vị được chỉ định đại hội điểm có trách nhiệm báo cáo cấp ủy đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội điểm sớm và mời các đơn vị trong vùng về dự đại hội để có cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo đối với các đơn vị theo kế hoạch này và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban Tổ chức - Kiểm tra, Văn phòng, các ban Công đoàn TKV có trách nhiệm phối hợp cùng các đơn vị được chỉ định đại hội điểm thực hiện, chuẩn bị và tổ chức đại hội; tham mưu, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng tiến độ và tập hợp, báo cáo kịp thời với Ban thường vụ Công đoàn TKV.

 1. Báo cáo chính trị và thảo luận tại đại hội
 • Báo cáo trình đại hội phải đánh giá đúng, thẳng thắn, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn; vai trò, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến đoàn viên, NLĐ như: việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quy chế dân chủ cơ sở, kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình và thực hiện các chương trình của công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ qua... Từ đó, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra bài học kinh nghiệm để nhiệm kỳ mới thực hiện tốt hơn.
 • Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 phải bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết của cấp ủy đảng; nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Ban chấp hành của công đoàn cấp trên. Trong đó, nghiên cứu xây dựng các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ để trình đại hội; hoạt động công đoàn cần tập trung vào thực hiện chế độ chính sách, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, việc làm, tiền lương, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ; đồng thời tổ chức có trọng điểm các phong trào thi đua của thợ mỏ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; báo cáo tổng kết phải có các phụ lục về số liệu để minh hoạ.
 • Tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong tình hình mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn, các chương trình đột phá, chương trình hành động mang tính nhiệm kỳ ở đơn vị; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tham luận tại đại hội cần tham gia trực tiếp, bổ sung các vấn đề cụ thể vào các văn kiện đại hội, tránh việc báo cáo thành tích.
 • Tăng cường thảo luận nhóm, thảo luận tổ và khuyến khích tranh luận về những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau.
 • Trong trường hợp cần thiết khuyến khích tổ chức đối thoại với chuyên môn đồng cấp về những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.         Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG