Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, việc ký kết tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc CNH-HĐH đất nước cùng nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Đó vừa là thời cơ, đồng thời cũng là những thách thức đối với phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

 

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ và phát triển trong Công ty và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam.

 Để thực hiện tốt Chỉ thị số 13 CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỷ 2023 – 2028; Chỉ thị số 44 -CT/ ĐỦ, ngày 22/7/2022 công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023-2028. Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỷ 2022 2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỷ 2023-2028.

Cụ thể, về quan điểm chỉ đạo, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn đoàn các cấp trong Công ty tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo đúng điều lệ, qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kế hoạch của Công đoàn TKV và nghị quyết của Đảng bộ Công ty. Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXI. Đại hội công đoàn các cấp trong Công ty phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; phát huy vai trò, quyền của đoàn viên công đoàn; phù hợp với tình hình thực tế săn xuất kinh doanh của các đơn vị và Công ty; thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, Là tiền để quan trọng tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023-2028.

Đại hội phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển trong các Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết; xây dựng quan hệ lao động hải hòa, ổn định tiến bộ; vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty và Tập đoàn. Đóng góp tích cực vào việc xây dựng Công đoàn TKV và Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Thông qua đại hội để kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào và hoạt động công đoản. Khơi dậy và phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân vùng mỏ, truyền thống anh hùng của Công ty trong CNVCLĐ; phát huy trí tuệ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người lao động trong hoạt động công đoàn; tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty và TKV trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.Tạo nền tàng vững chắc để xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh toàn diện; cỏ năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ mới; là cơ sở chính trị- xã hội vững chắc của Đảng bộ Công ty; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, cơ quan chuyên môn với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động tại Công ty; góp phần xây dựng đơn vị, Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững, xây dựng Công đoàn TKV và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn đồng cấp chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội; báo cáo tổng kết cần đánh giả đầy đủ, đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở mỗi cấp trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò và những đóng góp của tổ chức công đoàn với đơn vị, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, phân tích sâu sắc nguyên nhẫn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự bảo tình hình, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, thiết thực và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tinh khoa học, thiết thực và phù hợp hình nhiệm vụ của đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành công đoàn khóa mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể của Ban chấp hành công đoàn và đoàn viên, người lao động, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính liên thông, tính kế thừa và phát triển; thực hiện đúng quy trình nhân sự và sử dụng hiệu quả nguồn nhân sự được quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm công tác cán bộ, tạo điều kiện bố trí công tác cản bộ phù hợp; hỗ trợ cơ sở vật chất, nhận lực phục vụ đại hội công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm nhận các công trình trong sản xuất kinh doanh; năng cao chất lượng chương trinh phúc lợi đoàn viên, cụ thể hóa việc thực hiện các hoạt động gắn với lợi ích vật chất, tinh thần. Biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và toàn Tập đoàn.

Việc tổ chức đại hội phải được chuẩn bị chu đáo theo tính thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Đại hội công đoàn các cấp trong Công ty được tiến hành trong năm 2022 và năm 2023, cụ thể: Hội nghị đoàn viên tổ công đoàn hoàn thành xong trước 30/10/2022. Đại hội công đoàn cấp bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thành xong trước 30/11/2022. Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành trước 30/4/2023.

Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tham gia chương trình Tết thợ mỏ năm 2024
  Công đoàn TKV tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2024” cho người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông đồng hành cùng chuyên môn vì người lao động, vì sự phát triển của Công ty
  Năm 2023, một năm thành công của Công đoàn Công ty tuyển than Cửa Ông
  PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII
  Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 01 đến ngày 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.095 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố, các đảng ủy, tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn.
  “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”
  Công đoàn TKV hướng dẫn đánh giá chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn và công tác thi đua khen thưởng năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thực hiện hiệu quả chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.
  Gắn kết người lao động Tuyển than Cửa Ông
  Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Tiếp nhận đăng ký tham gia giai đoạn 2 - Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lưực quốc gia về tăng trưỏng xanh giai đoạn 2021 - 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 - Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2023
  Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
  Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
  Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
  Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
  Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG