Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, việc ký kết tham gia thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nước ta tiếp tục đẩy mạnh công cuộc CNH-HĐH đất nước cùng nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. Đó vừa là thời cơ, đồng thời cũng là những thách thức đối với phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

 

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023 2028. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò của tổ chức công đoàn để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động Tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ và phát triển trong Công ty và các đơn vị trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam.

 Để thực hiện tốt Chỉ thị số 13 CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỷ 2023 – 2028; Chỉ thị số 44 -CT/ ĐỦ, ngày 22/7/2022 công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023-2028. Căn cứ điều kiện thực tế của Công ty, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty ban hành Nghị quyết về tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận, nhiệm kỷ 2022 2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỷ 2023-2028.

Cụ thể, về quan điểm chỉ đạo, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn đoàn các cấp trong Công ty tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 phải đảm bảo đúng điều lệ, qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Kế hoạch của Công đoàn TKV và nghị quyết của Đảng bộ Công ty. Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXI. Đại hội công đoàn các cấp trong Công ty phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ; phát huy vai trò, quyền của đoàn viên công đoàn; phù hợp với tình hình thực tế săn xuất kinh doanh của các đơn vị và Công ty; thích ứng với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, Là tiền để quan trọng tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỷ 2023-2028.

Đại hội phải bảo đảm tính kế thừa và phát triển trong các Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết; xây dựng quan hệ lao động hải hòa, ổn định tiến bộ; vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty và Tập đoàn. Đóng góp tích cực vào việc xây dựng Công đoàn TKV và Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Thông qua đại hội để kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào và hoạt động công đoản. Khơi dậy và phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của giai cấp công nhân vùng mỏ, truyền thống anh hùng của Công ty trong CNVCLĐ; phát huy trí tuệ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người lao động trong hoạt động công đoàn; tạo động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty và TKV trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.Tạo nền tàng vững chắc để xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh toàn diện; cỏ năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ mới; là cơ sở chính trị- xã hội vững chắc của Đảng bộ Công ty; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, cơ quan chuyên môn với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động tại Công ty; góp phần xây dựng đơn vị, Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững, xây dựng Công đoàn TKV và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo Ban Chấp hành công đoàn đồng cấp chuẩn bị tốt các văn kiện trình đại hội; báo cáo tổng kết cần đánh giả đầy đủ, đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ở mỗi cấp trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò và những đóng góp của tổ chức công đoàn với đơn vị, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, phân tích sâu sắc nguyên nhẫn và rút ra bài học kinh nghiệm. Dự bảo tình hình, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, thiết thực và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tinh khoa học, thiết thực và phù hợp hình nhiệm vụ của đơn vị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành công đoàn khóa mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể của Ban chấp hành công đoàn và đoàn viên, người lao động, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, số lượng, cơ cấu hợp lý, có tính liên thông, tính kế thừa và phát triển; thực hiện đúng quy trình nhân sự và sử dụng hiệu quả nguồn nhân sự được quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm công tác cán bộ, tạo điều kiện bố trí công tác cản bộ phù hợp; hỗ trợ cơ sở vật chất, nhận lực phục vụ đại hội công đoàn các cấp.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm nhận các công trình trong sản xuất kinh doanh; năng cao chất lượng chương trinh phúc lợi đoàn viên, cụ thể hóa việc thực hiện các hoạt động gắn với lợi ích vật chất, tinh thần. Biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và toàn Tập đoàn.

Việc tổ chức đại hội phải được chuẩn bị chu đáo theo tính thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Đại hội công đoàn các cấp trong Công ty được tiến hành trong năm 2022 và năm 2023, cụ thể: Hội nghị đoàn viên tổ công đoàn hoàn thành xong trước 30/10/2022. Đại hội công đoàn cấp bộ phận nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thành xong trước 30/11/2022. Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành trước 30/4/2023.

Phan Thủy (TTVH)

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Nhiệm kỳ 2023-2028
  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”
  Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Cẩm Thúy)
  Chuẩn bị nhân sự và thực hiện quy trình bầu cử trong đại hội công đoàn bộ phận (Cẩm Thúy)
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG