Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện kế hoạch số 800 ngày 25/7/2017 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV, trong 02 ngày từ 7 – 8/8, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ đảng viên trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã truyền đạt đến CBCNV Công ty những vấn đề cơ bản, nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng như: Lý do ban hành các Nghị quyết; những nội dung cơ bản và những nội dung mới được thông qua; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Minh Thiều nhấn mạnh: “Trọng tâm của các Nghị quyết là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cơ cấu lại DNNN, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…”

Sau Hội nghị học tập, cấp uỷ các Chi bộ, ĐBBP và toàn thể cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch để cụ thể hoá chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Công ty ở đơn vị cho phù hợp; cấp uỷ các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên quần chúng ở đơn vị để sớm đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào thực tế; nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận quyết tâm cao của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Thông qua việc học tập, quán triệt nghị quyết lần này sẽ giúp cho các cán bộ đảng viên Công ty hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, giữ vững quốc phòng - an ninh, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến toàn thể CBCNV trong Công ty./.

                           Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2017
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy định 76 của Bộ Chính trị Khóa VIII
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Học tập gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Sức lan toả cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP, LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông chú trọng công tác xây dựng đảng
  Tuyển than Cửa Ông: Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG