Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)

Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa XII, về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Nghị quyết 16) và Chương trình hành động số 01/CTr-ĐCT, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết 16, Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 16 với các nội dung sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16 của Tổng Liên đoàn, cụ thể hóa các nội dung về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Việc tổ chức triển khai phải đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, tạo bước chuyển biến trong toàn hệ thống Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Các nội dung cần triển khai như sau:

 1. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 1. Công đoàn trực thuộc chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 16/NQ-BCH. Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động về vai trò và sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức công đoàn. Chủ động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 16/NQ-BCLI.
 2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 3. Triển khai công tác thi đua khen thưởng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn.
 1. Đổi mới về tổ chức, quản lý, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Triển khai các kênh tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách... nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn. Công đoàn trực thuộc phân công một cán bộ có năng lực theo dõi, tham mưu công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

 1. Thúc đẩy sự tham gia của các cấp công đoàn và người lao động trong phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 • Tạo môi trường để cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 • Mở rộng nội dung và quy mô đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo ” ; phong trào “Thợ mỏ sáng tạo” ; phong trào “Cơ giới hóa - Tự động hóa - Tin học hóa ” ; triển khai ứng dụng “công nghệ số hóa, chuyn đi số” trong toàn hệ thống Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, năng suất lao động của công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị.
 • Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động và người có thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 1. Tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 • Tăng mức đầu tư cho các đề tài có tính ứng dụng cao, đề tài nghiên cứu chuyên sâu về công nhân, lao động và công đoàn. Sử dụng, khai thác và phân phối hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.
 • Khuyến khích xã hội hóa nguồn lực tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 • Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Công đoàn TKV giao cho Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động - Công đoàn TKV phối hợp với Văn phòng, các Ban của Công đoàn TKV tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn TKV theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Công đoàn trực thuộc chủ động quán triệt, phổ biến Nghị quyết, xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Phân công bộ phận hoặc cán bộ theo dõi, quản lý công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Chỉ đạo công đoàn các cấp tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác, năng suất lao động của đoàn viên và người lao động.

Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, các công đoàn trực thuộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của đơn vị mình về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động).

 

 Các tin liên quan:
  Công tác chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn nội dung, phương thức, thời gian, báo cáo và thảo luận tại đại hội (Cẩm Thúy) Nội dung Đại hội
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Cẩm Thúy)
  Cơ cấu, số lượng ban chấp hành công đoàn các cấp
  Hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
  Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn tháng 8/2022
  Tập trung lãnh đạo Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỷ 2022-2027 và Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023-2028 Phan Thủy (TTVH)
  “Mái ấm công đoàn” - Chia sẻ niềm vui đến người lao động
  Nội dung thực hiện Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Hiệu quả của Đề án hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình (Cẩm Thúy)
  Lựa chọn nữ CNLĐ khó khăn để thực hiện Đề án “Hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn phát triển kinh tế gia đình” (Cẩm Thúy)
  V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” (Cẩm Thúy)
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đối mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Bộ phận Tuyển than 2, Trao thưởng phong trào “ Bố mẹ lao động giỏi- con chăm ngoan học giỏi” năm học 2021-2022!
  CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thử VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Hoài Thương)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tô chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thưong binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông coi trọng công tác phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”
  Công đoàn Công ty TTCO: Phương hướng nhiệm vụ quý III,6 tháng cuối năm 2022
  Thư cảm ơn của Ban chỉ đạo Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”
  Công đoàn “vì người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” (Cẩm Thúy)
  Kết quả phong trào CNVC - hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG