Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)

Tháng 7 năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên để; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Cán bộ, đảng viên, công nhân thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua chảo mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty duy trì tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Nghị quyết đề ra.

 

Cán bộ, đảng viên, công nhân chức, người lao động Công ty tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử, chính trị Chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 01/7, 26 năm ngày thành lập Đảng ủy Than Quảng Ninh 13/7 và 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Tháng thi đua cao điểm về công tác AT, VSLĐ Tháng 7/2022; kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.... qua đó tác động tích cực, lao động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ Công ty tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả và thực hiện nhiệm vụ kép "tổ chức SXKD và phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả". Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy TKV và Đảng ủy Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2022, giai đoạn 2020 - 2025; tăng cường công tác quản trị chi phí. Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TƯ chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Đảng ủy TKV; kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025;

Đối với, công tác tư tưởng, chính trị: Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chi thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh thực hiện các kết luận, quy định Hội nghị TW4 (khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chính đốn đảng theo kết luận số 21, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, 110 năm ngày sinh đồng chí Võ Chí Công và kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý chấn chính hoạt động của trang thông tin, bản tin nội bộ, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên tích cực tham gia Giải Búa liềm vàng năm 2022; tham gia cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022, cuộc thi tìm hiểu quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, NLĐ không chủ quan, lơ là, không hoang mang đối với những biểu hiện của Covid kéo dài, hậu Covid, những biển chủng mới của Covid-19 và tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của các cấp về phòng, chống dịch, quy định 5K,...; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phi, tiêu cực.

Chỉ đạo các Chi bộ tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình "Môi trường làm việc xanh - không khỏi thuốc lá", thực hiện các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình điển hình "Dân vận khéo" đã đăng ký năm 2022.

Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị diễn ra trong Quý III/2022.

Thực hiện đúng quy chế, quy trình bổ nhiệm cán bộ, Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ; các đồng chí cán bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí về Đảng ủy TKV đúng thời gian quy định.

Quản lý tốt đáng viên, chuyển sinh hoạt đảng kịp thời. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức 05 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng nội bộ 05 đồng chí, ra quyết định miễn sinh hoạt Đảng cho 04 đồng chi nghỉ công tác chờ hưu. Phối hợp quản lý đang viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dần nơi cư trú, thông bảo 05 đảng viên không còn sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty với tổ chức Đăng nơi cư trú đúng quy định. Hiện nay Đảng bộ có 861 đảng viên sinh hoạt tại 22 Chỉ hộ.

Trong công tác kiểm tra giảm sát, Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai quy định 22-QĐ/TW và Nghị quyết của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; quy định 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và và thi hành kỷ luật Đảng, quy định số 69-QĐ, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kế hoạch số 699-KH/ĐU, ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công ty triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khối "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối DNTW" theo kế hoạch 729-KH/ĐU, ngày 09/5/2022 của Đảng ủy TKV.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022 của BCH Đảng bộ Công ty; về triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Chỉ đạo các Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2022, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phi.

Tăng cường giám sát các Chi bộ, đảng viên thực hiện khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra trong kết luận kiểm tra việc quản lý, thực hiện công tác thuê ngoài; giám sát nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ.

Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở lại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong Công ty. Triển khai thực hiện hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở theo chỉ đạo của Đảng ủy TKV.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV về những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tăng cường thực hiện nghiêm các văn bản chỉ thị của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phi, phối hợp chăm lo việc làm, ổn định thu nhập, đời sống của CBCNV. Vận động CBCNV thực hiện tốt công tác An toàn An ninh, chấp hành nghiệm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc ra vào các cổng trạm. Cụ thể:

Công đoàn Công ty: Phối hợp chăm lo năng cao đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo chất lượng ăn ca, ăn định lượng, AT-VSTP. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng ăn ca. Phát động và phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác AT, VSLĐ - Tháng 7 năm 2022, chào mừng kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Công đoàn TKV 01/7 và 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. Tiếp tục triển khai KHLT về quý cao điểm Công đoàn tăng cường phối hợp kiểm tra công tác AT, VSLĐ, ANTQ Qúy III/2022.

Đoàn TN Công ty tổ chức các hoạt động đo Đoàn Đoàn cấp trên phát động, tăng cường tổ chức các hoạt động tình nguyên tại chỗ, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy có hiệu quả các mô hình Thanh niên tham gia quản lý và phong trào "Sáng tạo trẻ". Triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch TNTN Hè, các công trình thanh niên đăng ký đảm nhận. Tuyên truyền vận động ĐVTN tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng", cuộc thi Olympic Tiếng Anh năm 2022; thực hiện các chương trình phần mềm quản lý của Công ty

Hội CCB Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", hưởng ứng phong trào thì đua "phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ". Tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bản nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Trong công tác quản lý, điều hành: Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD được Tập đoàn giaoTăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ. Duy trì có hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền sản xuất của Công ty và phối hợp với các mỏ vùng Cầm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, bố trí thiết bị và cân đối lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy hết công suất thiết bị, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong từng kỳ tác nghiệp. Triển khai phương án tổ chức sản xuất, bố trí lao động linh hoạt giữa các đơn vị nhằm điều hòa sản lượng, đảm bảo ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động. Cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu, cấp than cho nhiệt điện, quy hoạch hệ thống kho phủ hợp với sản xuất và tiêu thụ. Chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tinh hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới. Củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý III/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phủ hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001- 2015.

Tăng cường công tác quản trị chi phí và các chi phí sản xuất, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, đảm bảo tiết kiệm chi phí, trong tháng toàn Công ty tiết kiệm được 340 triệu đồng không có đơn vị bị bội chi. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phi tổng thể giai đoạn 2021 - 2025 đã xây dựng. Quan tâm chăm lo sức khoẻ cho CBCNV.

Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với lực lượng an ninh trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả tăng cường quản lý mặt bằng, các khu vực giáp ranh, trọng tâm là tuyến giáp biển hồ GAP, khu vực bốc than nhập khẩu, PX Tuyển than 4, tuyến vận chuyển đá thải vào mỏ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản trước, trong các ngày Lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, TKV. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác PCCC trong mùa nắng, nóng năm 2022.  Các đơn vị trong toàn Công ty tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2022 đảm bảo hiệu quả và phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Phan Thủy-TTVH) 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
  Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
  Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
  Đại hội chi bộ Khối Nghiệp vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp (Cẩm Thúy)
  ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2022-2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý VI năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
  Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội chi bộ Trung tâm TTVH nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp Phan Thuỷ (TTVH)
  Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8 của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG