Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hoạt động kiểm tra, giám sát của Công đoàn TKV 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Cẩm Thúy)

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện chương trình công tác năm 2022 đã được Ban chấp hành Công đoàn TKV thông qua. Ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

  1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Sáu tháng đầu năm 2022, tình dịch bệnh Covid 19, thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt chiến tranh giữa Nga và Ucraina vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã ảnh hưởng đến đòi sống, kinh tế, xã hội, đặc biệt kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn tại các đơn vị đến Tập đoàn, do vừa tập trung đẩy mạnh sản xuất để đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch, việc làm, tiền lương cho người lao động (NLĐ), vừa phải đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh, khắc phục khó khăn do thời tiết, giá cả đầu vào tăng cao tác động và chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.

Hoạt động kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào công tác giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, của Tập đoàn về công tác phòng chống dịch bệnh cho NLĐ, tham gia xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ; triển khai các gói hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, chăm lo tết nguyên đán Nhâm Dần cho đoàn viên, NLĐ. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trực thuộc đã thực hiện 151 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, trong đó ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành 05 cuộc, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở tiến hành 143 cuộc, ủy ban kiểm tra Công đoàn TKV thực hiện 03 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: (1) Hoạt động công đoàn tại Công đoàn TKV và các đơn vị đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, linh hoạt triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, phù hơp với chủ trương của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương nơi có doanh nghiệp của TKV đứng chân. (2) Triển khai các hoạt động thăm hỏi động viên NLĐ nhân dịp Tết nguyên đán, cùng các hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn bằng những hình thức phù hợp. (3) Duy trì sinh hoạt Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; tổ chức sinh hoạt công đoàn cấp tổ, bộ phận để truyên truyền các chủ trương, nghị quyết của công đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức linh hoạt, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đặc biệt đề cao công tác an toàn phòng chống dịch bệnh.

Ưỷ ban kiểm tra Công đoàn TKV đã ký biên bản với các cơ quan kiểm tra của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ Tập đoàn, các ban liên quan của Tập đoàn về phối họp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và trao đổi thông tin nội dung kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của NLĐ.

  1. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn

Về nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn, công đoàn cơ sở thực hiện 34 cuộc. Tại cấp Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam không phát sinh vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

  1. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành 152 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp và cấp dưới, trong đó kiểm tra đồng cấp 57 cuộc; Công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành 04 cuộc, công đoàn cơ sở tiến hành 52 cuộc.

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn TKV, đã có 56/65 đơn vị thực hiện kiểm tra đồng cấp và gửi kết luận kiểm tra đồng cấp lên Công đoàn TKV cùng với báo cáo quyết toán năm. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022 công tác thu chi tài chính công đoàn tại các đơn vị thực hiện tốt, thu đúng, thu đủ, kịp thời. Đã có 32 công đoàn cơ sở và 03 công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chuyển tiền kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam. Về cơ bản các công đoàn cơ sở đã cân đối được thu chi, đảm bảo tài chính tích luỹ, các tỷ lệ chi đảm bảo tỷ lệ quy định của Tổng Liên đoàn. Trong chi tiêu đã dành tỷ lệ lớn để động viên, khen thưởng NLĐ trực tiếp sản xuất, khen thưởng tổ đội xuất sắc tiêu biểu, chi các hoạt động phong trào thiết thực, chi hỗ trợ động viên NLĐ bị ảnh hưỏng bởi dịch bệnh Covid-19 và chăm lo tết nguyên đán Nhâm Dần cho đoàn viên, NLĐ. 09/65 đơn vị chưa thực hiện kiểm tra đồng cấp và gửi theo báo cáo quyết toán theo đúng quy định của công đoàn cấp trên.

  1. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBKT công đoàn các cấp đã tư vấn cho 2.304 lượt đoàn viên, NLĐ; đã tiếp nhận kiến nghị, phản ảnh 03 đơn thư; UBKT Công đoàn TKV phối hợp với Ban thanh tra-pháp chế Tập đoàn giải quyết 01 đơn thư. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như chỉ đạo sát sao của Tập đoàn và Công đoàn TKV nên 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn TKV không nhận được đơn thư. Một số đơn thư phát sinh đã được công đoàn cơ sở đã tham gia giải quyết kịp thời như đơn thư của người lao động Công ty CP than Núi Béo kiến nghị phân xưởng hỗ trợ chế độ không kịp thời cho NLĐ; đơn thư của bà Vũ Thị Nga ở Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả kiến nghị về việc giải quyết chế độ độc hại để đảm bảo quyền lợi cá nhân khi nghỉ chế độ. UBKT công đoàn cơ sở đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn, trực tiếp làm việc vói công đoàn bộ phận và người kiến nghị xem xét, gia tham giải quyết; xác minh làm rõ các khiếu nại về chế độ chính sách của người lao động và thực hiện chức năng giám sát của công đoàn trong doanh nghiệp, kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

  1. Công tác giám sát

Ban chấp hành, Ban thường vụ, UBKT công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên ở cấp mình và cấp dưới qua việc tham gia các kỳ sinh hoạt công đoàn, theo dõi hoạt động của các đơn vị, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chuyên môn đồng cấp v.v... Việc giám sát chuyên đề được đưa vào chương trình công tác năm, trong quá trình thực hiện đã đi sâu giám sát với những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Công đoàn TKV đã thực hiện chương trình giám sát chuyên đề về chế độ chính sách cho người lao động tại 05 đơn vị; An toàn vệ sinh lao động tại 02 đơn vị. Công đoàn các đơn vị đã thực hiện 116 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó 100 cuộc giám sát đối với tổ chức, 16 cuộc đối với cán bộ công đoàn; tổ chức giám sát việc hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh covid -19 và các hoạt động chăm lo tết Nhâm Dần 2022, qua giám sát cho thấy các đơn vị đã triển khai thực hiện giám sát đúng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Công đoàn TKV.

  1. Việc xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn

Tại các đơn vị của Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam không phát sinh vụ việc cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Công đoàn TKV cũng triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch số 20/KH-CĐTKV, ngày 12/01/2022 đã đề ra.
  2. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ủy ban kiểm tra.
  3. Thực hiện kịp thời việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, NLĐ.
  4. Thực hiện đầy đủ các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn (nếu có phát sinh).

 

 

 Các tin liên quan:
  Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
  Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
  Công đoàn TKV định hướng các nội dung trọng tâm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công ty TTCO xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai Tháng hành động về AT,VSLĐ - Tháng công nhân năm 2023
  Kết quả phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn quý I Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai KHLT phối hợp kiểm tra, giám sát công tác AT, VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV quý II và quý III năm 2023
  Nữ CNVCLĐ Tuyển than Cửa Ông ra quân bảo về môi trường
  Phát động phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm và gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng chương trình thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Kế hoạch cụ thể hoạt động công tác nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động trong Nữ công nhân viên chức lao động năm 2023
  Công đoàn TKV hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
  Kế hoạch tổ chửc Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”
  Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
  CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng và bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Đại hội đại biểu công đoàn bộ phận PX Tuyển than 4 - ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
  Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
  Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG